Vragen Van Esch over de effec­ti­viteit van het afschaffen van btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast


Indiendatum: 5 mei 2023

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Financiën en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast

  1. Kent u de berichten 'Nul btw op groente en fruit is haalbaar én effectief'' [1] en '0% VAT for essentials' [2]?
  2. Kunt u aangeven waarom in andere EU lidstaten de btw op o.a. groente en fruit wel verlaagd kan worden tot het nultarief, maar hierover in Nederland kennelijk getwijfeld wordt?
  3. Deelt u de mening dat het belangrijk is om te weten wat de effectiviteit is van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, in ieder geval gericht op de gezondheid en de koopkracht van de bevolking in deze landen? Zo ja, bent u op de hoogte van deze effectiviteit, uitgesplitst per land? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om de OESO opdracht te geven tot een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, waarbij in ieder geval de effecten op de volksgezondheid en de koopkracht worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het ermee eens dat het afschaffen van btw op groente en fruit niet is bedoeld om de vermogensongelijkheid op te lossen en dit daarom geen steekhoudend argument is om af te zien van de btw verlaging? Zo nee, waarom niet?
  6. Als u onverhoopt niet bereid bent om de btw op groente en fruit af te schaffen, hoe gaat u er dan voor zorgen dat groente en fruit betaalbaarder wordt voor iedereen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de consumptie van verse groente en fruit dan gestimuleerd wordt?

[1] https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2023/nul-btw-op-groente-en-fruit-is-haalbaar-en-effectief
[2] https://www.theportugalnews.com/news/2023-03-24/0-vat-for-essentials/76027

Indiendatum: 5 mei 2023
Antwoorddatum: 19 sep. 2023

Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast (ingezonden 8 mei 2023).

Antwoord van Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) en van Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 19 september 2023). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 2670.

Vraag 1

Kent u de berichten «Nul btw op groente en fruit is haalbaar én effectief» en «0% VAT for essentials»?[1][2]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom in andere EU-lidstaten de btw op onder andere groente en fruit wel verlaagd kan worden tot het nultarief, maar hierover in Nederland kennelijk getwijfeld wordt?

Antwoord 2

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over het al dan niet invoeren van een btw-nultarief op groente en fruit en/of alternatieve gezondheidsmaatregelen. Besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet. Hierop kan niet vooruit worden gelopen. Dat geldt ook voor wat betreft de reden(en) waarom eventueel van de maatregel wordt afgezien.

SEO heeft in het onderzoeksrapport op verzoek van het demissionaire kabinet een vergelijking gemaakt van het btw-tarief op (onder meer) groente en fruit in andere EU-lidstaten en Nederland.3 Daarbij moet worden opgemerkt dat geconstateerd is dat beperkte informatie beschikbaar is over de beleidsdoeleinden van specifieke tarieven voor groenten en fruit in andere lidstaten, de precieze vormgeving van de afbakening daarvan, de effectiviteit van deze maatregelen en eventuele juridische discussies.4 Dat maakt het lastig om de vergelijking met andere lidstaten te maken en om vast te stellen wat het effect is (geweest) van maatregelen in andere lidstaten.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het belangrijk is om te weten wat de effectiviteit is van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, in ieder geval voor wat betreft de gezondheid en de koopkracht van de bevolking in deze landen? Zo ja, bent u op de hoogte van deze effectiviteit, uitgesplitst per land? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 2.

Vraag 4

Bent u bereid om de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opdracht te geven tot een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, waarbij in ieder geval de effecten op de volksgezondheid en de koopkracht worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 2. Aanvullend dient opgemerkt te worden dat andere landen, die geen onderdeel uitmaken van de Europese Unie maar wel van de OESO, andere btw-systemen hebben, zodat in deze landen andere regels gelden en het Unierechtelijke neutraliteitsbeginsel bijvoorbeeld geen rol speelt. Bovendien heeft de OESO al specifiek ten aanzien van Nederland geconcludeerd dat het systeem van verlaagde btw-tarieven te complex is. De OESO raadt Nederland aan om de verlaagde tarieven in brede zin af te schaffen en een geüniformeerd btw-tarief te introduceren.5

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat het afschaffen van btw op groente en fruit niet is bedoeld om de vermogensongelijkheid op te lossen en dit daarom geen steekhoudend argument is om af te zien van de btw-verlaging? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over het al dan niet invoeren van een btw-nultarief op groente en fruit en/of alternatieve gezondheidsmaatregelen. Besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet. Hierop kan niet vooruit worden gelopen. Dat geldt ook voor wat betreft de reden(en) waarom eventueel van de maatregel zal worden afgezien.

Over de effectiviteit van btw-tariefdifferentiatie als middel om minder draagkrachtigen te ondersteunen in algemene zin, wordt verwezen naar de bevindingen van Dialogic en Significant Public in het evaluatierapport over het verlaagde btw-tarief dat op 11 april 2023 aan uw Kamer is aangeboden.6

Vraag 6

Als u onverhoopt niet bereid bent om de btw op groente en fruit af te schaffen, hoe gaat u er dan voor zorgen dat groente en fruit betaalbaarder wordt voor iedereen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de consumptie van verse groente en fruit dan gestimuleerd wordt?

Antwoord 6

In de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport van SEO, dat eveneens op Prinsjesdag aan de Kamer is gestuurd, gaat het demissionaire kabinet nader in op een aantal alternatieve beleidsopties die een volgend kabinet naast invoering van een btw-nultarief op groente en fruit in overweging kan nemen.

[1] Foodwatch, 14 april 2023, «Nul btw op groente en fruit is haalbaar én effectief» (Externe link:https://www.foodwatch.org/nl/c...).
[2] The Portugal News, 24 maart 2023, «0% VAT for essentials» (Externe link:https://www.theportugalnews.co...).
[3] Zie hoofdstuk vier «Internationale vergelijking» van het onderzoeksrapport.
[4] Zie verder ook de antwoorden van de Staatssecretarissen van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Kamervragen over dit onderwerp van leden Van Esch en Omtzigt van 12 oktober 2022.
[5] OECD Economic Surveys Netherlands, June 2023, p. 14 en 32.
[6] Kamerbrief 11 april 2023, met kenmerk 2023–0000092424.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het niet controleren van het verdoven van paling voor de slacht

Lees verder

Vervolgvragen Van Esch en Van Raan over directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer