Vragen over het gebruik van wilde vogels in een dier­ex­pe­riment


Indiendatum: jan. 2018

Vragen van het Lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV over het gebruik van uit het wild gevangen beschermde dieren in een dierexperiment.

1) Kent u het bericht ‘Rijksuniversiteit Groningen zet wilde vogels in voor dierproeven en in daarmee mogelijk in overtreding’?[1]

2) Klopt het dat bij deze experimenten honderden spreeuwen en kauwen uit het wild worden gevangen om ze te gebruiken in experimenten, waarna de dieren worden gedood?

3) Klopt het dat de kauw en de spreeuw inheemse en beschermde vogelsoorten zijn, waarbij met name het aantal spreeuwen de afgelopen jaren dramatisch is afgenomen? [2] Deelt u de mening dat het gebruik van uit het wild gevangen beschermde en bedreigde diersoorten voor experimenten ten principale zeer onwenselijk is en daarom dient te worden afgewezen?

4) Op basis van welke argumenten heeft de Dierexperimentencommissie het vangen van bedreigde en beschermde vogels toe te staan, om ze vervolgens te gebruiken in een dierproef en ze na afloop te doden?

5) Welke andere ethische commissies keken naar de aanvraag van dit experiment? Bent u bereid om de overwegingen en de conclusies van deze ethische commissies openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Bent u het met ons eens dat een ethische toets in principe openbaar zou moeten zijn, aangezien een ethische toets gaat over wat aanvaardbaar is binnen de samenleving en dat deze overwegingen niet geheim gehouden zouden mogen worden?

6) Bent u bereid om de Rijksuniversiteit Groningen te sommeren om deze dierproef met beschermde en bedreigde dieren te staken en de gevangen vogels de vrij te laten? Zo nee, waarom niet?


[1] http://www.dvhn.nl/groningen/Rijksuniversiteit-Groningen-zet-wilde-vogels-in-voor-dierproeven-en-is-daarmee-in-overtreding-update-22811315.html

[2] https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/spreeuw

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 11 jan. 2018

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het gebruik van uit het wild gevangen beschermde dieren in een dierexperiment (ingezonden 12 januari 2018, kenmerk 2018Z00246).

1

Kent u het bericht ‘Rijksuniversiteit Groningen zet wilde vogels in voor dierproeven en is daarmee mogelijk in overtreding’?

Antwoord

Ja.

2

Klopt het dat bij deze experimenten honderden spreeuwen en kauwen uit het wild worden gevangen om ze te gebruiken in experimenten, waarna de dieren worden gedood?

Antwoord

Voor dit onderzoek in Groningen zullen over een periode van 5 jaar in totaal 220 tot 250 spreeuwen en 40 tot 50 kauwen worden gebruikt in dierproeven. Na afloop van het experiment worden de dieren gedood.

3

Klopt het dat de kauw en de spreeuw inheemse en beschermde vogelsoorten zijn en dat met name het aantal spreeuwen de afgelopen jaren dramatisch is afgenomen?

Antwoord

Alle inheemse vogels in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook voor de spreeuw en de kauw. Bij de kauw is de populatie gedurende de laatste decennia stabiel en omvat volgens Stichting Vogelonderzoek Nederland (SOVON) 200.000 paren. Bij de spreeuw is er sprake van een forse achteruitgang in aantallen sinds de laatste 25 jaar. Desondanks komt er nog steeds een grote populatie spreeuwen in Nederland voor die tenminste 600.000 paren omvat.

4

Deelt u de mening dat het gebruik van uit het wild gevangen beschermde en bedreigde diersoorten voor experimenten ten principale zeer onwenselijk is en daarom dient te worden afgewezen?

Antwoord

Uit het wild gevangen, beschermde dieren mogen in principe niet in dierproeven gebruikt worden. Hiervan kan worden afgeweken indien door middel van een wetenschappelijke motivering wordt aangetoond dat het doel van de dierproef niet kan worden bereikt met een dier dat voor gebruik in een dierproef is gefokt.

5

Op basis van welke argumenten heeft de Dierexperimentencommissie besloten het vangen van bedreigde en beschermde vogels toe te staan om ze vervolgens te gebruiken in een dierproef en ze na afloop te doden?

Antwoord

Onder de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) is het verboden om beschermde inheemse dieren te vangen en/of te doden. De Rijksuniversiteit Groningen beschikt over een ontheffing van dit verbod voor het vangen en doden van vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Deze ontheffing is in 2015 verleend.

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is een zelfstandige, onafhankelijke commissie die dierproefprojecten beoordeelt. Bij dit dierproefproject heeft de CCD geconcludeerd dat de doeleinden het gebruik van de dieren rechtvaardigt.

6

Welke andere ethische commissies keken naar de aanvraag van dit experiment?

7

Bent u bereid om de overwegingen en de conclusies van deze ethische commissies openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 6 en 7

De CCD kan als enige instantie in Nederland besluiten om vergunningen voor dierproeven te verlenen. Daarbij wordt de CCD geadviseerd door erkende Dierexperimentencommissies (DEC's). De DEC-RUG heeft op 10 november 2015 de CCD positief geadviseerd over dit dierproefproject. De advisering van de DEC is beschikbaar op de website van de CCD.

8

Deelt u de mening dat een ethische toets in principe openbaar zou moeten zijn aangezien een ethische toets gaat over wat aanvaardbaar is binnen de samenleving en dat deze overwegingen niet geheim gehouden zouden mogen worden?

Antwoord

Transparantie over dierproeven staat bij mij voorop. Zo wordt van ieder vergunde dierproefproject een niet-technische samenvatting gepubliceerd op de website van de CCD. Daarmee kan iedereen zich informeren voor welke doeleinden dierproeven in Nederland worden uitgevoerd, hoeveel dieren hiervoor worden gebruikt en met welke mate van ongerief. Op basis van deze informatie beoordeelt de CCD dierproefprojecten en maakt daarbij gebruik van een ethisch afwegingskader. Het ethische afwegingskader, dat zowel door de DEC’s als de CCD wordt gebruikt, is eveneens publiek beschikbaar op de website van de CCD.

9

Bent u bereid om de Rijksuniversiteit Groningen te sommeren om deze dierproef met beschermde en bedreigde dieren te staken en de gevangen vogels de vrij te laten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, hiervoor zie ik geen aanleiding. De CCD heeft, na een zorgvuldige afweging, een vergunning afgegeven voor dit dierproefproject van de Rijksuniversiteit Groningen.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Interessant voor jou

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren (ingezonden 21 december 2017).

Lees verder

Vragen over het bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschieten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer