Vragen aan de ministers van LNV en van VROM over Italiaans verbod neoni­co­ti­noiden.


Indiendatum: aug. 2009

1. Kent u het bericht “Italië verbiedt reeks gewasbeschermingsmiddelen met oog op bijensterfte”1?

2. Is het juist dat het gebruik van neonicotinoiden verboden is in Italië in verband met de sterfte van bijen?

3. Kunt u in het kader van het in Europa nagestreefde level playing field aangeven waarom Nederland geen verbod in heeft gesteld op het gebruik van neonicotinoiden?

4. Bent u met mij van mening dat een verbod op genoemde bestrijdingsmiddelen in een Europese lidstaat alle aanleiding vormt tot nadere bezinning op het gebruik van neonicotinoiden in Nederland? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

5. Bent u bereid het voorzorgsbeginsel toe te passen bij het toestaan van gewasbeschermingsmiddelen waarvan niet vaststaat dat ze veilig zijn voor de bijenpopulatie, gelet op de zorgen die leven over bijenpopulaties? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 24 sep. 2009

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ontvangen 25 september 2009)

1
Kent u het bericht “Italië verbiedt reeks gewasbeschermingsmiddelen met het oog op bijensterfte”?

Ja.

2
Is het waar dat het gebruik van neonicotinoïden verboden is in Italië in verband met de sterfte van bijen?

Italië heeft op 17 september 2008 op basis van een ondeugdelijke methode van zaadcoating de toelating van de zaadcoating met enkele neonicotinoïden opgeschort tot 20 september 2009. Middelen op basis van neonicotinoïden voor volveldsgewasbehandeling (onder andere fruitteelt) zijn in Italië nog steeds toegelaten. Zie ook mijn brief aan uw Kamer van 16 juni ter beantwoording van vragen over bijensterfte (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 2954). Italië heeft de tijdelijke opschorting voor maiszaad inmiddels verlengd.

3
Kunt u in het kader van het in Europa nagestreefde level playing field aangeven waarom Nederland geen verbod heeft ingesteld op het gebruik van neonicotinoïden?

In Nederland gebeurt het behandelen van zaden met middelen op basis van neonicotinoïden in professionele zaadverwerkingsinstallaties en vindt de toediening plaats op professionele wijze. Nederland kent geen incidenten met bovengenoemde ondeugdelijke methode van zaadcoating en toepassingswijze.

4
Deelt u de mening dat een verbod op genoemde bestrijdingsmiddelen in een Europese lidstaat aanleiding vormt tot nadere bezinning op het gebruik van neonicotinioïden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en welke wijze?

Nee. Zie antwoord op vraag 3.

5
Bent u bereid het voorzorgbeginsel toe te passen bij het toestaan van gewas¬beschermingsmiddelen waarvan niet vaststaat dat ze veilig zijn voor de bijen¬populatie, gelet op de zorgen die leven over bijenpopulaties?

Nee. Zie mijn beantwoording van uw vragen over bijensterfte van 15 juli jl. (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 122)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer