Vragen Van Raan over de beant­woording van de vragen over het bericht 'Zelfs mili­eu­mi­nister hoeft in Nederland niet elek­trisch te rijden'


Indiendatum: 12 apr. 2022

Vervolgvragen van het lid van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beantwoording van de vragen over het bericht 'Zelfs milieuminister hoeft in Nederland niet elektrisch te rijden'[1]

 1. Kunt u aangeven waarom de schriftelijke vragen die op 11 februari gesteld zijn, zonder bericht van uitstel, ver na de standaardtermijn (op 11 april) werden beantwoord?
 2. Kunt u aangeven voor hoeveel bewindspersonen het door u aangehaalde argument van ‘onvoldoende ergonomische zitplek’ het doorslaggevende argument is om niet over te stappen op een zero-emissie voertuig?
 3. U geeft aan dat het aanbod van modellen met een gewenste ergonomische inrichting ‘beperkt’ is maar een beperkt aanbod kan toch ook voldoende zijn? Waarom is het voor 2 van de 31 bewindspersonen wel voldoende en voor de andere 29 niet?
 4. Kunt u aangeven hoeveel modellen (en welke) aan de eisen voldoen?
 5. U stelt dat een bewindspersoon onder alle omstandigheden direct weg moet kunnen rijden maar kunt u aangeven a) waar dit vereiste is vastgelegd en b) hoe dit uitgewerkt is (welke eisen zijn daaraan gesteld?)
 6. Bent u van mening dat het problematisch zou zijn wanneer een chauffeur maximaal 2 kilometer verderop met de dienstauto aan een laadpaal staat terwijl de bewindspersoon op werkbezoek is?
 7. Deelt u de mening dat het netwerk van (snel)laders ruim toereikend wordt bevonden door tal van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, en kunt u aangeven in hoeverre de eisen voor een dienstauto voor een bewindspersoon daarvan afwijken?
 8. Hoe doen de andere 2 bewindspersonen die wel zero-emissie rijden dit? Moeten zij niet ook altijd op elk moment wegkunnen?
 9. Kunt u aangeven hoe het staat met de afspraak uit het Klimaatakkoord dat de rijksoverheid bij rijksgebouwen en rijkskantoren 2.400 laadpunten zou realiseren?
 10. Is het waar dat de ontwerpers van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer opdracht hebben gekregen het ontwerp 'functioneel, fris en herkenbaar te maken, met de focus op transparantie en duurzaamheid’?
 11. Kunt u aangeven hoeveel laadpunten voor elektrische auto's zijn aangebracht in de parkeergarage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer?
 12. Kunt u aangeven hoeveel van die laadpunten op dit moment operationeel zijn? Op welk moment waren voor het laatst alle laadpunten operationeel?
 13. Is het waar dat de laadpunten in de parkeergarage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer op dit moment geheel buiten gebruik zijn, de laadpunten afgeplakt met vuilniszakken en de betreffende parkeerplaatsen afgezet met rood-wit lint als waren ze een crime scene?
 14. Is het waar dat de afdeling bedrijfsvoering van de Tweede Kamer in antwoord op vragen door gebruikers van elektrische laadpunten heeft aangegeven dat de Rijksgebouwendienst op dit moment onvoldoende menskracht en budget zou hebben om de kennelijk defecte laadpalen te repareren of te vervangen? Zo ja, hoe valt dat te rijmen met de focus op duurzaamheid?
 15. Kunt aangeven hoe gebruikers van de parkeergarage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer hun elektrische voertuigen kunnen laden zodat fatsoenlijk gebruik van het vervoermiddel gegarandeerd is? Hoe gaan de bewindspersonen die zero-emissie rijden om met een bezoek aan de Kamer aangezien zij op elk moment moeten kunnen vertrekken?
 16. Bent u bereid de laadpunten in de parkeergarage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer op zo kort mogelijke termijn te repareren of te vervangen door moderne, werkende laadpunten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 17. Hoe staat het met de beschikbaarheid van laadpunten bij andere Rijksgebouwen?
  Deelt u de mening dat het niet past bij de voorbeeldfunctie en beleidsvoornemens van de Rijksoverheid om elektrisch vervoer enerzijds aan te moedigen en anderzijds niet te voorzien in adequate laadmogelijkheden?
 18. Bent u bereid deze vragen een voor een te beantwoorden en, voor afloop van het meireces, zodanige maatregelen te treffen zodat Kamerbewoners in het vervolg elektrische auto's adequaat kunnen opladen? Zo nee, waarom niet?

[1] Vragen Van Raan over het bericht ‘zelfs milieuminister hoeft in Nederland niet elektrisch te rijden’