Vragen over het afmaken van straat­honden in EU-lidstaat Roemenië


Indiendatum: apr. 2011

1. Bent u op de hoogte van de wijzigingen van de dierenbeschermingswetten in Roemenie, die de wettelijke bescherming van straathonden ongedaan zal maken? [1]

2. Hoe beoordeelt u de methoden die Roemeense overheden hanteren om de problemen met een overschot aan zwerfdieren op te lossen, zoals het willekeurig wegvangen van dieren, het doden van dieren door vergiftiging, doodslaan of verhongering in asielen?

3. Kunt u uiteenzetten hoe een dergelijke wrede aanpak van zwerfdieren zich verhoudt tot het Verdrag van Lissabon, waarvan door het (voormalige) kabinet werd beweerd dat het een verbetering voor het dierenwelzijn zou betekenen?

4. Is deze wijziging van de Roemeense dierenbeschermingswet en het door Roemenië gehanteerde zwerfdierenbeleid in overeenstemming met de Verdragsbepalingen ten aanzien van de bescherming van dieren? Kunt u dit toelichten?

5. Deelt u de mening dat de dierenbeschermingsbepalingen van het Verdrag van Lissabon weinig om het lijf hebben als dergelijke wrede praktijken als het Roemeense zwerfdierenbeleid gewoon mogelijk zijn in Europa? Bent u bereid te erkennen dat ondanks alle bezweringen dat het Verdrag van Lissabon een stap vooruit zou zijn voor het welzijn van dieren, dit Verdrag feitelijk geen verbetering van de bescherming van dieren realiseert?

6. Bent u bereid deze kwestie bij de Roemeense minister van landbouw en landelijk gebied ter discussie te stellen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.savethedogs.eu/2011/03/si-alle-uccisioni-dei-randagi-torna-lincubo-dello-sterminio/

[1]http://frontpage.fok.nl/nieuws/438048/1/1/100/wetsvoorstel-tegen-straathonden-roemeni.html

Indiendatum: apr. 2011
Antwoorddatum: 22 jun. 2011

1. Bent u op de hoogte van de wijzigingen van de dierenbeschermingswetten in Roemenië, die de wettelijke bescherming van straathonden ongedaan zullen maken?

Ik heb begrepen dat aan het Roemeense parlement een voorstel is voorgelegd voor het creëren van een mogelijkheid om zwerfdieren die niet worden geclaimd of kunnen worden geplaatst na 30 dagen opvang te kunnen euthanaseren.

Tot voor kort bestond deze mogelijkheid niet en mocht een zwerfhond alleen worden gedood indien hier een medische noodzaak voor bestond. Dit voorstel wordt op korte termijn ter stemming voorgelegd aan het Roemeense parlement.

2. Hoe beoordeelt u de methoden die Roemeense overheden hanteren om de problemen met een overschot aan zwerfdieren op te lossen, zoals het willekeurig wegvangen van dieren, het doden van dieren door vergiftiging, doodslaan of verhongering in asielen?

Zwerfhonden vormen in Roemenië een ernstig probleem en de Roemeense autoriteiten zoeken naar oplossingen. Het is aan Roemenië zelf om te bepalen op welke wijze het zwerfhondenprobleem wordt aangepakt. Uiteraard ben ik van mening dat indien dieren worden gedood, dit op een diervriendelijke wijze dient te gebeuren. Ik heb begrepen dat het gebruiken van dieronvriendelijke dodingsmethoden zoals verhongeren door de Roemeense regelgeving wordt beschouwd als dierenmishandeling en als zodanig dus strafbaar is in Roemenië.

3. Kunt u uiteenzetten hoe een dergelijke wrede aanpak van zwerfdieren zich verhoudt tot het Verdrag van Lissabon, waarvan door het (voormalige) kabinet werd beweerd dat het een verbetering voor het dierenwelzijn zou betekenen?

4. Is deze wijziging van de Roemeense dierenbeschermingswet en het door Roemenië gehanteerde zwerfdierenbeleid in overeenstemming met de verdragsbepalingen ten aanzien van de bescherming van dieren? Kunt u dit toelichten?

5. Deelt u de mening dat de dierenbeschermingsbepalingen van het Verdrag van Lissabon weinig om het lijf hebben als dergelijke wrede praktijken als het Roemeense zwerfdierenbeleid gewoon mogelijk zijn in Europa? Bent u bereid te erkennen dat ondanks alle bezweringen dat het Verdrag van Lissabon een stap vooruit zou zijn voor het welzijn van dieren, dit verdrag feitelijk geen verbetering van de bescherming van dieren realiseert?

6. Bent u bereid deze kwestie bij de Roemeense minister van Landbouw en Landelijk Gebied ter discussie te stellen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Het met het Verdrag van Lissabon geïntroduceerde artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de lidstaten bij het formuleren en uitvoeren van beleid van de Europese Unie, op met name genoemde gebieden, ten volle rekening moeten houden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel.

Dit artikel houdt in dat lidstaten en de Europese Unie bij het maken van Europees beleid rekening houden met dierenwelzijn. Dit is mijns inziens zeker een verbetering voor het dierenwelzijn omdat het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een dergelijke bepaling enkel kende als aanhangend protocol. Met deze verankering in het Verdrag zelf laten de lidstaten zien dat dierenwelzijn een belangrijke waarde is waarmee rekening dient te worden gehouden bij de ontwikkeling van Europees beleid.

Er is geen Europees beleid ten aanzien van zwerfdieren. Dit betekent dat het Roemeense beleid op het terrein van gezelschapsdieren niet valt binnen de reikwijdte van artikel 13 van het Europese Verdrag. Ik deel uw conclusies dan ook niet dat artikel 13 geen verbetering zou betekenen. Daarnaast heb ik geen reden om aan te nemen dat de Roemeense autoriteiten deze problematiek onzorgvuldig benaderen.


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1]http://www.savethedogs.eu/2011/03/si-alle-uccisioni-dei-randagi-torna-lincubo-dello-sterminio/

[1] http://frontpage.fok.nl/nieuws/438048/1/1/100/wetsvoorstel-tegen-straathonden-roemeni.html

Interessant voor jou

Vragen over het verruimen van de normen voor radioactiviteit in voedingsmiddelen

Lees verder

Vragen over het doorschuiven van ontheffingsbesluiten voor de bouw van megastallen door gemeenten naar de provincie uit vrees voor schadeclaims

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer