Vragen over plezier­jacht door hoog­waar­dig­heids­be­kleders


Indiendatum: apr. 2012

Vragen van het lid Hazekamp aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Algemene Zaken over de plezierjacht op beschermde dieren door hoogwaardigheidsbekleders.

1. Kent u het bericht “Jagende Juan Carlos in opspraak”. [1]

2. Bent u bereid om aan het Spaanse koningshuis over te brengen dat in Nederland met afkeuring kennis genomen is van de deelname van Juan Carlos aan de jacht op olifanten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat het verpachten van het afschot van beschermde dieren aan kapitaalkrachtige amateurjagers, die –zoals in het geval van Juan Carlos- bij verschillende jachtincidenten en jachtongevallen [2] [3] betrokken zijn geweest, met kracht zou moeten worden afgewezen? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te treffen die dit kunnen voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het waar dat Juan Carlos ook met regelmaat jaagt met leden van onze Koninklijke familie, onder meer op Kroondomein Het Loo? [4] Zo ja, acht u het een correcte gang van zaken dat er kennelijk mogelijkheden tot plezierjacht geboden worden aan buitenlandse gasten in de Nederlandse Kroondomeinen? Zo nee, waarop baseert u dit antwoord?

5. Kunt u uiteenzetten of leden van ons Koninklijk huis deelnemen aan de jacht in het buitenland op beschermde diersoorten? Zo nee, waarom kunt u geen antwoord op deze vraag geven en realiseert u zich dat het onbeantwoord laten van de vraag het imago van het Koninklijk Huis zou kunnen schaden? Zo ja, hoe beoordeelt u het door leden van ons Koninklijk huis schieten van beschermde dieren?

6. Bent u bereid leden van de Nederlandse Koninklijke familie te verzoeken op geen enkele wijze deel te nemen aan het afschieten van beschermde diersoorten in binnen- en buitenland? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

7. Zijn in de Nederlandse paleizen en woningen van leden van het Koninklijk huis jachttrofeeën aanwezig van beschermde diersoorten? Zo ja, is hiervoor speciale toestemming verleend? Zo nee, waaraan ontleent u die zekerheid en is daar ooit onderzoek naar verricht?

8. Deelt u de mening dat van het jagen op beschermde diersoorten door hoogwaardigheidsbekleders en ambtsdragers een verkeerde voorbeeldwerking uitgaat? Zo nee, waarom niet?

9. Is het waar dat voor het mogen doden van een olifant tot € 30.000 betaald wordt, en deelt u de mening dat het onwaarschijnlijk is dat jachttoeristen dergelijke bedragen betalen ‘in het algemeen belang'? [5] Zo nee, waarom niet?

10. Deelt u de mening dat lokale toestemming om beschermde dieren te mogen schieten geen legitimatie zou mogen vormen voor het aanbieden van jachtreizen naar landen waar deze dieren nog in het wild leven, nu veel van de betreffende landen gevoelig zijn voor corruptie en omkoping? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u bereid een algemeen verbod in te stellen voor Nederlandse ambtsdragers om gunsten te accepteren die verband houden met het door hen doden van dieren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

12. Bent u bereid zolang er geen algemeen verbod als bedoeld in voorgaande vraag geldt, een openbaar register in te stellen waarin dergelijke aanbiedingen aan ambtsdragers worden opgenomen, nu duidelijk is welke grote bedragen gemoeid zijn met dergelijke gunsten die zouden kunnen leiden tot afhankelijkheid van ambtsdragers? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

13. Is het waar dat door Nederlandse jachtreisbureaus via Nederlandse advertenties het afschot wordt aangeboden van dieren zoals impala, blesbok, koedoe, grijze duiker, zebra, gnoe, knobbelzwijn, bosvarken, steenbok, eland, klipspringer, bosbok, gemsbok, hartebeest, waterbok, lynx, jakhals, oryx, buffel, leeuw, krokodil, olifant, nijlpaard, luipaard en neushoorn en het in drijfjacht bejagen van springbokken? Zo ja, deelt u de mening dat het in Nederland aanbieden van het tegen betaling afschieten van beschermde diersoorten in het buitenland verboden zou moeten worden? Zo nee, waarop baseert u dit antwoord?

14. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 5 jaar door de Nederlandse douane jachttrofeeën in beslag zijn genomen van jachttoeristen? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw beantwoording? Zo nee, waarom niet?

15. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 5 jaar vergunningen zijn afgegeven voor het transport van jachtwapens door Nederlandse jagers naar het buitenland. Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord?Zo nee, waarom niet?

16. Bent u bereid zich in te zetten voor een Europees verbod van het aanbod van jachtreizen waarbij het afschieten van beschermde diersoorten wordt aangeboden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

17. Bent u bereid de ANVR richtlijnen, die stellen dat promotie en verkoop van verboden souvenirs van dieren, planten en natuur conform de CITES lijst en Red List van IUCN en het aanbieden van reizen en excursies waarbij op bedreigde dieren wordt gejaagd, een wettelijke basis te geven in de vorm van een advertentieverbod voor dergelijke reizen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] http://nos.nl/artikel/362503-jagende-juan-carlos-in-opspraak.html
[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1478467/2006/10/19/Spaanse-koning-jaagt-op-dronken-beer.dhtml
[3]http://www.lohud.com/usatoday/article/54274362?odyssey=mod%7Cnewswell%7Ctext%7CNews%7Cs
[4]http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2622345/1998/11/21/Moet-Willem-Alexander-een-andere-hobby-zoeken.dhtml
[5]http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2012/04/15/APNmvVJC-elefanti_frattura_carlos.shtml#axzz1s6R9ykjH

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 17 apr. 2012

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u mede namens de minister-president de antwoorden op de vragen gesteld door lid Hazekamp (PvdD) over de plezierjacht op beschermde dieren door hoogwaardigheidsbekleders (ingezonden 17 april 2012).

1. Kent u het bericht “Jagende Juan Carlos in opspraak”? [1]

Ja.


2. Bent u bereid om aan het Spaanse koningshuis over te brengen dat in Nederland met afkeuring kennis genomen is van de deelname van Juan Carlos aan de jacht op olifanten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

De Spaanse koning heeft een publieke verklaring afgelegd over zijn deelname aan de jacht op olifanten. Deze spreekt voor zich.


3, 9 en 10. Deelt u de mening dat het verpachten van het afschot van beschermde dieren aan kapitaalkrachtige amateurjagers, die – zoals in het geval van Juan Carlos - bij verschillende jachtincidenten en jachtongevallen [2] [3] betrokken zijn geweest, met kracht zou moeten worden afgewezen? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te treffen die dit kunnen voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Is het waar dat voor het mogen doden van een olifant tot € 30.000 betaald wordt? Deelt u de mening dat het onwaarschijnlijk is dat jachttoeristen dergelijke bedragen betalen ‘in het algemeen belang’? [5] Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat lokale toestemming om beschermde dieren te mogen schieten geen legitimatie zou mogen vormen voor het aanbieden van jachtreizen naar landen waar deze dieren nog in het wild leven, nu veel van de betreffende landen gevoelig zijn voor corruptie en omkoping? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3, 9 en 10. De zogenaamde trophy hunting is voor landen met gezonde, grote populaties olifanten een legale manier om middelen te genereren voor natuurbescherming. Het CITES-verdrag, op grond waarvan regels gesteld zijn aan de internationale handel in beschermde diersoorten en producten daarvan, geldt niet voor nationale maatregelen. Voor een jachtvergunning voor het doden van een olifant worden verschillende bedragen gevraagd door de overheden van de betreffende landen. De inkomsten die op deze wijze worden gegenereerd kunnen besteed worden aan de bescherming en het beheer van de populatie olifanten. Zoals ik ook heb aangegeven in mijn brief aan u van 25 april 2012, Kamerstuk 31379, nr. 14, is mijn inzet bij de jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor, gericht op het uitsluitend toestaan van jacht wanneer het gaat om beheer van populaties. De inkomsten uit dit type jacht moeten ingezet worden voor een betere bescherming en beheersmaatregelen voor de betreffende soorten. Daarnaast zal ik aandringen op internationaal onderzoek naar het een beter toezicht op het besteden van deze inkomsten en op hoe het gaat met de populaties. Het zou zo moeten zijn dat regimes die geen greep hebben op of onvoldoende inzet plegen tegen de illegale jacht, worden uitgesloten van hulp die gericht is op duurzaamheid en natuurlijke hulpbronnen.

4. Is het waar dat Juan Carlos ook met regelmaat jaagt met leden van de Nederlandse Koninklijke familie, onder meer op Kroondomein Het Loo? [4] Zo ja, acht u het een correcte gang van zaken dat er kennelijk mogelijkheden tot plezierjacht geboden worden aan buitenlandse gasten in de Nederlandse Kroondomeinen? Zo nee, waarop baseert u dit antwoord?

5.Kunt u uiteenzetten of leden van het Koninklijk Huis deelnemen aan de jacht in het buitenland op beschermde diersoorten? Zo nee, waarom kunt u geen antwoord op deze vraag geven en realiseert u zich dat het onbeantwoord laten van de vraag het imago van het Koninklijk Huis zou kunnen schaden? Zo ja, hoe beoordeelt u het door leden van het Koninklijk huis schieten van beschermde dieren?

6. Bent u bereid leden van de Nederlandse Koninklijke familie te verzoeken op geen enkele wijze deel te nemen aan het afschieten van beschermde diersoorten in binnen- en buitenland? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

7. Zijn in de Nederlandse paleizen en woningen van leden van het Koninklijk Huis jachttrofeeën aanwezig van beschermde diersoorten? Zo ja, is hiervoor speciale toestemming verleend? Zo nee, waaraan ontleent u die zekerheid en is daar ooit onderzoek naar verricht?

8. Deelt u de mening dat van het jagen op beschermde diersoorten door hoogwaardigheidsbekleders en ambtsdragers een verkeerde voorbeeldwerking uitgaat? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u bereid een algemeen verbod in te stellen voor Nederlandse ambtsdragers om gunsten te accepteren die verband houden met het door hen doden van dieren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

12. Bent u bereid zolang er geen algemeen verbod als bedoeld in voorgaande vraag geldt, een openbaar register in te stellen waarin dergelijke aanbiedingen aan ambtsdragers worden opgenomen, nu duidelijk is welke grote bedragen gemoeid zijn met dergelijke gunsten die zouden kunnen leiden tot afhankelijkheid van ambtsdragers? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4, 5, 6, 7, 8, 11 en 12. Verstrekking van gegevens over deelname aan de jacht en aanwezigheid van jachttrofeën in paleizen en woningen is niet verenigbaar met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het Koninklijk Huis. Ten aanzien van beschermde diersoorten en het doden van dieren gelden voor iedereen dezelfde regels.

13. Is het waar dat door Nederlandse jachtreisbureaus via Nederlandse advertenties het afschot wordt aangeboden van dieren zoals impala, blesbok, koedoe, grijze duiker, zebra, gnoe, knobbelzwijn, bosvarken, steenbok, eland, klipspringer, bosbok, gemsbok, hartebeest, waterbok, lynx, jakhals, oryx, buffel, leeuw, krokodil, olifant, nijlpaard, luipaard en neushoorn en het in drijfjacht bejagen van springbokken? Zo ja, deelt u de mening dat het in Nederland aanbieden van het tegen betaling afschieten van beschermde diersoorten in het buitenland verboden zou moeten worden? Zo nee, waarop baseert u dit antwoord?

Voorzover er in de betreffende landen sprake is van legale jacht op de genoemde soorten is niet te voorkomen dat er in Nederland of via internet reizen worden aangeboden aan mensen die hierin geïnteresseerd zijn en bereid zijn de gevraagde bedragen neer te tellen voor een vergunning.


14. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 5 jaar door de Nederlandse douane jachttrofeeën in beslag zijn genomen van jachttoeristen? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw beantwoording? Zo nee, waarom niet?

Jaar: 2007, Soort trofee: 1 geprepareerde rode lynx (Lynx rufus), 2 geprepareerde huiden van de Kaapse bergzebra
Jaar: 2008, Soort trofee: 1 geprepareerde huid van een wolf (Lupus lupus), 2 huiden van een katachtige, 1 schedel van een katachtige
Jaar: 2009, Soort trofee: Ca. 90 kg ivoor van de Afrikaanse olifant (Loxodonta africana), 1 geprepareerde huid met kop van een zwarte beer
Jaar: 2010, Soort trofee: 1 schedel zwarte beer + 1 schedel bruine beer, 2 hoorns van neushoorn, 1 stuk huid van luipaard, 1 huid van luipaard met schedel, 2 huiden van luipaard + 1 stuk bewerkt ivoor, 1 huid van een wolf + 1 huid van een zwarte beer, 1 huid van luipaard met schedel
Jaar: 2011, Soort trofee: 1 geprepareerde huid van een leeuw, 1 geprepareerde huid van een luipaard met kop, 1 dode caracal (katachtige)

(gegevens van het team Inbeslaggenomen Goederen van Dienst Regelingen/EL&I)
N.B. Soms worden inbeslaggenomen goederen door de Douane direct vernietigd uit volksgezondheidsoverwegingen, met name als er nog vleesresten aan zitten.

15. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 5 jaar vergunningen zijn afgegeven voor het transport van jachtwapens door Nederlandse jagers naar het buitenland? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord? Zo nee, waarom niet?

Sinds 2008 zijn er 23 vergunningen afgegeven voor het transport van jachtwapens naar landen buiten de Europese Unie.


16. Bent u bereid u in te zetten voor een Europees verbod van het aanbod van jachtreizen waarbij het afschieten van beschermde diersoorten wordt aangeboden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Het aanbieden van dergelijke reizen is legaal. Ik zie geen noodzaak tot het verbieden van dergelijke activiteiten.


17. Bent u bereid de richtlijnen van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), die stellen dat promotie en verkoop van verboden souvenirs van dieren, planten en natuur conform de CITES lijst (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en Red List van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en het aanbieden van reizen en excursies waarbij op bedreigde dieren wordt gejaagd, niet is toegestaan, een wettelijke basis te geven in de vorm van een advertentieverbod voor dergelijke reizen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

In het kader van de EU-CITES-basisverordening is specifieke regelgeving van kracht voor het binnenbrengen van legale jachttrofeeën in de Europese Unie. Het is een goede zaak dat de ANVR binnen de eigen sector beperkingen stelt aan de promotie van jachtreizen en de verkoop van illegale souvenirs ontmoedigt. Als toeristen in Nederland terugkomen met illegale souvenirs kunnen zij bij controle door de Douane tegen de lamp lopen. De spullen kunnen dan in beslag genomen worden en er kan een boete opgelegd worden. Dit wordt ook actief gecommuniceerd door de Douane, met name in de vakantieperiodes. Dat is wat mij betreft toereikend.

dr. Henk Bleker

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

[1] http://nos.nl/artikel/362503-jagende-juan-carlos-in-opspraak.html

[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1478467/2006/10/19/ Spaanse-koning-jaagt-op-dronken-beer.dhtml

[3] http://www.lohud.com/usatoday/article/ 54274362?odyssey=mod%7Cnewswell%7Ctext%7CNews%7Cs

[4] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2622345/ 1998/11/21/Moet-Willem-Alexander-een-andere-hobby-zoeken.dhtml

[5] http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2012/04/15/APNmvVJC-elefanti_frattura_carlos.shtml#axzz1s6R9ykjH

Interessant voor jou

Vragen over pathogenen in kippenvlees

Lees verder

Vragen over een jager die een auto raakte met een kogel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer