Vragen over het uitsterven van de witte kievits­bloem


Indiendatum: mei 2012

Vragen van het lid Hazekamp (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het uitsterven van de witte kievitsbloem

1. Kent u het bericht ’Laatste kievitsbloemen ter wereld in Haren’? [1]

2. Deelt u de mening dat het uitsterven van de beschermde witte kievitsbloem moet worden voorkomen? Zo ja, bent u bereid om samen met Natuurmonumenten, waterschap Hunze en Aa’s, aangrenzende agrariërs en provincies Groningen en Drenthe op korte termijn alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om het uitsterven van de witte kievitsbloem te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het waar dat de laatste 15 wilde witte kievitsbloemen in Haren met uitsterven worden bedreigd, omdat ten behoeven van enkele landbouwers het grondwaterpeil laag wordt gehouden in het natuurgebied? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? Zo nee, waaraan ontleent u die zekerheid?

4. Deelt u de mening dat het mogelijk uitsterven van de witte kievitsbloemen laat zien dat het belang van goede natuurbescherming groot is en dat natuurorganisaties hierbij een onmisbare rol vervullen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.gic.nl/nieuws/laatste-kievitsbloemen-ter-wereld-in-haren

Indiendatum: mei 2012
Antwoorddatum: 8 jun. 2012

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Hazekamp (PvdD) over het uitsterven van de witte kievitsbloem.

1. Kent u het bericht ‘Laatste kievitsbloemen ter wereld in Haren’?

Antwoord op vraag 1: Ja.

2. Deelt u de mening dat het uitsterven van de beschermde witte kievitsbloem moet worden voorkomen? Zo ja, bent u bereid om samen met Natuurmonumenten, waterschap Hunze en Aa’s, aangrenzende agrariërs en de provincies Groningen en Drenthe op korte termijn alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om het uitsterven van de witte kievitsbloem te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2: De wilde kievitsbloem is beschermd onder de Flora- en faunawet, en daarmee ook witte varianten daarvan. Deze komen in kleine percentages voor bij wilde kievitsbloemen. Door aanwijzing en beheer van Natura 2000-gebieden voor het habitatype 6510 (B), waarvan ‘kievitsbloem-hooiland’ een kenmerkend vegetatietype is, zal de wilde kievitsbloem ook actief worden beschermd. Bovendien is het een soort die in aanmerking komt voor de toepassing van de Leefgebiedenbenadering. Provincies kunnen daarvoor zelf maatregelen nemen, al dan niet samen met partijen zoals in de vraag genoemd. Ik ben van mening dat er daarmee voldoende mogelijkheden zijn om het verdwijnen van de betreffende soort (of witte varianten daarvan) te voorkomen.

3. Is het waar dat de laatste 15 wilde witte kievitsbloemen in Haren met uitsterven worden bedreigd, omdat ten behoeve van enkele landbouwers het grondwaterpeil laag wordt gehouden in het natuurgebied? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? Zo nee, waaraan ontleent u die zekerheid?

Antwoord op vraag 3: Het is onjuist dat in Haren de laatste 15 wilde kievitsbloemen (of witte varianten daarvan) ter wereld of zelfs maar van Nederland zouden voorkomen. In ons land bevindt de grootste populatie wilde kievitsbloemen - waaronder eveneens witte varianten - zich juist in het als Natura 2000-gebied aan te wijzen gebied “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht”.

4. Deelt u de mening dat het mogelijk uitsterven van de witte kievitsbloemen laat zien dat het belang van goede natuurbescherming groot is en dat natuurorganisaties hierbij een onmisbare rol vervullen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4: Zie vraag 3.

dr. Henk Bleker,
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie