Vragen Akerboom over een nieuw geiten­paadje voor stikstof-vergun­ning­ver­lening: wordt intern salderen het nieuwe extern salderen?


Indiendatum: 1 aug. 2023

Kamervragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de demissionair minister voor Natuur en Stikstof over een nieuw geitenpaadje voor stikstof-vergunningverlening: wordt intern salderen het nieuwe extern salderen?

1. Kunt u bevestigen dat uit de natuurdoelanalyses van de provincie Noord-Brabant is gebleken dat de natuur in een dermate slechte staat is vanwege stikstofneerslag, dat elke ‘stikstofwinst’ die ontstaat uit het staken van een vervuilende activiteit naar de natuur dient te gaan, met als consequentie dat extern salderen met natuurvergunningen is stilgelegd?

2. Kent u deze antwoorden van het College van B&W van Breda , waarin het College schrijft de stop op extern salderen te omzeilen door gebruik te maken van intern salderen voor een woningbouwproject?

3. Kunt u bevestigen dat dit woningbouwproject stikstofneerslag zal veroorzaken op het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos, dat ernstig onder druk staat door stikstof, omdat de veilige stikstof-grens van de habitats met honderden molen per hectare per jaar worden overschreden?

4. Kunt u bevestigen dat een natuurvergunning geldt voor een specifieke activiteit op een bepaalde plek (en dus niet slechts gebonden is aan de grond, onafhankelijk van de activiteit)?

5. Kunt u bevestigen dat intern salderen bedoeld is voor een aanpassing binnen eenzelfde activiteit of binnen hetzelfde bedrijf op dezelfde plek en dat hier momenteel geen vergunningsplicht voor geldt?

6. Beaamt u dat de uitvoering van een agrarisch bedrijf op agrarische grond een volledig andere activiteit is dan woningbouw op diezelfde grond en dat hiervoor ook een wijziging van de bestemming van de grond nodig is?

7. Is voor de ontwikkeling van het woningbouwproject Woonakker in Breda het bestemmingsplan van de grond gewijzigd? Zo nee, op welke manier is het dan mogelijk dat gebouwd gaat worden op voorheen agrarische grond?

8. Klopt het dat het mogelijk maken van woningbouw (voor wat betreft de stikstofuitstoot) door het staken van een agrarische activiteit normaal gesproken onder extern salderen valt?

9. Kunt u bevestigen dat het College van de gemeente Breda toegeeft in eerste instantie extern te hebben willen salderen, maar pas na de ‘vergunningenstop’ van de provincie Noord-Brabant naar een andere oplossing te hebben gezocht, namelijk het geitenpaadje van het intern salderen?

10. Is deze gang van zaken wat betreft intern salderen tussen verschillende activiteiten volgens u in lijn met de daarvoor geldende beleidsregels?

11. Handelt het College van Breda volgens u in de geest van de ‘vergunningenstop’ van de provincie Noord-Brabant en in de geest van de Europese Habitatrichtlijn, die stelt dat beschermde natuur beschermd moet worden en niet achteruit mag gaan?

12. Deelt u het inzicht dat in uitvoering van de Habitatrichtlijn de volledige ‘stikstofwinst’ van de gestopte agrarische activiteit naar de natuur moet gaan, om deze te kunnen herstellen?

13. Welke actie gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat de gemeente Breda de beleidsregels voor intern salderen op een juiste manier volgt, gezien uw eerdere uitspraak dat ‘de tijd van geitenpaadjes voorbij is’?

14. Wanneer komt uw voorstel voor de wetswijziging die een vergunningsplicht voor intern salderen herintroduceert, zodat bevoegde gezagen hier opnieuw grip op kunnen krijgen, naar de Tweede Kamer?

15. Indien andere onderdelen van deze wetswijziging (onverhoopt) controversieel worden verklaard, bent u dan bereid alsnog het onderdeel over de vergunningsplicht voor intern salderen (als aparte wetswijziging) naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Vervolgvragen Wassenberg, Van Esch en Van Raan over Vergunning, Toezicht en Handhaving op de BES-eilanden

Lees verder

Vragen Akerboom over het toezicht en de handhaving op de eco-regeling van de Europese landbouwsubsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer