Vragen Van Raan over Uitvoe­rings­agenda Inter­na­ti­onale Sociale Voor­waarden


Indiendatum: 16 nov. 2022

Schriftelijke Van Raan (PvdD) vragen aan de ministers voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden

  1. Waarom bevat de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) (1) geen ambitieuze en meetbare doelen voor de toepassing van de gunningscriteria in aanbestedingen van de Rijksoverheid, terwijl de Kamer daar (2) wel om vraagt?
  2. Bent u bereid om deze doelen alsnog op te stellen? Bijvoorbeeld voor de productcategorieën die al binnen het ISV-kader vallen?
  3. Kunt u aangeven wanneer het onderzoek naar het verbreden van de risicosectoren voor verplichte toepassing van de ISV en het onderzoek naar de toepassing van de ISV als selectie- of gunningscriterium worden afgerond? Kunt u toezeggen deze onderzoeken in de eerste helft van 2023 af te ronden, aangezien het kabinet deze onderzoeken al in 2020 heeft aangekondigd? (3)
  4. Kunt u toezeggen deze onderzoeken op te volgen met een beleidsreactie? Kunt u hierin ook de aanbevelingen van de IOB betrekken over het verbreden van de verplichte toepassing van de ISV en het voorschrijven van de toepassing van de ISV als gunningcriteria? (4)
  5. Waarom wordt in de Uitvoeringsagenda ISV bij geen enkele maatregel aangegeven wanneer deze wordt uitgevoerd en welk departement verantwoordelijk is?
  6. Deelt u de opvatting dat alleen vrijwillige ondersteunende en voorlichtende maatregelen onvoldoende zijn om structurele, ambitieuze toepassing van de ISV in aanbestedingen van de Rijksoverheid en decentrale overheden te realiseren en dat daarom ook meer dwingende maatregelen nodig zijn?
  7. Hoe kijkt u aan tegen een wettelijke verplichting voor centrale en decentrale overheden om bij alle aanbestedingen in hoogrisicosectoren zich in te zetten voor het voorkomen van mensenrechtenschendingen, zoals in Noorwegen het geval is? (5) Bent u bereid te onderzoeken of en hoe een dergelijke verplichting in de Nederlandse Aanbestedingswet zou kunnen worden opgenomen?
  8. Is er, gezien de uitdagingen die er liggen om de ISV beter te verankeren in aanbestedende organisaties van het Rijk, voldoende structurele financiële ruimte voor de uitvoering van de maatregelen die inkopers en aanbestedende diensten moeten ondersteunen bij het toepassen van de ISV, zoals het Ondersteuningspunt ISV?
  9. Kunt u toezeggen dat u in het kader van beleidscoherentie de ISV-kaders volledig in lijn zult brengen met de OESO-richtlijnen, zodat aanbestedende diensten van bedrijven verwachten dat zij risico’s in de gehele keten in kaart brengen en daarbij ook kijken naar het voorkomen, beperken en herstellen van milieuschade in hun ketens?
  10. Waarom wordt in de Uitvoeringsagenda ISV nergens de rol die vakbonden en maatschappelijke organisaties kunnen spelen in het verbeteren van het inkoopbeleid benoemd? Kunt u aangeven of en hoe u maatschappelijke organisaties en vakbonden wel bij de Uitvoeringsagenda wil betrekken?
(1) Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Tweede Kamer der Staten-Generaal
(2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-17.pdf
(3) Van Voorlichten tot Verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap; Kamerstuk 26 485, nr. 337 (16 oktober 2020)
(4) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-914499
(5) https://anskaffelser.no/en/english/english/public-procurement-and-human-rights

Interessant voor jou

Vragen Van Raan over de grootschalige vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheepvaart

Lees verder

Vragen Van Esch over dat het RIVM wéér veel gevaarlijke stoffen rond Tata Steel meet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer