Vragen Van Raan over biomassa


Schriftelijke vragen van het lid van Raan aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over biomassa.

1) Hoeveel biomassa (tonnen droge stof/ jaar) is er in totaal in 2019 in de vier Nederlandse kolencentrales verbrand? Graag uitgesplitst per centrale.

2) Klopt het dat deze kolencentrales nog ruimte hebben binnen de bestaande vergunningen om meer biomassa te verbranden dan ze nu doen? Zo ja, hoeveel?

3) Acht u dat wenselijk? Zo nee, wat gaat u doen om die mogelijkheden tot uitbreiding te beperken?

4) Klopt het dat deze kolencentrales bovenop de bestaande vergunde ruimte technisch gezien nog verder zouden kunnen opschalen in het stoken van houtige biomassa? Zo ja, hoeveel?

5) Acht u dat wenselijk? Zo nee, wat gaat u doen om te voorkomen dat de maximale capaciteit wordt vergroot?

6) Kunt u aangeven hoe u uitvoering geeft aan de gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. (35.300, O) over het stopzetten van subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales?

7) Van welke leverancier(s) en uit welk landen (of gebieden) kwam de biomassa die in elk van de vier kolencentrales in 2019 werd verbrand? Graag uitgesplitst per centrale.

8) Op welke wijze wordt er over de biomassa die in kolencentrales wordt verbrand gerapporteerd? Wordt in die rapportages de negatieve ecologische impact van die biomassa betrokken?

9) Aan welke eisen/certificering moest de houtige biomassa die in 2019 in kolencentrales werd verbrand, voldoen?

10) Kunt u aangeven of de biomassa verbrand in de kolencentrales in 2019 voldeed aan de wettelijke duurzaamheidscriteria of ook aan bovenwettelijke criteria?

11) Klopt het dat de vier kolencentrales in gesprek zijn met milieuorganisaties over de certificering van de biomassa die op dit moment wordt verbrand in kolencentrales? Zijn deze gesprekken al afgerond en zo ja, wat is het resultaat?

12) Zo nee, zijn er onoverbrugbare verschillen opgekomen en welke onderdelen betreft dat dan?

13) Kunt u zich voorstellen dat het in het belang is van energiebedrijven om tijd te rekken aangezien er dan minder duurzaamheidseisen gelden? Acht u het wenselijk dat zo lang er gesproken wordt er geen aangescherpte eisen gelden? Zo nee, wat gaat u daar aan doen?

14) Op welke wijze worden de afspraken uit het Energieakkoord (zoals niet meer dan 25 PJ bijstook) gehandhaafd? Wat is de stand van zaken?

15) Klopt het dat de emissievergunningen van kolencentrales uitgaan van concentraties per normaal kubieke meter (Nm 3 )?

16) Is er ook een beperking opgenomen voor het aantal uit te stoten kubieke meters? Zo nee, waarom niet?

17) Klopt het dat bij de verbranding van een brandstof met een lagere energetische waarde meer kubieke meters uitstoot vrijkomen voor de productie van dezelfde hoeveelheid energie?

18) Klopt het dat door de overstap van kolen naar biomassa de netto emissie per geproduceerd kWh toeneemt ondanks dat de concentratienorm gelijk blijft? Zo ja, hoeveel is de netto toename per geëmitteerde stof geweest bij de verschillende kolencentrales gedurende hun (gedeeltelijke) overstap van kolen naar biomassa (bijstook)?

19) Klopt het dat door de verandering van brandstof binnen de bestaande vergunningen meer schadelijke stoffen uitgestoten kunnen worden? Is dat toegestaan?

20) Acht u het wenselijk dat er meer stikstofoxiden, fijnstofdeeltjes en zwaveldioxiden worden uitgestoten? Zo nee, wat gaat u doen om dat te voorkomen? Komt u met strenge nationale absolute normen?

21) Heeft u kennisgenomen van het advies van Mobilisation for the Environment (MOB) aan de commissie Remkes? [1]

22) Deelt u de stelling van de MOB dat de vergunde emissie van NO x bij de RWE centrale Eemshaven technisch gezien teruggebracht kan worden van ruim 2 miljoen kg NO x naar 1 miljoen kg NO x ? Zo nee, waarom niet?

23) Deelt u de stelling dat ook bij andere kolencentrales en grote biomassacentrales technisch gezien de vergunde NO x emissies omlaag kunnen? Zo nee, waarom niet?

24) Klopt het dat de emissie normen voor biomassacentrales niet in lijn zijn met de Best Beschikbare Technieken (BBT)? Zo nee, waarom niet?

25) Is het huidig beleid naar uw mening in lijn met Europese wetgeving zoals vastgelegd in de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU)? Klopt het dat hierin is geregeld dat vergunningverlening gebaseerd moet zijn op de BBT? Zo nee, hoe zit het dan wel?

26) Wat gaat u doen om te garanderen dat de BBT geëist gaan worden bij de vergunningverlening en bouw van alle biomassacentrales?

27) Klopt het dat bij de bouw van biomassacentrale van Bio Forte in Zaanstad de initiële NO x norm (275 mg/Nm 3 ) verlaagd is naar 100 mg/Nm 3 en daarna nog verder verlaagd is naar 50 mg/Nm 3?

28) Kunt u aangeven waarom de norm op deze locatie zoveel scherper gesteld kon worden dan eerder vereist? En kunt u aangeven welke norm is vastgelegd in het Activiteitenbesluit?

29) Gegeven dat de vergunningverlening in Zaanstad aantoont dat emissienormen veel strenger gesteld kunnen worden ziet u aanleiding om de emissienormen in het Activiteitenbesluit aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?

30) Deelt u de conclusie van de MOB dat de huidige, onnodig hoge, NO x normen wenselijke ontwikkelingen in de weg staan? Zo nee, waarom niet?

31) Is uw collega de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ervan op de hoogte dat u momenteel de bouw van honderden biomassacentrales subsidieert die niet voldoen aan de Europese wetgeving en een onnodig hoge stikstofoxide uitstoot veroorzaken? Zo nee, wilt u haar dat persoonlijk melden?

32) Deelt u de conclusie van de MOB dat de NO x norm verlaagd kan worden tot een jaargemiddelde van 50 of zelfs 30-40 mg/Nm 3 (afhankelijke van het vermogen)? Zo nee, waarom niet?

33) Bent u bereid om, zoals de MOB adviseert, de emissienormen stevig aan te scherpen?

34) Bent u bereid om, zoals de MOB adviseert, de subsidie op biomassa stook voor alle vermogens met onmiddellijke ingang stil te leggen? Zo nee, waarom niet?

35) Kunt u aangeven waarom is afgesproken in het Klimaatakkoord dat de emissienormen voor biomassacentrales pas aangescherpt worden in 2022? Welke reden is daarvoor behalve dat het op dat moment waarschijnlijk te laat is omdat het merendeel van de biomassacentrales dan reeds vergund zullen zijn (met de veel te ruime emissienormen)?

36) Ziet u reden om op zeer korte termijn de vergunningverlening van biomassacentrales stop te zetten om vervolgens zo snel mogelijk een aangescherpte emissienorm op te stellen? Zo nee, waarom niet?

37) Acht u het wenselijk dat gemeenten dure maatregelen moeten nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te reduceren terwijl u extra, en onnodige, uitstoot subsidieert?

38) Acht u het wenselijk dat het Rijk dure maatregelen, zoals uitkoopregelingen in de veehouderij, moet nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te reduceren terwijl u extra, en onnodige uitstoot subsidieert?

39) Acht u het wenselijk dat het Rijk maatregelen, zoals bijvoorbeeld subsidies voor elektrische auto’s, moet nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te reduceren terwijl u extra, en onnodige uitstoot subsidieert?

[1 https://mobilisation.nl/index....]