Vragen Van Kooten-Arissen over het bericht waaruit blijkt dat Nederland de wette­lijke verplichting om te stoppen met over­be­vissing uiterlijk in 2020 bij lange na niet gaat halen


Indiendatum: mei 2019

Schriftelijke vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van LNV, over het bericht waaruit blijkt dat Nederland de wettelijke verplichting om te stoppen met overbevissing uiterlijk in 2020 bij lange na niet gaat halen.

1. Kent u het rapport van de STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) [1] en het persbericht hierover van verschillende natuurorganisaties waaruit blijkt dat Nederland de wettelijke verplichting om uiterlijk in 2020 te stoppen met overbevissing bij lange na niet gaat halen? [2] Wat is uw reactie hierop?

2. Kent u het rapport van de NEF (New Economics Foundation) waaruit blijkt dat Nederland op nummer 6 van grootste Europese overbevissers staat? [3] Wat is uw reactie hierop?

3. Wat is uw reactie op de conclusie van het NEF rapport dat Nederlandse vissers in 2019 nog 13,5% boven wetenschappelijk advies mogen wegvangen, wat neerkomt op 31.910 ton vis die eigenlijk ongemoeid zou moeten blijven? [4]

4. Aangezien Nederland 53% van het quotum in handen heeft voor Noordzeeharing, erkent u dat u daarmee mede verantwoordelijk bent voor het overbevissingspercentage van Noordzeeharing van 32%? [5] [6] Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?

5. Aangezien Nederland 18% van het quotum in handen heeft voor makreel in de Ierse zee en ten Westen van Schotland, en 10% van het quotum voor makreel in de Noordzee en overige noordelijke wateren, erkent u dat u daarmee medeverantwoordelijk bent voor de overbevissingspercentages van respectievelijk 11% en 14%? [7] [8] Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?

6. Aangezien de onderhandelingen over deze quota achter gesloten deuren plaatsvinden, bent u bereid de Kamer binnen 3 weken na het uitkomen van de ICES-adviezen te informeren over de Nederlandse inzet voor makreel en haring bij de quota onderhandelingen voor deze soorten van dit najaar? Zo nee, waarom niet?

7. Erkent u dat u bijdraagt aan overbevissing door structureel in te stemmen met quota hoger dan het wetenschappelijk advies voor soorten waarvan Nederland een kleiner ‘bijvangst’ quotum in handen heeft, zoals bijvoorbeeld kabeljauw in de Noordzee (overbevissing 25%)? Zo ja, bent u bereid voortaan tegen te stemmen wanneer quota hoger liggen dan wetenschappelijk advies? Zo nee, waarom niet? [9] [10]

8. Wat is uw reactie op het feit dat de Europese controleautoriteit aangeeft dat het handhaven van de aanlandplicht op dit moment grote problemen oplevert, en dat dit door de wetenschappelijke autoriteit van de EU wordt beaamd? [11] [12]

9. Erkent u dat daarmee een groot risico bestaat dat tong en schol overbevist worden? Zo nee, waarom niet?

10. Kunt u aangeven hoeveel ondermaatse schol, tong en kabeljauw er sinds de aanlandplicht in werking is getreden wordt aangeland en hoe dit zich verhoudt tot de schattingen die ICES hiervan maakt?

11. Indien de aanlandingen van ondermaatse vis achterblijven bij de schattingen van ICES, bent u dan bereid het quotum tussentijds te verlagen zodat het quotum alleen beschikbaar blijft voor de door ICES aangeraden hoeveelheid gewenste maatse vangst? Zo nee, waarom niet?

12. Erkent u dat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) u wettelijk verplicht vanaf 2015 zo veel mogelijk, maar vanaf 2020 volledig te stoppen met overbevissing? Erkent u dat wanneer het beleid op de huidige weg door gaat, dat doel in de EU pas in 2034 gehaald zal worden? [13] Zo nee, waarom niet?

13. Welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat de wettelijke verplichting om vanaf 2020 overbevissing te stoppen, wel wordt gehaald?

14. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

[1] Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries voortgang GVB implementatie:
https://stecf.jrc.ec.europa.eu...

[2] Persbericht natuurorganisaties
https://our.fish/press/reactie...

[3] https://www.duurzaamnieuws.nl/... ; New Economics Foundation, ‘Landing the Blame, overfishing in the North Atlantic 2019.
https://neweconomics.org/2019/...

[4] Idem

[5] Europese TAC en Quota verordening 23 januari 2018
https://eur-lex.europa.eu/lega...

[6] http://www.ices.dk/sites/pub/P...

[7] Zie [5]

[8] http://ices.dk/sites/pub/Publi...

[9] Zie [5]

[10] http://ices.dk/sites/pub/Publi...

[11] European Control Agency https://www.efca.europa.eu/sit...

[12] Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries jaaroverzicht: https://stecf.jrc.ec.europa.eu...

[13] Zie [3]

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

Antwoorden:

https://www.tweedekamer.nl/kam...