Vragen Van Raan over het CBS-rapport Groene Groei (2)


Indiendatum: mei 2018

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Economische Zaken en Klimaat over het CBS-rapport Groene Groei.

  1. Wat vindt u van de bevinding van het CBS in het rapport Groene Groei dat het aandeel milieubelastingen en – heffingen in het totaal aan belastingen is afgenomen? [1]
  2. Deelt u de conclusie van het CBS dat daarmee “geen sprake [is] van verdere ‘vergroening’ van het belastingstelsel”? [2]
  3. Kunt u aangeven hoe deze afname aan milieubelastingen en –heffingen zich verhoudt tot het principe ‘De vervuiler betaalt’ en de uitspraak van het kabinet ‘het groenste kabinet ooit te zijn’? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat de (reeds) voorgenomen wijzigingen in het belastingstelsel onvoldoende zijn om deze kabinetsambitie waar te maken? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/groene-groei#/dashboards/3/themes/0/subs/0/indicators/0

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/groene-groei/groene-beleidsinstrumenten/indicatoren/milieubelastingen

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 6 jun. 2018

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Economische Zaken en Klimaat over het CBS-rapport Groene Groei (ingezonden 7 mei 2018).

Antwoord van Staatssecretaris Snel (Financiën), mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen 6 juni 2018)

Vraag 1

Wat vindt u van de bevinding van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Groene Groei dat het aandeel milieubelastingen en -heffingen in het totaal aan belastingen is afgenomen?1

Antwoord 1

Het CBS signaleert dat het aandeel milieubelastingen en -heffingen in het totaal aan belastingen sinds 2010 daalt. In relatieve zin is dit een juiste constatering, maar het CBS registreert in haar bevindingen tevens dat in absolute termen de milieubelastingen tussen 2015 en 2016 met 3% zijn gestegen. Daarbinnen steeg de energiebelasting inclusief de opslag voor duurzame energie (ODE) met 10,7%. De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is in 2016 met 6,1% gestegen. De conclusie van het CBS dat «geen sprake is van verdere «vergroening» van het belastingstelsel deel ik daarom niet.

Vraag 3 en 4

Kunt u aangeven hoe deze afname aan milieubelastingen en -heffingen zich verhoudt tot het principe «de vervuiler betaalt» en de uitspraak van het kabinet «het groenste kabinet ooit te zijn»? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat de (reeds) voorgenomen wijzigingen in het belasting-stelsel onvoldoende zijn om deze kabinetsambitie waar te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3 en 4

De komende jaren zal de omvang van de groene belastingen verder stijgen. Zoals bij uw Kamer bekend is de ODE in 2017 en 2018 verder toegenomen en zal de ODE de komende jaren nog verder moeten toenemen ter dekking van de beoogde uitgaven voor de stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). Daarnaast wordt conform het Regeerakkoord de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting substantieel verhoogd en worden twee nieuwe groene belastingen geïntroduceerd met de belasting op het vliegverkeer en een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking binnen het ETS. De opbrengsten worden benut om directe belastingen te verlagen. Het kabinet vindt het namelijk logischer om belasting te heffen op wat we als samenle-ving niet willen (vervuiling) dan op wat we wel willen (arbeid, winst). De vergroening van het belastingstelsel wordt onverkort voortgezet. Verder wordt met alle relevante partijen gewerkt aan het in het regeerakkoord aangekondigde klimaatakkoord waarmee de klimaatdoelen zoals opgenomen in het regeerakkoord worden bereikt. Ik deel dan ook niet de mening dat het aangekondigde beleid in het regeerakkoord onvoldoende zou zijn om de ambities van het kabinet te realiseren.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over een lek in het nucleaire gedeelte van kernreactor Doel 1

Lees verder

Vragen Van Raan over het ETS in het kader van het rapport Groene groei van het CBS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer