Vragen Van Raan over het gebruik van de vierde baan op Schiphol


Indiendatum: jun. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van I&W over het gebruik van de vierde baan op Schiphol.

  1. Kent u de flight-tracking website Casper Flight Tracking?
  2. Kunt u bevestigen dat in de vijf tijdslots op 9 mei waarin sprake is geweest van een 4e baangebruik, er niet meer dan 80 vliegtuigbewegingen zijn geweest?
  3. Kunt u aangeven hoeveel vliegtuigbewegingen er geweest zijn tijdens de vijf tijdslots waarin sprake is geweest van een 4e baangebruik? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er volgens u sprake geweest van omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de 4e baan niet van toepassing zou zijn?
  5. Kunt u voor het jaar 2016 en 2017 per dag aangeven wat het aantal uren 4e baangebruik betrof en wat het aantal vliegtuigbewegingen was voor die die dagen op de 4e baan waarop het aantal van 80 werd overschreden? Kunt u telkens aangeven wat de reden was van de overschrijding, al dan niet vallend onder de omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de 4e baan niet van toepassing zou zijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u voor het jaar 2017 aangeven hoeveel van de zakelijke vliegtuigbewegingen vallend onder ‘general aviation’ (exclusief helikoptergebruik) een slot nodig had? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven hoeveel slots voor het lopende gebruiksjaar 2018 voor de zakelijke vliegtuigbewegingen zijn uitgegeven, daar het totaal aantal van 500.000 slots voor dit jaar al een tijd geleden zijn uitgegeven? Zo nee, waarom niet?


Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 21 sep. 2018

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van de vierde baan op Schiphol (ingezonden 26 juni 2018).

Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 21 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u de flight-tracking website Casper Flight Tracking?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 4, 5

Kunt u bevestigen dat in de vijf tijdslots op 9 mei 2018 waarin sprake is geweest van een vierde baangebruik, er niet meer dan 80 vliegtuigbewegin-gen zijn geweest? Kunt u aangeven hoeveel vliegtuigbewegingen er geweest zijn tijdens de vijf tijdslots waarin sprake is geweest van een vierde baangebruik? Zo nee, waarom niet? Is er volgens u sprake geweest van omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de vierde baan niet van toepassing zou zijn? Kunt u voor het jaar 2016 en 2017 per dag aangeven wat het aantal uren vierde baangebruik betrof en wat het aantal vliegtuigbewegingen was voor die die dagen op de vierde baan waarop het aantal van 80 werd overschre-den? Kunt u telkens aangeven wat de reden was van de overschrijding, al dan niet vallend onder de omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de vierde baan niet van toepassing zou zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3, 4, 5

De voor de beantwoording van deze vragen benodigde informatie wordt momenteel uitgezocht naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam de dato 17 april 2018 en ten behoeve van een nog lopende bezwaarprocedure naar aanleiding van een handhavingsverzoek. Er moet nog een besluit worden genomen in deze bezwaarprocedure, daarom kan ik u geen informatie verstrekken die van belang is voor deze bezwaarprocedure. Op het moment dat het besluit op bezwaar is genomen, zal ik de Kamer hierover inlichten. Dat zal begin september zijn.

Vraag 6, 7
Kunt u voor het jaar 2017 aangeven hoeveel van de zakelijke vliegtuigbewe-gingen vallend onder «general aviation» (exclusief helikoptergebruik) een slot nodig hadden? Zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven hoeveel slots voor het lopende gebruiksjaar 2018 voor de zakelijke vliegtuigbewegingen zijn uitgegeven, daar het totaal aantal van 500.000 slots voor dit jaar al een tijd geleden is uitgegeven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6, 7
Wat de beantwoording van de vragen 6 en 7 betreft merk ik op dat de informatie afkomstig is van de Nederlandse slotcoördinator. De slotcoördina-tor is verantwoordelijk voor de allocatie en monitoring van de slots op de gecoördineerde Nederlandse luchthavens, waaronder Schiphol. Onder General Aviation (GA) wordt door de Nederlandse slotcoördinator alle luchtvaart verstaan met uitzondering van het commerciële verkeer, waaronder maar niet beperkt tot Business Aviation, taxi-vluchten en technische vluchten. De GA-slots tellen niet mee voor de afgesproken planningslimiet van 500.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis omdat deze betrekking heeft op het commerciële verkeer. De Nederlandse slotcoördinator heeft aangegeven dat in het IATA winter- en zomerseizoen 2016/2017 in totaal 10.789 GA-slots zijn gealloceerd; 3.609 slots in het winter- en 7.180 slots in het zomerseizoen. Helikopter verkeer is niet slot-plichtig en maakt derhalve geen onderdeel uit van de gepresenteerde aantallen. Volgens de Nederlandse slotcoördinator zijn in het lopende IATA winter- en zomerseizoen 2017/2018 in de winter in totaal 4.493 GA-slots gealloceerd. In het zomerseizoen zijn er tot 26 juni jl. 3.960 slots gealloceerd voor General Aviation. Dat aantal zal nog verder oplopen omdat het seizoen nog loopt. In Schiphol gebruiksjaar 2017 (1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017) zijn er 10.789 slots toegekend aan General Aviation (exclusief helikoptergebruik).

Interessant voor jou

Vragen Van Raan/Wassenberg/Ouwehand over de jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

Lees verder

Vragen Van Kooten-Arissen over dierenmishandeling en -verwaarlozing in teckelfokkerij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer