Vragen Van Raan over het bericht dat vogels doof en agressief worden van vlieg­velden


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van LNV en I&W over het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden.

1) Kent u het bericht ‘Vogels rondom vliegvelden mogelijk doof en agressief’ en het bijbehorende onderzoek ‘Aircraft sound exposure leads to song frequency decline and elevated aggression in wild chiffchaffs’?[1] [2]

2) Erkent u dat, naast de veiligheidsrisico’s door de verhoogde kans op botsingen met vliegtuigen, ook niet langer kan worden uitgesloten dat de gezondheid van vogels ernstig wordt aangetast door de aanwezigheid van vliegvelden op de manier zoals in het onderzoek beschreven staat?[3] Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het niet acceptabel is dat vogels op deze manier grootschalige gezondheidsschade oplopen door toedoen van de luchtvaart? Zo nee, waarom niet?

4) Op welke wijze gaat de nu verkregen kennis alsnog onderdeel uitmaken van het afwegingskader waarbinnen, conform de motie Van Raan/Kröger (31936-600), grenswaarden zullen worden opgesteld voor de luchtvaart?[4] [5]

5) Op welke wijze gaat de nu verkregen kennis alsnog onderdeel uitmaken van de milieueffectrapportages (MER) die ten grondslag liggen aan de luchthavenbesluiten van alle Nederlandse luchthavens?[6]

6) Op welke wijze gaat de nu verkregen kennis alsnog onderdeel uitmaken van het afwegingskader waarbinnen u tot het besluit gekomen bent dat Schiphol zou kunnen groeien, terwijl krimp nodig is om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te brengen?

7) Op welke wijze gaat de nu verkregen kennis alsnog onderdeel uitmaken van het afwegingskader waarbinnen u beslissingen zal nemen over de verdere ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen op Schiphol?

8) Erkent u dat een besluit over het openen van Lelystad Airport voor groot commercieel vliegverkeer niet genomen kan worden voordat een zo volledig mogelijk beeld bestaat over de gezondheidsschade bij mens en dier rondom de luchthaven? Zo nee, waarom niet?

9) Erkent u dat het openen van Lelystad Airport, pal naast vogelrijke natuurgebieden, gezondheidsschade zal opleveren voor de aldaar aanwezige vogels op de manier die in dit onderzoek beschreven staat? Zo nee, waarom niet?

10) Kunt u uitsluiten dat de vele vogels rondom Lelystad Airport gezondheidsschade – op de manier die in dit onderzoek beschreven staat – oplopen door de opening van dit vliegveld?[7] Zo ja, waar blijkt dat uit?

11) Op welke wijze is deze kennis meegenomen in de geactualiseerde MER Lelystad Airport?

11) Deelt u de mening dat de geactualiseerde MER Lelystad Airport nu niet langer compleet is zonder dat deze kennis over doofheid en toenemende agressie bij vogels rond vliegvelden wordt meegenomen? Zo nee, waarom niet?

13) Bent u van mening dat de geactualiseerde MER Lelystad Airport opnieuw geactualiseerd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

14) Indien u de geactualiseerde MER Lelystad Airport niet opnieuw laat actualiseren, hoe gaat u dan borgen dat deze kennis over doofheid en toenemende agressie bij vogels rond vliegvelden alsnog wordt meegenomen in de besluitvorming rond Lelystad Airport?

15) Bent u bereid om deze of andere onderzoekers de opdracht te geven om de potentiële gezondheidsschade voor vogels rond Lelystad Airport te onderzoeken?[8] Zo nee, waarom niet?

16) Bent u bereid om deze of andere onderzoekers de opdracht te geven om deze studie uit te breiden naar andere diersoorten en luchthavens in Nederland?[9]Zo nee, waarom niet?

17) Deelt u de mening dat het niet openen van Lelystad Airport een zege zou zijn voor de gezondheid van de vogels rondom Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?

18) Erkent u dat het niet openen van Lelystad Airport een betere vorm van natuurbescherming zou zijn dan het wel openen van Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/08/vogels-rondom-vliegvelden-zijn-mogelijk-doof-en-agressief

2 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059

3 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059

4 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059

5 Motie Van Raan/Kröger “verzoekt de regering, grenswaarden voor de luchtvaart op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid te ontwikkelen”, 14 mei 2019. Kamerstuk 31936-600.

6 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059

7 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059

8 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059

9 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13059