Vragen Akerboom over het bericht dat de export van biggen naar Spanje en dus het aantal lange­af­stand­strans­porten met biggen naar Spanje opnieuw extreem is gestegen


Indiendatum: 19 jul. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de export van biggen naar Spanje en dus het aantal langeafstandstransporten met biggen naar Spanje opnieuw extreem is gestegen

1. Wat ging er door u heen toen u hoorde dat de Nederlandse export van biggen naar Spanje opnieuw extreem is gestegen in de eerste 22 weken van dit jaar, nadat deze vorig jaar ook al was toegenomen?[1]

2. Herinnert u zich dat u vorig jaar zei “ongenoegen” te voelen bij de stijging van het aantal langeafstandstransporten met biggen?[2]

3. Hoe vaak en op welke manier heeft u dit ongenoegen kenbaar gemaakt aan de varkenssector?

4. Heeft dit effect gehad, volgens u? Waaruit blijkt dat?

5. Kunt u bevestigen dat de gemiddelde duur van transporten met biggen naar Spanje rond de 24 uur bedraagt? Wat is de maximale transporttijd die in het afgelopen jaar is gezien?

6. Kunt u bevestigen dat, wanneer het totale transport van plaats van vertrek naar de plaats van bestemming langer dan 24 uur duurt, de varkens uiterlijk 24 uur na het moment dat het eerste dier werd geladen, moeten worden ondergebracht in een erkende controlepost? Hoe vaak gebeurt dit bij de export van biggen?

7. Hoe houdt u zicht op de naleving van regelgeving en de behandeling van de biggen tijdens lange afstandstransporten en op deze controleplaatsen?

8. Heeft u naar aanleiding van de voortdurende berichten over ernstige mishandeling van kalfjes bij controleplaatsen in Frankrijk iets ondernomen om beter zicht te krijgen op controleplaatsen in andere landen?[3] Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?

9. Hoeveel biggen zijn er gestorven tijdens deze langeafstandstransporten of kwamen dood aan op de plaats van bestemming in de afgelopen vijf jaar?

10. Kunt u bevestigen dat er in EU-verband al minstens twintig jaar wordt gesproken over het inperken van de duur van diertransporten?[4]

11. Kunt u bevestigen dat u en uw voorgangers zich ook al minstens twintig jaar inzetten voor een Europees verbod op lange afstandstransporten met dieren?[5]

12. Kunt u bevestigen dat Spanje één van de acht lidstaten is die zich hier nog altijd tegen verzetten in het traject van herziening van de Europese transportverordening dat op dit moment loopt?[6]

13. Vindt u het ook niet buitengewoon cynisch dat, terwijl uw inzet in Europa wordt tegengewerkt door Spanje, juist de Nederlandse varkenssector voor Spanje het belangrijkst is wat betreft de import van biggen? Kunt u dit toelichten?

14. Wanneer is het voor u genoeg en zet u uw ongenoegen om in actie om een einde te maken aan dit dierenleed?

15. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.pigbusiness.nl/artikel/761612-nederlandse-biggenexport-naar-spanje-op-recordniveau/
[2] Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel van de Handelingen nr. 4072
[3] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-gruwelijke-reis-van-kalfjes-van-ierland-naar-nederland
[4] https://www.volkskrant.nl/economie/limiet-aan-dierenvervoer-vier-jaar-uitgesteld~bf6b678f/
[5] Brief minister Veerman, 3 oktober 2002, Kamerstuk 21 501-32
[6] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/01/23/acht-eu-landen-tegen-verbod-langdurend-veetransport

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over het voorkomen van zwerfafval door statiegeld

Lees verder

Vragen Van Esch en Wassenberg over de risico’s van het vogelgriepvirus dat is aangetroffen bij tientallen katten in Polen en in vijf bontfokkerijen in Finland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer