Vragen over veront­rei­niging met asbest en pesti­ciden en herbi­ciden in Suriname.


Indiendatum: okt. 2010

Vragen van de leden Jansen (SP), Van Tongeren (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Neppérus (VVD), Veldhoven-Van Der Meer (D66), Ouwehand (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over verontreiniging met asbest en pesticiden en herbiciden in Suriname. (Ingezonden 22 oktober 2010).

1. Is het waar dat door bedrijfsvoering van Stichting Machinale Landbouw in de regio rond het Surinaamse Wageningen een aanzienlijke verontreiniging van water en bodem met asbest, pesticiden en herbiciden is veroorzaakt? 1) Zo nee, op basis van welke gegevens komt u tot dit standpunt?

2. In hoeverre zijn er contacten geweest tussen de Nederlandse en Surinaamse regering over de vermeende problemen in de regio rond het Surinaamse Wageningen?

3. Is het waar dat in de omgeving van het Surinaamse Wageningen een gemiddeld hoger sterfte als gevolg van kanker is waar te nemen? Zo ja, welk onderzoek is bekend over de oorzaken hiervan? Zo nee, op welke gegevens baseert u zich?

4. Is het waar dat Nederland vanaf de oprichting tot aan het onafhankelijkheidsverdrag in 1975 medeverantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering waarbij veel asbest, pesticiden en herbiciden zijn toegepast? Zo nee, wie waren dan verantwoordelijk?

5. Welke afspraken zijn er in het onafhankelijkheidsverdrag van 1975 en daaropvolgende aanvullingen gemaakt over aansprakelijkheid van Nederlandse Staat als mede-eigenaar van SML voor toekomstige schade voor volksgezondheid, natuur en milieu?

6. In hoeverre zijn de ontstane problemen rond asbest te wijten aan het verval van het complex van de Stichting Machinale Landbouw na overdracht van het complex aan de Surinaamse staat? Kunt u aangeven hoe de Surinaamse regering na de onafhankelijkheidsverklaring met het complex en de asbestproblematiek is omgegaan?

7. Bent u van mening dat de inwoners in de regio van het Surinaamse Wageningen voldoende op de hoogte zijn van de risico’s die zij lopen als gevolg van het toepassen van asbest, pesticiden en herbiciden? Zo nee, bent u bereid de actuele kennis over asbest, pesticiden en herbiciden met de Surinaamse overheid en de maatschappelijke organisaties te delen zodat zij de inwoners goed kunnen voorlichten? Zo ja, waarop baseert u deze mening?

8. Bent u bereid de Surinaamse overheid bij te staan met kennis en advies om te komen tot zorgvuldige sanering van het betreffende gebied ter bescherming van volksgezondheid, natuur en milieu?


1) De Ware Tijd 6, 7, 8 en 9 september 2010, Telegraaf 11 oktober 2010, Volkskrant 16 oktober 2010


Interessant voor jou

Vragen over de uitlatingen van een hoge ambtenaar over de veehouderij

Lees verder

Vragen over de plannen voor een \'tijdelijke dierentuin\' in Hoogeveen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer