Vragen Van Kooten-Arissen over bericht dat Japan de commer­ciële walvis­jacht weer wil invoeren


Vragen van het lid van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, naar aanleiding van het bericht dat Japan de commerciële walvisjacht weer wil invoeren.

1. Bent u bekend met het bericht “Japan launches bid to end ban on commercial whaling”[1] waaruit blijkt dat Japan de commerciële jacht op walvissen wil toestaan?

2. Bent u bekend met het voornemen van Japan om tijdens de International Whaling Commission (IWC), die plaats vindt van 4 september tot en met 14 september 2018, dit voorstel in stemming te laten brengen?

3. Op welke wijze gaat u tijdens de IWC invulling geven aan het door de regering officieel ingenomen standpunt tegen Japanse dolfijnslachtingen en de walvisjacht, en aan de meermaals gedane toezegging zich daar blijvend tegen te verzetten, mede naar aanleiding van verschillende aangenomen moties van de Partij voor de Dieren?[2]

4. Wanneer kan de Kamer het verslag van uw inspanningen tijdens de IWC tegemoet zien conform uw eerdere toezegging op dit punt?[3]

5. Kunnen we erop rekenen dat de Nederlandse delegatie tegen dit voorstel van Japan stemt en actief andere landen hier ook toe aanzet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe u zich hiervoor heeft ingespannen?

6. Op welke wijze heeft u zich actief ingespannen om tijdens deze International Whaling Commission een betere bescherming van walvisachtigen te bevorderen?

7. Kunt u concreet uiteenzetten hoe het kabinet, conform eerdere toezegging, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan heeft benut en wat er momenteel in het reeds getekende verdrag opgenomen is, voor een moratorium op de walvisjacht en de een beëindiging van de dolfijnslachtingen?

8. Welke voorwaarden zijn er door de EU concreet gesteld aan het vrijhandelsakkoord met Japan op het gebied van een volledig moratorium op de walvisjacht en een beëindiging van de dolfijnenslachtingen?[4]

9. Kan er verondersteld worden dat er aan die voorwaarden is voldaan, aangezien u eerder heeft benadrukt dat het handelsakkoord zonder een ambitieus hoofdstuk over duurzaamheid en dierenwelzijn niet op uw instemming kan rekenen [5], en het verdrag inmiddels is ondertekend door de EU op 18 juli jongstleden? [6]

[1] https://www.theguardian.com/wo...
[2 ]Aangenomen moties: Kamerstukken 28 286, nr. 736, 21 501-32, nr. 751, 32 123 XIV, nr. 122 en de toezeggingen vergaderjaar 2014–2015 aanhangsel 949, vergaderjaar 2013–2014 aanhangsel 2014D01968.
[3] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 43.
[4] Vergaderjaar 2014–2015 aanhangsel 949
[5] Vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel 786
[6] https://nos.nl/artikel/2241922...