Vragen Van Raan over biomas­sa­sub­sidies die het kabinet tegen de afspraken in wil verstrekken


Indiendatum: 8 jun. 2023

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan aan de Minister voor Klimaat en Energie over biomassasubsidies die het kabinet tegen de afspraken in wil verstrekken

 1. Kunt u bevestigen dat Vattenfall in 2022 middels de regeling SDE++ een subsidieaanvraag heeft gedaan voor €395,280,000? [1]
 2. Kunt u de subsidieaanvraag en het besluit openbaar maken en naar de Kamer sturen?
 3. Gezien de maximale subsidiebeschikking voor aanvragen van de SDE++ 2022 regeling verstreken is (maximaal 26 weken vanaf 6 oktober 2022), kunt u bevestigen of Vattenfall wel of niet een positieve beschikking heeft ontvangen voor haar subsidieaanvraag?
 4. Op grond waarvan is Vattenfall uitgezonderd van de stop op nieuwe biomassasubsidies?
 5. Hoe kan het dat een bedrijf als Vattenfall, die op haar website verklaart nog geen definitief besluit te hebben genomen over de bouw van een biomassacentrale (in Diemen), wel in aanmerking komt voor subsidies die niet meer verstrekt zouden worden?
 6. Klopt het dat als Vattenfall de biomassasubsidie op onrechtmatige gronden heeft verkregen het subsidiebesluit dient te worden teruggedraaid?
 7. Op welke gronden zou Vattenvall het subsidie bedrag kunnen houden?
 8. Kunt u uitleggen wat de maatregel “Negatieve emissies door BECCS en andere technieken”, die in de tabel met aanvullende klimaatmaatregelen staat, inhoudt en hoeveel geld het kabinet voornemens is hiervoor uit te trekken?
 9. Klopt het dat BECCS, afkorting van ‘bio-energy carbon capture and storage’, bedoeld is voor de afvang en opslag van de emissies die vrijkomen bij elektriciteitsproductie op basis van houtige biomassa? Zo ja, welke elektriciteitsproducenten zullen waarschijnlijk in aanmerking komen voor deze subsidie en vallen kolencentrales hier onder?
 10. Hoe verhoudt BECCS, dat een biomassasubsidie is in een nieuw jasje, zich tot de in 2021 aangenomen motie Koffeman c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (motie EK nr. 35.668, F)?
 11. Hoe verhoudt de inzet van BECCS zich tot de volgende afspraak uit het coalitieakkoord: “We bouwen het gebruik van houtige biomassa voor energiedoeleinden zo snel mogelijk af, waarbij we rekening houden met de kosteneffectiviteit. Biomassa wordt zo hoogwaardig mogelijk ingezet aan de hand van de cascaderingsladder.”?
 12. Op welke manier draagt het subsidiëren van CO2-afvang en –opslag bij de inzet van houtige biomassa bij aan het zo snel mogelijk afbouwen van houtige biomassa voor energiedoeleinden en hoe draagt het bij aan het stimuleren van de biodiversiteit?
 13. Waarom zet Nederland nu al in op BECCS, terwijl de doelstelling voor de EU als geheel in 2023 5 miljoen ton CO2 per jaar is, wat de helft is van de totale CO2-emissie van de RWE Eemshavencentrales bij 100% overschakeling naar biomassa?
 14. Bent u op de hoogte van het standpunt van Comité Schone Lucht, Leefmilieu en MOB in samenwerking met de internationale NGO coalitie tegen biomassa, dat energieopwekking door biomassaverbranding niet klimaatneutraal is en dat certificereing van houtpellets op basis van zogenaamd duurzaam bosbeheer dit systeem dus nooit duurzaam kan maken? Zo nee, waarom niet?
 15. Bent u ook van mening dat, om de redenen uit vraag 13, langlopende biomassasubsidies zo snel mogelijk gestopt moeten worden, net zoals de nieuwe biomassasubsidies begin vorig jaar? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt uw standpunt zich tot de aangenomen motie Koffeman c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa?
 16. Bent u het ermee eens dat bestaande en nieuw aangescherpte duurzaamheidseisen binnen de nieuwe REDIII t.a.v. biomassaverbranding voor energieopwekking om de redenen genoemd in vraag 13, niet voldoen om biomassa als duurzaam te classificeren? Zo nee, waarom niet?
 17. Bent u van plan om de ruimte voor lidstaten die in het kader van de REDII en de REDIII is afgesproken, te benutten om het eigen landelijke duurzaamheidskader biomassa aan te scherpen, en eennieuw ambitieus afbouwplan voor biomassa voor energie en warmte over de periode nu tot en met 2028 vast te stellen? Zo ja, om welke concrete maatregelen gaat het en op welke termijn worden die genomen? Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot de afspraken uit het coalitieakkoord over de inzet van houtige biomassa zo snel mogelijk afbouwen?
 18. Bent u bekend met de uitspraak van Frank Elderson, directielid van de ECB: “destroy nature and you destroy the economy” in de Financial Times van 8 juni 2023? [1] Zo ja, volgt u de redenering van Frank Elderson dat biodiversiteitsverlies de economie bedreigt? Zo ja, hoe valt dat te rijmen met de verhoogde inzet van houtige biomassa door onder meer BECCS?
 19. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over het aanvullend klimaatpakket dat mogelijk op 29 juni 2023 plaatsvindt?

[1] Bron: Eindstand SDE++ 2022 (Excel sheet, gepubliceerd in april 2023). Het referentienummer van deze specifieke aanvraag door Vattenfall is SDE2212888
[2] ECB flags stark economic risks from biodiversity loss | Financial Times (ft.com)

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over verboden bijengif dat via huisdieren in de natuur komt

Lees verder

Vragen Van Raan over het bericht ‘Qatar Airways CEO says aviation industry will miss 2050 net zero target’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer