Vragen Van Kooten-Arissen over uitspraak RvS dat omstreden varkens­houder zijn mega­stallen mag uitbreiden


Schriftelijke vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid, over de uitspraak van de Raad van State dat omstreden varkenshouder met beroepsverbod in Duitsland zijn varkensstal in Nederland gewoon uit mag breiden.

 1. Kent u de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 201803729/1/A1? Wat is uw visie op de uitspraak? [1]
 2. Deelt u de mening dat het niet goed te praten is dat een veehouder met een beroepsverbod in Duitsland vanwege ernstige dierenwelzijnsschendingen, en bovendien in Nederland meerdere ernstige dierenwelzijns- en milieuovertredingen op zijn naam, alle ruimte krijgt van het Rijk en van decentrale overheden om door te gaan met zijn bedrijven en ze ook nog eens uit te breiden?
 3. Kunt u zich uw antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (2018) herinneren? Kunt u zich herinneren dat u in die antwoorden de plannen voor de herbouw van de mega varkensstal in Erichem niet wilde beoordelen, omdat decentrale overheden volgens u het bevoegd gezag zijn?
 4. Deelt u de mening dat u aan zet bent, wanneer de huidige wet- en regelgeving onvoldoende juridische mogelijkheden biedt om de omstreden varkenshouder te stoppen? Zo ja, kunt u toelichten wat u gaat doen? Zo nee, waarom niet?
 5. Aangezien de betreffende veehouder jaar na jaar de muizengaatjes van de wet blijft opzoeken en ze dikwijls overtreedt, in 2017 nog 20.000 varkens liet verbranden omdat hij zijn stal niet brandveilig had gemaakt en bovendien decentrale overheden honderdduizenden euro’s aan juridische procedures kost, deelt u de mening dat er meer voor nodig is om iemand als de betreffende veehouder te stoppen dan slechts bestuursrechtelijke handhaving gericht op herstel en strafrechtelijk opgelegde boetes? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?
 6. Herinnert u zich dat zowel u als uw voorgangers hebben aangegeven de mate van overtredingen van deze varkenshouder zorgwekkend te vinden, en derhalve hebben toegezegd de betreffende veehouder regelmatig te blijven inspecteren? Kunt u aangeven hoe vaak de NVWA vanaf de periode augustus 2018 tot op heden op inspectie is geweest bij deze veehouder, welke overtredingen er sindsdien zijn geconstateerd en of dit geleid heeft tot (disciplinaire) maatregelen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
 7. Kunt u een totaaloverzicht verschaffen van de afgelopen 10 jaar met daarin het aantal inspecties door de NVWA bij de betreffende veehouder, de overtredingen die werden geconstateerd en de (disciplinaire) maatregelen die werden opgelegd? Kunt u de (cumulatieve) ernst van de overtredingen duiden?
 8. Kunt u aangeven of het Openbaar Ministerie op dit moment genoeg juridische mogelijkheden heeft om een veehouder met een dergelijke geschiedenis op basis van de optelsom van zijn overtredingen een beroeps- of houdverbod te geven? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid hier wat aan te doen? Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 9. Staat u nog steeds achter uw uitspraak dat Nederland zich in moet zetten voor een gelijk speelveld in Europa op het gebied van dierenwelzijn? [2] Deelt u de mening dat er geen sprake is van een gelijk speelveld wanneer een varkenshouder met een beroepsverbod in Duitsland vervolgens in Nederland mag doorgaan en uitbreiden? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u toelichten hoe u de aangenomen motie Van Kooten-Arissen/Futselaar, waarin u verzocht wordt te komen tot het gebruik van zwarte lijsten voor houders van dieren die een beroepsverbod hebben gekregen, ten uitvoering gaat brengen? Kunt u conform uw toezegging [3] de Kamer informeren wat uw eerste verkenning bij gelijkgestemde lidstaten opgeleverd heeft en wat uw inschatting is van de haalbaarheid en planning van het initiatief?
 11. Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?

[1] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114305/201803729-1-a1/#highlight=raalte
[2] Beleidsbrief Dierenwelzijn, 4 oktober 2018, 28286-991.
[3] Moties en toezeggingen, 9 november 2018, 35000 XIV-61.

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA), ingezonden 21 maart 2019 (vraagnummer 2019Z05546).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer