Vragen Van Kooten over het afschot van wilde zwijnen in het leef­gebied van de wolf


Indiendatum: jun. 2019

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschot van wilde zwijnen in het leefgebied van de wolf.

1. Wist u dat er voor het eerst sinds 200 jaar wolven geboren zijn op de Veluwe? [1]

2. Is het waar dat deze wolven zich vooral voeden met in het wild levende dieren zoals herten, zwijnen en reeën?

3. Is het waar dat Nederlandse jagers vanaf 1 juli toestemming hebben om op grote schaal biggen van wilde zwijnen te schieten, ook in het leefgebied van de wolf?

4. Is het waar dat Nederlandse jagers die activiteit mogen verrichten tijdens de nachtelijke uren, met gebruikmaking van nachtzichtapparatuur en geluidsdempers, terwijl de gebieden voor het publiek gesloten zijn en elke vorm van sociale controle ontbreekt?

5. Is het waar dat jagers vinden dat de wolf schade toe kan brengen aan ‘jachtwildpopulaties’ en dat ze die schade vergoed willen hebben? [2]

6. Deelt u de mening dat jagers zich daarmee opstellen als concurrent van de wolf, waarmee er een belangenconflict zou kunnen ontstaan tussen jager en wolf?

7. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat jagers tijdens de zoogtijd van toppredatoren zoals de wolf en prooidieren zoals het wilde zwijn kunnen jagen, zelfs met gebruikmaking van nachtzichtapparatuur en geluidsdempers?

8. Deelt u de mening dat het in dit licht zeer zorgelijk is dat jagers expliciet hebben aangegeven dat er een belangenconflict bestaat tussen hen en toppredatoren zoals de wolf? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u bereid tijdens de zoogperiode van de wolf een jachtverbod in te stellen in een straal van 100 km rond het leefgebied van de onlangs geboren welpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

10. Deelt u de mening dat de vestiging van toppredatoren zoals de wolf een heroriëntatie vraagt ten opzichte van het afschot van dieren in natuurgebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u daaraan vorm geven?

11. Kunt u deze vragen voor 1 juli 2019 en een-voor-een beantwoorden?

[1] https://www.nu.nl/dieren/59435...

[2] https://www.trouw.nl/groen/hui...

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 12 jul. 2019

1. Wist u dat er voor het eerst sinds 200 jaar wolven geboren zijn op de Veluwe?


Antwoord
Ja.

2. Is het waar dat deze wolven zich vooral voeden met in het wild levende dieren zoals herten, zwijnen en reeën?

Antwoord
Volgens deskundigen van Wageningen Environmental Research voeden gevestigde wolven zich hoofdzakelijk met in het wild levende grote zoogdieren, waaronder herten, reeën, vossen en wilde zwijnen.

3. Is het waar dat Nederlandse jagers vanaf 1 juli 2019 toestemming hebben om op grote schaal biggen van wilde zwijnen te schieten, ook in het leefgebied van de wolf?

Antwoord
De provincie Gelderland heeft het leefgebied voor wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld, dat is voor een deel ook leefgebied voor de wilde zwijnen. De ontheffing van de provincie staat afschot van wilde zwijnen toe vanaf 1 juli uit het oogpunt van populatiebeheer.

4. Is het waar dat Nederlandse jagers die activiteit mogen verrichten tijdens de nachtelijke uren, met gebruikmaking van nachtzichtapparatuur en geluidsdempers, terwijl de gebieden voor het publiek gesloten zijn en elke vorm van sociale controle ontbreekt?

Antwoord
In de door de provincies afgegeven ontheffingen is voorgeschreven hoe en op welke wijze het afschot van wilde zwijnen mag plaatsvinden. De provincies zien ook toe op naleving van de ontheffingen.

5. Is het waar dat jagers vinden dat de wolf schade toe kan brengen aan ‘jachtwildpopulaties’ en dat ze die schade vergoed willen hebben?

Antwoord
De jagersvereniging heeft dit punt aan de orde gesteld. In mijn ogen is er geen sprake van schade aan jachtwildpopulaties, omdat op de in antwoord 2 genoemde prooidieren van de wolf niet mag worden gejaagd. Afschot van de genoemde soorten vindt plaats in het kader van in het faunabeheerplan vastgelegd populatiebeheer of schadebestrijding.

6. Deelt u de mening dat jagers zich daarmee opstellen als concurrent van de wolf, waarmee er een belangenconflict zou kunnen ontstaan tussen jager en wolf?

Antwoord
Nee, zie antwoord op vraag 5.

7. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat jagers kunnen jagen tijdens de zoogtijd van toppredatoren zoals de wolf en prooidieren zoals het wilde zwijn, zelfs met gebruikmaking van nachtzichtapparatuur en geluidsdempers?

Antwoord
Het reguliere jachtseizoen valt niet samen met de zoogtijd. Afschot in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding kan wel samenvallen met de zoogtijd van het wilde zwijn omdat het wilde zwijn op verschillende momenten in het jaar kan werpen. De provincies kunnen bij het verlenen van ontheffingen overwegen om hieraan nadere voorschriften te verbinden.

8. Deelt u de mening dat het in dit licht zeer zorgelijk is dat jagers expliciet hebben aangegeven dat er een belangenconflict bestaat tussen hen en toppredatoren zoals de wolf? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Naar mijn oordeel kan er geen sprake zijn van een belangenconflict tussen wolf en jagers. Op het menu van de wolf staan immers prooidieren waarop in Nederland niet mag worden gejaagd, zie ook antwoord op vragen 2 en 7.

9. Bent u bereid tijdens de zoogperiode van de wolf een jachtverbod in te stellen in een straal van 100 km rond het leefgebied van de onlangs geboren welpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord
Nee, zie antwoord op vraag 7.

10. Deelt u de mening dat de vestiging van toppredatoren zoals de wolf een heroriëntatie vraagt ten opzichte van het afschot van dieren in natuurgebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u die vormgeven?

Antwoord
De vestiging van één of enkele wolvenparen zal geen grote veranderingen teweeg brengen in de omvang van de populaties van grote zoogdieren in natuurgebieden. Ik zie derhalve op dit moment geen aanleiding voor een heroriëntatie van het afschotbeleid. Wel zeg ik u toe dat de ontwikkeling van de wolvenpopulatie nauwgezet zal worden gevolgd.

11. Kunt u deze vragen voor 1 juli 2019 en een voor een beantwoorden?

Antwoord
Het is niet mogelijk gebleken om deze vragen voor 1 juli 2019 te beantwoorden.

Interessant voor jou

Vragen Van Raan/Kröger/Laçin over de buitensporige subsidie van de luchtvaartsector

Lees verder

Mondelinge vragen Marianne Thieme over vrijhandelsverdrag Mercosur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer