Vragen over het bericht dat er door visserij nauwe­lijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanen


Indiendatum: sep. 2017

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat er door visserij nauwelijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanen.

  1. Kent u het wetenschappelijke artikel “Old-growth fishes become scarce under fishing”, waaruit blijkt dat volgroeide en oudere vissen zeldzaam zijn geworden in oceanen? [1][2]
  2. Onderschrijft u de stelling van de onderzoekers dat volgroeide/oudere (‘old-growth’) vissen van groot belang zijn voor vispopulaties, omdat ze meer bijdragen aan de voortplanting (en daarmee aan de stabiliteit van de populaties) dan jongere exemplaren?
  3. Onderschrijft u de conclusie dat de commerciële visserij de reden is dat er nog slechts weinig volgroeide/oudere vissen leven in vispopulaties? Zo nee, waarom niet?
  4. In hoeverre verkeert de leeftijdsopbouw van vispopulaties waarop commercieel gevist wordt in de Europese wateren nog in een gezond evenwicht?
  5. Deelt u de mening van de onderzoekers dat de huidige regels die vissoorten tegen overbevissing moeten beschermen onvoldoende zijn, bijvoorbeeld doordat er geen rem bestaat op het vangen van volgroeide vissen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke gerichte bescherming voor volgroeide/oudere vissen in het Gemeenschappelijk Europees Visserijbeleid is opgenomen?
  6. Bent u bereid zich in Europa in te zetten voor een betere bescherming van volgroeide/oudere vissen? Zo nee, waarom niet?

[1] Barnett, Branch, Ranasinghe & Essington. Old-growth fishes become scarce under fishing, Current Biology 2017, 1-6 september: http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30973-9

[2] Minder oude vissen in de zee door commerciële vangst, Nederlands Dagblad 17 september 2017

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 27 sep. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat er door visserij nauwelijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanen.

1

Kent u het wetenschappelijke artikel 'Old-growth fishes become scarce under fishing', waaruit blijkt dat volgroeide en oudere vissen zeldzaam zijn geworden in oceanen? [1][2]

Antwoord

Ja.

2

Onderschrijft u de stelling van de onderzoekers dat volgroeide/oudere (‘old-growth’) vissen van groot belang zijn voor vispopulaties, omdat ze meer bijdragen aan de voortplanting (en daarmee aan de stabiliteit van de populaties) dan jongere exemplaren?

Antwoord

De resultaten van het (beperkte) onderzoek naar het effect van het aandeel oudere vissen op de voortplanting van vissoorten zijn niet altijd eenduidig. Zo wijzen studies uit dat slechts in een kleine minderheid van de onderzochte bestanden een significant effect van oudere leeftijd op voortplanting is waargenomen. Daar staat tegenover dat in een aantal gevallen juist een tegengestelde correlatie is vastgesteld. Hier leveren oudere exemplaren juist een kleinere bijdrage aan de reproductie. Doordat slechts in een klein aantal gevallen leeftijdsafhankelijke kenmerken in de voortplanting zijn aangetoond is er geen reden aan te nemen dat dit voor alle soorten geldt.

3

Onderschrijft u de conclusie dat de commerciële visserij de reden is dat er nog slechts weinig volgroeide/oudere vissen leven in vispopulaties? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De exploitatie van een visbestand verandert de leeftijdsstructuur van de populatie. Door de commerciële visserij is het aandeel oudere vissen ten opzichte van jonge vissen kleiner. Met name in tijden van overbevissing kon worden vastgesteld dat het aandeel oudere vissen in vispopulaties ten opzichte van de totale omvang relatief sterk terugliep. Inmiddels gaat het beter met de visbestanden in de Noordzee en staan veel soorten er weer goed voor. Het aandeel oudere individuen ten opzichte van jongere exemplaren voor deze bestanden neemt toe.

4

In hoeverre verkeert de leeftijdsopbouw van vispopulaties waarop commercieel gevist wordt in de Europese wateren nog in een gezond evenwicht?

Antwoord

Er is onvoldoende bekend over de leeftijdsopbouw van vispopulaties als indicator voor een gezonde status van de vispopulaties om eenduidige conclusies te kunnen trekken. Het is zodoende niet duidelijk wanneer een leeftijdsopbouw als gezond kan worden beschouwd. In het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is leeftijdsopbouw dan ook niet als indicator voor de gezondheid van een visbestand opgenomen.

5

Deelt u de mening van de onderzoekers dat de huidige regels die vissoorten tegen overbevissing moeten beschermen onvoldoende zijn, bijvoorbeeld doordat er geen rem bestaat op het vangen van volgroeide vissen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke gerichte bescherming voor volgroeide/oudere vissen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie is opgenomen?

6

Bent u bereid zich in Europa in te zetten voor een betere bescherming van volgroeide/oudere vissen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6

Het is van groot belang dat het paaibestand (het deel van het bestand wat zich kan voortplanten) van voldoende omvang is om de instandhouding van het bestand te kunnen garanderen. In Europees verband zijn zogenaamde minimuminstandhoudingsreferentiematen afgesproken om het mijden van te jonge vis te stimuleren.

Deze minimummaten zorgen er tevens voor dat het paaibestand een voldoende bijdrage aan de voortplanting kan leveren om het niveau van Maximum Sustainable Yield (maximale duurzame opbrengst, MSY) te bereiken.

Ook de jaarlijkse afspraken over de maximale toegestane vangsten (Total Allowable Catch, TAC) voor vissoorten voor het daaropvolgende jaar worden gemaakt op basis van het principe van MSY, mits er voldoende gegevens bekend zijn. De toegestane vangsten door de commerciële visserij worden beperkt, zodat het paaibestand een voldoende omvang heeft om de voortplanting te kunnen garanderen. Dit is voor mij dan ook het leidende principe bij het vaststellen van deze maximaal toegestane vangsthoeveelheden.

De combinatie van deze maatregelen acht ik voldoende om vissoorten tegen overbevissing te beschermen. De resultaten in de Noordzee bevestigen dit: nagenoeg alle commerciële bestanden bevinden zich in een gezonde toestand en worden op het niveau van MSY bevist

(w.g.) Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[1] Barnett, Branch, Ranasinghe & Essington, 'Old-growth fishes become scarce under fishing', Current Biology 2017, 1-6 september 2017 (http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30973-9).

[2] Minder oude vissen in de zee door commerciële vangst', Nederlands Dagblad, 17 september 2017.

Interessant voor jou

Vragen over de grote medische problemen in de raskattenfokkerij

Lees verder

Vragen over het bericht dat Nederland de fossiele industrie met 7,6 miljard euro per jaar steunt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer