Vragen over de opmars van het Hepatitis E virus uit de varkens­in­du­strie.


Indiendatum: apr. 2015

1. Bent u bereid om een grootschalig onderzoek te laten verrichten naar Hepatitis E besmettingen die gevoed worden vanuit de varkensindustrie en via mutaties leiden tot mens-op-mens besmettingen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om een meldingsplicht in te voeren voor varkenshouders en dierenartsen indien de aanwezigheid van Hepatitis E op een bedrijf geconstateerd wordt? Bent u bereid om deze gegevens ook openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven of varkensvlees of producten met ingrediënten afkomstig van varkens, gemonitord worden op Hepatitis E? Kunt u aangeven of de NVWA producten controleert en handhaaft op de aanwezigheid van Hepatitis E? Zo nee, waarom niet?

4. Vind u het acceptabel dat varkensvlees op de Nederlandse en internationale markt besmet is met het Hepatitis E virus? Bent u bereid om het aantal besmette varkensproducten met Hepatitis E terug te roepen? Zo ja, op welke termijn en in welke mate?

5. Op welke wijze gaat u de consument informeren van de risico’s op besmetting met Hepatitis E door het consumeren van deze producten? Bent u bereid om te komen tot een etiketteringsvoorschrift met een waarschuwing dat het vlees mogelijk het Hepatitis E virus bevat?

6. Kunt u aangeven wat de effecten van het verwerken van varkensmest is op het risico van de verspreiding van Hepatitis E? Bent u bereid om nader onderzoek te doen naar de verspreiding van Hepatitis E in relatie tot mestverwerking en eventuele verspreiding via het grondwater?

7. Kunt u aangeven welke maatregelen u gaat treffen om de gezondheid van personeel en omwonenden van varkensbedrijven te beschermen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe beoordeelt u de uitspraak van prof. Hans Zaaijer in de uitzending van Brandpunt op 21 april j. dat “de veedichtheid van Nederland per definitie voor infecties zorgt”? Welke van uw maatregelen zullen uiteindelijk leiden tot de noodzakelijke krimp van de veehouderij om zodoende te komen tot een reductie van de gezondheidsrisico’s?

9. Kunt u aangeven in hoeverre de besmetting van Hepatitis E virus is meegenomen in het grootschalige onderzoek van de RIVM naar risico’s vanuit de vee-industrie?

10. Bent u bereid om budget vrij te maken zodat bloedbanken donoren standaard kunnen testen op de aanwezigheid van Hepatitis E? Zo nee, waarom niet?

11. Kunt u aangeven hoeveel personen in Nederland in de afgelopen drie jaar besmet zijn met het Hepatitis E virus, uitgewerkt per regio? Kunt u aangeven hoeveel personen hiervan zijn overleden aan het Hepatitis E virus? Zo nee, bereid om een onderzoek hierna te laten verrichten en dit te laten monitoren? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Vragen over het uitroeien van de Indische Huiskraai in Hoek van Holland

Lees verder

Vragen over berichten dat, tegen gemaakte afspraken in, varkenshouders weer beginnen met het castreren van biggen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer