Vragen Van Raan en Van Esch over de Zembla uitzending over de uitstoot van giftige stoffen op Schiphol


Indiendatum: dec. 2021

Vragen van de leden Van Raan en Van Esch aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Zembla uitzending over de uitstoot van giftige stoffen op Schiphol

 1. Heeft u de uitzending van Zembla van 09-12-2021 gezien? Wat is uw reactie?

 2. Klopt het dat Schiphol en KLM 15 jaar geleden al zijn gewaarschuwd voor het verhoogde risico op hartproblemen en longkanker dat platformmedewerkers lopen?

 3. Wat is er sindsdien gebeurd om de gezondheid van werknemers, omwonenden en reizigers te beschermen? Was dat naar uw mening voldoende?

 4. Klopt het dat het gaat om 20.000 werknemers op het platform? Hoeveel zijn dat er op de rest van de luchthaven? Om hoeveel werknemers gaat het als gekeken wordt naar alle werknemers die de afgelopen 15 jaar op het platform gewerkt hebben?

 5. Hoe reageerde u toen u de uitspraak hoorde “Ik ken geen collega of werknemer op Schiphol met een andere doodsoorzaak dan kanker”?

 6. Heeft u de ernst van die uitspraak volledig tot u door laten dringen?

 7. Hoe is deze situatie te rijmen met de Arbowet die stelt dat “de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”?

 8. Wordt naar uw mening, hier voldaan aan de Arbowet? Heeft de Inspectie SZW toezicht gehouden op de arbeidsomstandigheden op Nederlandse luchthavens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten?

 9. Hoe is deze situatie naar uw mening te rijmen met de Nederlandse Grondwet die stelt: “de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”?

 10. Deelt u de mening dat de overheid hier haar plicht om de volksgezondheid te beschermen verwaarloosd heeft? Zo nee, waarom niet?

 11. Bent u bekend met andere gezondheidsrisico’s die medewerkers in de luchtvaart lopen? Kent u bijvoorbeeld de lijst zoals The National Institute for Occupational Safety and Health (onderdeel van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC)) die heeft voor Aircrew Safety and Health?[1]

 12. Zijn al de daar genoemde (mogelijke) gezondheidsrisico’s ook in Nederland in beeld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe worden deze gemonitord en hoe wordt gezondheidsschade voorkomen?

 13. Waarom laat u Schiphol het luchtkwaliteits- en blootstellingsonderzoek op het platform doen? Vindt u dat een betrouwbare partij om zulk onderzoek te leiden?

 14. Klopt het dat, wanneer werknemers gezondheidsklachten melden, de reactie was: “Dat hoort er nou eenmaal bij, daar is niets aan te doen”? Waarom heeft u dan nog vertrouwen dat men op Schiphol de gezondheidsproblemen serieus neemt?

 15. Kunt u bevestigen dat er wel degelijk wat aan te doen is? Waarom is dat niet gedaan?

 16. Zijn er cijfers bekend over de levensverwachting van platformmedewerkers? Indien dat niet het geval is, bent u bereid dat uit te zoeken?

 17. Wie kunnen de (voormalige) platformmedewerkers aansprakelijk stellen voor arbeid gerelateerde gezondheidsschade?

 18. Bij wie ligt de bewijslast om aan te tonen dat er wel of geen verband is tussen de ziekte en de arbeidsomstandigheden?

 19. Wie kunnen de nabestaanden van platformmedewerkers die overleden zijn als gevolg van aan arbeid gerelateerde ziekten aansprakelijk stellen? Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de nabestaanden die gerechtigheid zoeken daarbij ondersteund worden?

 20. Hoeveel meldingen zijn er gemaakt bij het KLM-systeem over onveilige situaties?

 21. Wat is er met die meldingen gebeurd?

 22. Kunt u een uitgebreidere reactie geven op de brief van SchipholWatch over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen op Schiphol [Kamerstuk 2021D34160] dan u deed met uw brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat [Kamerstuk 31936-893]?

 23. Vindt u bijvoorbeeld de hoeveelheid schadelijke en Zeer Zorgwekkende Stoffen die wordt uitgestoten bij Schiphol acceptabel?

 24. Bent u er bekend mee dat benzeen door het International Agency for Reserarch on Cancer is geclassificeerd als kankerverwekkend en er geen veilige concentratie is?

 25. Kunt u aangeven waarom u de uitstoot van 6.448kg kankerverwekkend benzeen dan acceptabel vindt?

 26. Bent u er bekend mee dat naftaleen door de Gezondheidsraad is beoordeeld als kankerverwekkend?

 27. Kunt u aangeven waarom u de uitstoot van 1.966kg kankerverwekkend naftaleen dan acceptabel vindt?

 28. Kunt u, aangezien u stelt dat er voor een bedrijf dat zo veel vuiligheid uitstoot als Tata Steel geen plaats is in Nederland, aangeven waarom er dan wel plaats zou zijn voor Schiphol?

 29. Op welke wijze is het Parlement in het verleden geïnformeerd over de uitstoot van schadelijke stoffen op en om Schiphol?

 30. Klopt het dat Schiphol, net als elk ander bedrijf, verplicht is tot een vijfjaarlijkse rapportage over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen?

 31. Op welke wijze is daar sinds 2013 invulling aan gegeven? Hoe is daar toezicht op gehouden? Wat waren de eerdere bevindingen?

 32. Klopt het dat Schiphol op 1 januari 2021 een nieuwe studie had moeten overleggen met een nauwkeurige raming van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen?

 33. Klopt het dat de Gemeente Haarlemmermeer daarop had moeten handhaven? Klopt het dat dit niet is gebeurd? Waarom is dit niet gebeurd?

 34. Klopt het dat Schiphol, net als elk ander bedrijf, een minimalisatieplicht heeft voor de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen?

 35. Op welke wijze is daar sinds 2013 invulling aan gegeven? Hoe is daar toezicht op gehouden? Wat waren de bevindingen?

 36. Kunt u aangeven wat het ruimtelijke domein is waarover de minimalisatie en informatieplicht van Schiphol van toepassing is?

 37. Kunt u aangeven waarom u verwijst naar het Schone Lucht Akkoord als instrument om de gezondheidsschade te beperken? Kunt u bevestigen dat het Schone Lucht Akkoord niet stuurt op de reductie van Zeer Zorgwekkende Stoffen? Kunt u verder bevestigen dat de doelen uit het Schone Lucht Akkoord slechts ‘streefwaarde’ zijn en niet in rechte afdwingbaar?

 38. U geeft aan dat de uitstoot boven de 900m niet wordt meegenomen in de berekeningen maar wordt de uitstoot daaronder berekend op basis van de theoretische vliegpaden of op basis van de daadwerkelijk gevlogen vliegpaden aangezien vliegtuigen vaak vele kilometers eerder al onder de 900m vliegen?

 39. Op welke manier is de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen meegenomen in de Luchtvaartnota aangezien die alleen concrete punten bevat over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof en geluid? Klopt het dat het AEOLUS model dat gebruikt wordt om de uitstoot van Schiphol te modelleren geen andere stoffen meeneemt dan CO2?

 40. Hoe wordt de generieke stelling uit de Luchtvaartnota dat de burgerluchtvaart kan groeien als de uitstoot van geluid en schadelijke stoffen aantoonbaar verminderd verder uitgewerkt?

 41. Welke schadelijke stoffen worden daarvoor gemeten (en niet alleen berekend)? Van welke stoffen moet de uitstoot verminderd worden? En in welke mate?

 42. Kunt u toezeggen dat toekomstige vermindering in de uitstoot van schadelijke stoffen die eigenlijk de afgelopen jaren of zelfs decennia al plaats had moeten vinden niet meegenomen mag worden om ‘nieuwe ruimte’ te verdienen omdat daarmee nalatigheid en onwettig handelen beloond zou worden?

[1] https://www.cdc.gov/niosh/topi...