Vragen over het feit dat de concen­tratie broei­kas­gassen in de atmosfeer sterk is toege­nomen en nieuwe record­hoogtes heeft bereikt.


Indiendatum: nov. 2017

Vragen van het lid Van Raan aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het feit dat de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen en nieuwe recordhoogtes heeft bereikt.

1) Kent u het rapport van de World Meteorological Organization (WMO) waarin staat dat de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer nieuwe recordhoogtes heeft bereikt (in één jaar tijd van 400 ppm naar 403.3 ppm)?[1][2]

2) Uit het rapport volgt dat, ondanks de huidige inspanningen, de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer weer, en in nog hoger tempo, is toegenomen en we ver boven de doelstellingen van het Parijs Akkoord gaan uitkomen. Erkent u dat zolang de concentratie van broeikasgassen toeneemt het (tijds)pad richting de doelstellingen van het Parijs Akkoord steeds korter, ingrijpender en minder kosten efficiënt zal worden? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat het niet halen van de doelstellingen uit het Parijs Akkoord onacceptabel en levensgevaarlijk is?

3) Volgens de directeur van het VN Milieuprogramma is dit rapport reden voor een hernieuwd en versterkt gevoel van urgentie.
Zoals de recent verschenen NEV 2017[3] en de laatste cijfers van het CBS[4] laten zien is de toename van broeikasgassen ook in Nederland nog onvoldoende aangepakt.
Deelt u het gevoel van urgentie met de VN en erkent u dat, gezien de meest recente cijfers, Nederland onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van dit probleem? Zo niet, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat klimaatverandering en de gevolgen daarvan niet iets is om risico’s mee te nemen en we er dus voor moeten zorgen dat het halen van de doelstellingen een zekerheid wordt? Deelt u de mening dat de Nederlandse regering wat dat betreft geen vertrouwenwekkende geschiedenis heeft? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u ervoor zorgen dat onomstotelijk vast komt te staan dat we de gestelde doelen gaan halen?

5) Deelt u de mening dat de maatregelen zoals vastgelegd in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ gegeven de huidige trend van nog altijd sterk toenemende concentraties broeikasgassen en de achterblijvende resultaten van beleid absoluut onvoldoende zijn om aan de doelstellingen van het Parijs Akkoord te voldoen? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening dat het uitspreken van ambities maar uitstellen van beslissingen tot na uw regeerperiode niet past bij het gevoel van urgentie dat nodig is in deze kwestie? Deelt u de mening dat u daarom moet komen met een plan voor een snelle en drastische emissie reductie binnen uw eigen regeerperiode? Zo nee, waarom niet?

7) Deelt u de mening dat het verkleinen van de veestapel en het zo snel mogelijke sluiten van alle kolencentrales een goed begin zou zijn om de concentratie van broeikasgassen terug te dringen? Zo niet, waarom niet?

[1] https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record

[2] https://nos.nl/artikel/2200474-hoeveelheid-broeikasgas-in-atmosfeer-sterk-toegenomen.html

[3] https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/

[4] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/36/uitstoot-broeikasgassen-in-2016-licht-gestegen

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 28 nov. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid van Raan (PvdD, ingezonden op 2 november 2017, 2017Z14589) over de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.

1) Kent u het rapport van de World Meteorological Organization (WMO), waaruit blijkt dat ondanks de huidige inspanningen de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer nieuwe recordhoogtes heeft bereikt (in één jaar tijd van 400 ppm naar 403.3 ppm)?[1]

Antwoord

Ja.

2) Kent u de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waaruit blijkt dat het regeerakkoord slechts de helft van de klimaatdoelen binnen bereik brengt?[2]

Antwoord

Ja, ik ken deze publicatie.

3) Wat is uw reactie op de bevinding dat Nederland daardoor ver boven de doelstellingen (maximaal 2 °C en streven naar 1,5 °C temperatuurstijging) van het Akkoord van Parijs gaat uitkomen? Deelt u de mening dat het niet halen van de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs onacceptabel en levensgevaarlijk is? Kunt u een reactie geven voor zowel de bevindingen van het PBL als het WMO?

Antwoord

Het kabinet ziet het als haar plicht om er alles aan te doen de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs te realiseren. Voor een reactie op de bevindingen van het WMO en PBL, verwijs ik respectievelijk naar de beantwoording van vraag 4 en vraag 7.

4) Leiden de conclusies van het WMO voor u, net als voor de Verenigde Naties, tot een hernieuwd en versterkt gevoel van urgentie?

Antwoord

De urgentie die het kabinet voelt komt duidelijk naar voren uit het regeerakkoord, waarin klimaat- en energiebeleid een prominente positie inneemt en voor het beperken van broeikasgasemissies ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd.

Het WMO maakt in hun analyse een onderscheid tussen CO?-uitstoot en CO?-concentratie. CO?-uitstoot is de CO? die wordt uitgestoten, terwijl CO?-concentratie de hoeveelheid CO? in de atmosfeer betreft als gevolg van de interactie tussen verschillende (natuurlijke) processen.

De sterke toename van de CO? concentratie is – zoals de WMO zelf aan geeft - vooral het gevolg van natuurlijke fluctuaties in het klimaatsysteem (onder meer als gevolg van El Niño). Dat neemt niet weg dat het van groot belang is om de emissies van CO? mondiaal terug te dringen om de Parijs doelen te realiseren.

5) Deelt u de mening dat Nederland onvoldoende bijdraagt aan het terugdringen van de concentratie broeikasgassen, zoals ook bleek uit de recent verschenen Nationale Energieverkenning 2017 en de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek?[3] [4]

Antwoord

Nee, ik deel deze mening niet. Uit de NEV 2017 blijkt dat Nederland in 2020 t.o.v. 1990 een broeikasgasreductie realiseert van 23%. Nederland realiseert daarbij in 2020 het Europees verplichtende doel van 16% reductie in de niet-ETS sectoren t.o.v. 2005. Met het volledig uitvoeren van de maatregelen uit het Energieakkoord kan zelfs een reductie van 25% in 2020 worden bereikt. In 2030 groeit de broeikasgasreductie volgens de NEV2017 verder naar ruim 30%, op basis van voorgenomen beleid, niet in de laatste plaats door een forse verdere groei van de productie van windenergie op zee.

In het regeerakkoord geeft het kabinet aan maatregelen te nemen die Nederland voorbereiden op een reductie van 49% in 2030. In Europa neemt het kabinet het voortouw om het EU reductiedoel te verhogen van ten minste 40% CO?-reductie in 2030 (t.o.v. 1990), naar 55% reductie in 2030. Mocht een aangescherpte EU doelstelling niet haalbaar blijken, dan zal Nederland ernaar streven om met gelijkgestemde Noordwest Europese landen tot ambitieuzere afspraken te komen. Omdat de uitkomsten van de internationale gesprekken nog niet vaststaan, kan de uiteindelijke doelstelling afwijken van de 49% waar het kabinet nu vanuit gaat.

Gezien de inzet van het kabinet ben ik van mening dat Nederland zowel op de kortere als de langere termijn juist een substantiële bijdrage levert aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.

6) Deelt u de mening dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is en dat we ervoor moeten zorgen dat onomstotelijk vast komt te staan dat we de gestelde doelen gaan halen?

Antwoord

Ja, we zullen de komende periode maatregelen in gang zetten die Nederland voorbereiden op een reductie van 49% in 2030. De aangekondigde Klimaatwet kan een bijdrage leveren aan de verankering en realisatie van de gestelde doelen.

7) Deelt u de mening dat de maatregelen, zoals vastgelegd in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’, gegeven de huidige trend van nog altijd sterk toenemende concentraties broeikasgassen en de achterblijvende resultaten van beleid, absoluut onvoldoende zijn om aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te voldoen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De ambities in het regeerakkoord, te weten een reductie van broeikasgasemissies van 49% in 2030 ten opzichte van 1990, die aangescherpt kan worden tot 55% als daarover in Europa of met omringende landen afspraken over gemaakt kunnen worden, zijn in lijn met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden, respectievelijk te streven naar 1,5 graad temperatuurstijging. Dit bevestigt het PBL in haar analyse van het regeerakkoord.

De concrete maatregelen uit het regeerakkoord die nu al kunnen worden doorgerekend, leiden volgens PBL ruwweg tot de helft van het effect dat nodig is om de doelstelling van 49% broeikasgasreductie in 2030 te realiseren. Het PBL rapport biedt, zoals PBL ook zelf aangeeft, een tussenstand waarin zoveel als mogelijk de effecten van maatregelen en opties zijn bepaald die op dit moment al voldoende aanknopingspunten bieden voor een concrete uitwerking. Het kabinet gebruikt de komende periode om tot verdere uitwerking van maatregelen te komen die nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren. Het aangekondigde Klimaat- en Energieakkoord speelt hier een belangrijke rol bij.

8) Deelt u de mening dat u daarom moet komen met een plan voor een snelle en drastische emissiereductie binnen uw eigen regeerperiode, zeker nu het PBL concludeert dat het regeerakkoord slechts de helft van de emissiereductie uitdaging dekt?[5]

Antwoord

Ik ben van mening dat er binnen deze regeerperiode een uitwerking moet komen die ervoor zorgt dat er in 2030 49% CO?-reductie wordt gerealiseerd. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, zal het Klimaat- en Energieakkoord hier een belangrijke bijdrage aan moeten gaan leveren.

Dit wil echter niet zeggen dat ook alle benodigde CO?-reducties voor 2030 al binnen deze regeerperiode gerealiseerd zullen worden. Klimaatbeleid is immers gericht op de lange termijn en niet alle maatregelen die deze regeerperiode worden genomen, leiden al direct tot CO?-reductie op korte termijn. Ook maatregelen die pas in een volgende regeerperiode tot CO?-reductie leiden of maatregelen die CO?-reductie in de toekomst mogelijk maken, zoals investeringen in laadinfrastructuur voor elektrisch rijden, zijn van groot belang voor de lange termijn transitie naar een CO?-arme economie.

9) Deelt u de mening dat het verkleinen van de veestapel en het zo snel mogelijke sluiten van alle kolencentrales op korte termijn noodzakelijk zijn om de concentratie van broeikasgassen terug te dringen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In het regeerakkoord heeft het kabinet duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van de uitfasering van de kolencentrales en ten aanzien van de bijdrage van de landbouwsector aan CO?-reductie in 2030. De kolencentrales zullen uiterlijk in 2030 worden gesloten. De emissies in de landbouwsector zullen ten opzichte van het emissiepad bij ongewijzigd beleid met 3,5 Mton moeten afnemen in 2030. Het kabinet zal met de sector in gesprek gaan over de invulling van deze reductie. Daarbij hebben technische maatregelen de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen, zoals het verkleinen van de veestapel.

Voor zowel de landbouwsector als ten aanzien de kolencentrales zal het kabinet bij de verdere uitwerking oog moeten blijven houden voor mogelijke grensoverschrijdende aspecten op Europees niveau, zoals weglekeffecten.

(w.g.) Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

[1] https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record

[2] http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/analyse-regeerakkoord-maatregelen-brengen-helft-klimaatdoel-in-zicht

[3] https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/

[4] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/36/uitstoot-broeikasgassen-in-2016-licht-gestegen

[5] http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/analyse-regeerakkoord-maatregelen-brengen-helft-klimaatdoel-in-zicht

Interessant voor jou

Vragen over de dramatische effecten van sleepnetten op de Noordzee

Lees verder

Vragen over de evaluatie van het project Schoon Belonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer