Vragen Van Raan over het CBS-rapport Groene Groei (2)


Indiendatum: mei 2018

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Economische Zaken en Klimaat over het CBS-rapport Groene Groei.

  1. Wat vindt u van de bevinding van het CBS in het rapport Groene Groei dat het aandeel milieubelastingen en – heffingen in het totaal aan belastingen is afgenomen? [1]
  2. Deelt u de conclusie van het CBS dat daarmee “geen sprake [is] van verdere ‘vergroening’ van het belastingstelsel”? [2]
  3. Kunt u aangeven hoe deze afname aan milieubelastingen en –heffingen zich verhoudt tot het principe ‘De vervuiler betaalt’ en de uitspraak van het kabinet ‘het groenste kabinet ooit te zijn’? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat de (reeds) voorgenomen wijzigingen in het belastingstelsel onvoldoende zijn om deze kabinetsambitie waar te maken? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/groene-groei#/dashboards/3/themes/0/subs/0/indicators/0

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/groene-groei/groene-beleidsinstrumenten/indicatoren/milieubelastingen