Vragen over het lot van in beslag genomen wilde dieren uit de illegale handel


Indiendatum: sep. 2016

Vragen van het lid Wassenberg aan de staatsecretaris van Economische Zaken over het lot van in beslag genomen wilde dieren uit de illegale handel.

  1. Kent u het bericht “Lot in beslag genomen levende dieren CITES onduidelijk”, waaruit blijkt dat het onduidelijk is wat er met ruim 64.000 levende wilde dieren is gebeurd, nadat ze tussen 2010 en 2014 in beslag zijn genomen? [1]
  2. Wat is uw reactie op het feit dat slechts 30% van de landen die partij zijn bij CITES gegevens over inbeslagnames van dieren verstrekt, waardoor slechts het topje van de ijsberg zichtbaar is?
  3. Wat is uw reactie op het feit dat het uiteindelijke lot van de in beslag genomen levende wilde dieren onbekend is, omdat het verstrekken van informatie hierover geen formele CITES-eis is?
  4. Deelt u de zorgen van de geciteerde onderzoekers dat het gebrek aan gegevens het welzijn en de overleving van de in beslag genomen dieren in gevaar brengt? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u vertellen hoeveel wilde dieren er de afgelopen vijf jaar in Nederland in beslag zijn genomen en wat hun lot is geweest? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat wordt uw inzet om de rapportage van inbeslagname te verbeteren tijdens de aankomende CITES Conferentie van de Partijen (CoP)?
  7. Bent u bereid de Kamer achteraf te informeren over uw gedane inspanningen tijdens de Conferentie van de Partijen op dit onderwerp en overige onderwerpen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/lot-ingenomen-levende-dieren-cites-onduidelijk

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 22 sep. 2016

Geachte Voorzitter,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van vragen van het lid Wassenberg (PvdD)
over het lot van in beslag genomen wilde dieren uit de illegale handel (ingezonden
26 september 2016, kenmerk 2016Z17320).

1
Kent u het bericht “Lot in beslag genomen levende dieren CITES onduidelijk”,
waaruit blijkt dat het onduidelijk is wat er met ruim 64.000 levende wilde dieren is
gebeurd, nadat ze tussen 2010 en 2014 in beslag zijn genomen?1

Antwoord
Ja.

2
Wat is uw reactie op het feit dat slechts 30% van de landen die partij zijn bij
Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna
(CITES) gegevens over inbeslagnames van dieren verstrekt, waardoor slechts het
topje van de ijsberg zichtbaar is?

Antwoord
Ik vind het positief dat 30% van de landen die partij zijn bij CITES bereid zijn om
deze gegevens te leveren. Het CITES-verdrag reguleert dit niet. Het reguleert de
handel in beschermde wilde dieren en planten en stelt voorwaarden voor
exemplaren die in beslag zijn genomen. Dit is er in eerste instantie op gericht dat
deze na inbeslagname niet alsnog in handen vallen van illegale handelaren.
Opvang van levende in beslag genomen dieren en planten is iets dat op nationaal
niveau geregeld moet worden. Het CITES-secretariaat heeft in februari van dit
jaar een notificatie uitgedaan naar alle Partijen die oproept gegevens te
verstrekken over in beslag genomen levende planten en dieren en producten
daarvan.

Nederland werkt hieraan mee. Het rapport dat door het CITES-secretariaat wordt
opgesteld aan de hand van de aangeleverde informatie wordt in oktober 2017
verwacht.

3
Wat is uw reactie op het feit dat het uiteindelijke lot van de in beslag genomen
levende wilde dieren onbekend is, omdat het verstrekken van informatie hierover
geen formele CITES-eis is?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 2.

4
Deelt u de zorgen van de geciteerde onderzoekers dat het gebrek aan gegevens
het welzijn en de overleving van de in beslag genomen dieren in gevaar brengt?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Ik vind het van het grootste belang dat zoveel mogelijk tijd wordt gestoken
in een juiste afhandeling van inbeslaggenomen dieren. Alle aandacht voor
gedegen afhandeling heeft grotere voordelen voor het dierenwelzijn dan tijd
steken in een rapportageplicht.

5
Kunt u vertellen hoeveel wilde dieren er de afgelopen vijf jaar in Nederland in
beslag zijn genomen en wat hun lot is geweest? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De afgelopen jaren zijn er de volgende aantallen dieren die onder CITES vallen in
beslag genomen:
· 2011 60
· 2012 220
· 2013 1290
· 2014 560
· 2015 400
Deze cijfers zijn afgerond op tientallen. In het jaar 2013 zijn twee grote
inbeslagnames geweest, waardoor er dat jaar een hoog aantal inbeslaggenomen
dieren was. De Nederlandse werkwijze ten aanzien van inbeslaggenomen CITES
dieren richt zich in eerste instantie op terugzending naar het land van herkomst.
Wanneer dit niet mogelijk is worden de dieren opgevangen in binnen- of
buitenland. Dit gebeurt in de meeste gevallen. Wanneer het welzijn van het dier
ernstig in het geding is en er geen andere mogelijkheden zijn, wordt overgegaan
tot euthanasie. Dit komt zelden voor. In Nederland worden in beslag genomen
dieren niet verkocht.

6
Wat wordt uw inzet om de rapportage van inbeslagname te verbeteren tijdens de
aankomende CITES Conferentie van de Partijen (CoP)?

Antwoord
Tijdens de CITES CoP, die heeft plaatsgevonden van 25 september tot 5 oktober
2016 in Zuid-Afrika, is niet gesproken over rapportage van inbeslagname. Tijdens
deze CoP lag werkdocument 34 inzake “Disposal of illegally traded and confiscated
specimens of Appendix-I -II and –III species” voor. Dit document is voorbereid
door het CITES-secretariaat. Tijdens de CoP is dit werkdocument omgezet tot een
resolutie2 die meer handvatten moet bieden aan Partijen hoe om te gaan met
inbeslagnames. Deze resolutie benoemt ook het belang van welzijnsaspecten, dat
is uniek voor CITES. Nederland werkt al langer met een soortgelijke beslisboom
zoals nu opgenomen in de resolutie. Zoals aangegeven bij vraag 4 acht ik het op
orde brengen van de afhandeling van inbeslagnames vanuit het oogpunt van
dierenwelzijn en vanwege risico tot terugvallen in de illegaliteit van groot belang.
Ik juich de aangenomen resolutie dan ook toe.

7
Bent u bereid de Kamer na afloop te informeren over uw gedane inspanningen
tijdens de CoP op dit onderwerp en overige onderwerpen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ik zal de Kamer op korte termijn informeren over de uitkomsten van de CITES
CoP 17. Ten aanzien van dit specifieke onderwerp wil ik u graag verwijzen naar
mijn antwoord op vraag 6.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

Interessant voor jou

Vragen over dierproeven met duizenden boerderijdieren zonder noodzaak

Lees verder

Vragen over enkele zorgwekkende berichten rondom landbouwgif

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer