Vragen over problemen opvang inbe­slag­ge­nomen dieren


Indiendatum: okt. 2012

Vragen van het lid Ouwehand aan de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over aanhoudende problemen met de opslag en opvang van (in beslaggenomen) dieren

  1. Wat vindt u ervan dat 2100 dieren dreigen te verhongeren omdat het noodlijdende Stichting Nederlandse Opvang voor Papegaaien (NOP) geen geld meer heeft om de dieren te voeden?[i]
  2. Hoe beoordeelt u de nieuwe ophef over het NOP in het licht van eerdere misstanden, waaronder illegale handel, verduistering van geld, en verwaarlozing van dieren?[ii]
  3. Kunt u aangeven waarom u voor de opvang van inbeslaggenomen dieren een contract bent aangegaan met deze klaarblijkelijk al langer noodlijdende organisatie[iii], terwijl u heeft aangegeven dat alle contractpartners op financiële en economische draagkracht worden getoetst? [iv]
  4. Is het waar dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het contract met het NOP inmiddels heeft opgezegd? Zo ja, kunt u aangeven wat de specifieke aanleiding was om dit contract op te zeggen, gezien het feit dat u de eerdere, aanhoudende kritiek op het NOP hierover in de wind heeft geslagen? Zo neen, bent u bereid dit contract alsnog op te zeggen?
  5. Kunt u aangeven hoeveel van de dieren die momenteel in het NOP opgevangen worden daar geplaatst zijn door Dienst Regelingen?
  6. Krijgt het NOP nog steeds geld voor deze geplaatste dieren, aangezien in het contract was afgesproken dat de opvang per dier en per dag betaald zou worden?[v] Zo ja, hoe is het mogelijk dat het NOP geen geld heeft om de dieren in het park te voeden, terwijl de directie inkomsten ontvangt voor de opvang van (een deel van) de dieren? Zo neen, deelt u de mening dat u verantwoordelijk bent voor het welzijn van deze dieren en dat u – door het opheffen van het contract zonder een passende oplossing te bieden– 2100 vogels aan hun lot overlaat?
  7. Deelt u de mening dat er inmiddels ruim voldoende bewijs is dat het NOP geen geschikte opvangplek is en dat er dus zo snel mogelijk een deugdelijke, alternatieve opvangplek moet komen voor alle dieren die in het NOP gehuisvest worden? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u hier aan doen? Zo neen, waarom niet?
  8. Hoe beoordeelt u de tragische gang van zaken aangaande uw samenwerking met het NOP in het licht van de bestaande aanbestedingsprocedure die er op gericht is zo goedkoop mogelijk opvang te kunnen aanbesteden, zonder een deugdelijk landelijk beleid voor de opvang van dieren?
  9. Kunt u bevestigen dat de (financiële) problemen waar dierenopvangcentra en –asielen mee kampen de afgelopen tijd niet zijn afgenomen en zelfs groter zijn geworden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen en kunt u uitleggen hoe u het zover heeft laten komen terwijl de Kamer u via twee aangenomen moties in de eerste helft van 2011 heeft verzocht om de problematiek van opvang voor gezelschapsdieren aan te pakken en de opslag van in beslaggenomen dieren te verbeteren?[vi] Zo neen, hoe kan het dat uw ministerie geen zicht heeft op het functioneren van de opvang en opslag van dieren in Nederland?

[i] http://www.ed.nl/regio/veldhoven/11880420/%27Papegaaienpark-Oerle-over-een-week-failliet%27.ece
[ii] http://www.omroepbrabant.nl/?news/154532702/1500+ernstig+verwaarloosde+knaagdieren+opgevangen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1689751383/Illegale+vogelhandelaren+opgepakt,+onderzoek+bij+Papegaaienpark+in+Oerle.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1673781293/Directeur+Papegaaienopvang+Oerle+stak+twee+ton+in+eigen+zak.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/111546822/Papegaaienpark+Veldhoven+onder+vuur+in+Radar.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/168233782/Bestuur+papegaaienopvang+kan+aanblijven,+schikking+in+kort+geding.aspx
[iii] Persbericht op http://www.papegaaienpark.nl/
[iv] Kamerstuk nr. 111202046
[v] Kamerstuk nr. 111202046
[vi] Kamerstuk nr. 28286-477 en 28 973- 52

Indiendatum: okt. 2012
Antwoorddatum: 1 nov. 2012

1. Wat vindt u ervan dat 2100 dieren dreigen te verhongeren omdat de noodlijdende Stichting Nederlandse Opvang voor Papegaaien (NOP) geen geld meer heeft om de dieren te voeden?

2. Hoe beoordeelt u de nieuwe ophef over de NOP in het licht van eerdere misstanden, waaronder illegale handel, verduistering van geld, en verwaarlozing van dieren?

Antwoord op vragen 1 en 2: Ik vind het spijtig dat dit opvangcentrum in deze problemen terecht is gekomen. Ik hoop in het belang van de dieren en de medewerkers en vrijwilligers van de NOP dat het lukt de problemen op een goede manier op te lossen.

3. Kunt u aangeven waarom u voor de opvang van inbeslaggenomen dieren een contract bent aangegaan met deze klaarblijkelijk al langer noodlijdende organisatie, terwijl u heeft aangegeven dat alle contractpartners op financiële en economische draagkracht worden getoetst?

Antwoord op vraag 3: In het kader van de aanbesteding wordt ook gekeken naar de financiële en economische draagkracht van de opslaghouder. Bij de beoordeling van de inschrijving van de NOP zijn destijds geen feiten aan het licht gekomen op grond waarvan had moeten worden getwijfeld aan de financiële draagkracht van de NOP.

4. Is het waar dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het contract met het NOP inmiddels heeft opgezegd? Zo ja, kunt u aangeven wat de specifieke aanleiding was om dit contract op te zeggen, gezien het feit dat u de eerdere, aanhoudende kritiek op het NOP hierover in de wind heeft geslagen? Zo neen, bent u bereid dit contract alsnog op te zeggen?

Antwoord op vraag 4: Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft deze zomer alle contracten met de NOP beëindigd. Er werd niet meer voldaan aan de administratieve eisen, die gesteld worden aan opslaghouders. Bovendien was er gerede twijfel of deze opslaghouder kon blijven voldoen aan de gestelde welzijnseisen. Omdat er bovendien geen zekerheid was of de vastgestelde omissies op korte termijn konden worden opgelost is besloten de contracten op te zeggen.

5.Kunt u aangeven hoeveel van de dieren die momenteel in de NOP opgevangen worden daar geplaatst zijn door Dienst Regelingen?

Antwoord op vraag 5: Er zijn op dit moment geen dieren meer in opdracht van Dienst Regelingen bij de NOP geplaatst.

6. Krijgt het NOP nog steeds geld voor deze geplaatste dieren, aangezien in het contract was afgesproken dat de opvang per dier en per dag betaald zou worden?[v] Zo ja, hoe is het mogelijk dat het NOP geen geld heeft om de dieren in het park te voeden, terwijl de directie inkomsten ontvangt voor de opvang van (een deel van) de dieren? Zo neen, deelt u de mening dat u verantwoordelijk bent voor het welzijn van deze dieren en dat u – door het opheffen van het contract zonder een passende oplossing te bieden– 2100 vogels aan hun lot overlaat?

Antwoord op vraag 6: De dieren die nu nog verblijven bij de NOP zijn niet in opdracht van EL&I bij de NOP geplaatst en derhalve de verantwoordelijkheid van de NOP zelf. Dierentuinen, opvangcentra en asielen worden, behoudens afspraken met de overheid in het kader van de opslag of de bewaarplicht voor gevonden dieren, niet gefinancierd door de overheid. Mocht het welzijn van dieren in het geding komen dan kan ik hiertegen optreden.

7. Deelt u de mening dat er inmiddels ruim voldoende bewijs is dat de NOP geen geschikte opvangplek is en dat er dus zo snel mogelijk een deugdelijke, alternatieve opvangplek moet komen voor alle dieren die in de NOP gehuisvest worden? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u hier aan doen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord op vraag 7: De NOP is vanwege de hiervoor genoemde tekortkomingen op dit moment geen geschikte locatie meer voor het onderbrengen van dieren die door de overheid in beslag of in bewaring zijn genomen. Er worden dan ook geen dieren meer ondergebracht bij de NOP door EL&I.

Indien het welzijn van dieren wordt geschaad dan kan ik via bestuursrechtelijke maatregelen optreden ter bescherming van deze dieren. Ik heb op dit moment geen aanleiding voor een dergelijk ingrijpen bij de NOP.

8. Hoe beoordeelt u de tragische gang van zaken aangaande uw samenwerking met het NOP in het licht van de bestaande aanbestedingsprocedure die er op gericht is zo goedkoop mogelijk opvang te kunnen aanbesteden, zonder een deugdelijk landelijk beleid voor de opvang van dieren?

Antwoord op vraag 8: Alleen die locaties die kunnen voldoen aan de door mij geëiste dierenwelzijnsvoorschriften kunnen meedoen aan de aanbesteding voor de opslag van dieren. Van deze vooraf gestelde minimale eisen wijk ik niet af ten behoeve van een goedkopere locatie.

Het feit dat dit opvangcentrum in opspraak is geraakt, is uiterst bedroevend. Er zijn echter een groot aantal opvangadressen in Nederland die wel voldoen aan de eisen en waarmee ik al jaren op een goede manier samenwerk in het kader van de opslag van dieren.

9. Kunt u bevestigen dat de (financiële) problemen waar dierenopvangcentra en –asielen mee kampen de afgelopen tijd niet zijn afgenomen en zelfs groter zijn geworden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen en kunt u uitleggen hoe u het zover heeft laten komen terwijl de Kamer u via twee aangenomen moties in de eerste helft van 2011 heeft verzocht om de problematiek van opvang voor gezelschapsdieren aan te pakken en de opslag van in beslaggenomen dieren te verbeteren? Zo neen, hoe kan het dat uw ministerie geen zicht heeft op het functioneren van de opvang en opslag van dieren in Nederland?

Antwoord op vraag 9: Ik kan dit signaal niet bevestigen. Uit mijn contacten met opslaghouders blijkt een dergelijke trend niet. Zoals ik heb aangegeven in antwoord op uw vragen van 22 mei 2012 (TK, 2011–2012, Aanhangsel van de handelingen nr. 2997) heb ik geen zicht op de financiële situatie van alle asielen en opvangcentra. Zoals ik heb aangegeven in de reactie op uw motie (TK, 2011–2012, 28 286, nr. 540), zet ik mij vooral in voor het voorkomen van het ontstaan van zwerfdieren en dieren die opvang behoeven zoals bijvoorbeeld via de identificatie en registratieplicht voor honden en de verplichte voorlichting aan kopers, zoals opgenomen in het Ontwerpbesluit gezelschapsdieren teneinde het aantal ondoordachte aankopen te verminderen.

Interessant voor jou

Vragen over nestgedrag van zeugen

Lees verder

Vragen over toename van locomotieproblemen bij vleeskuikens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer