Vervolg­vragen over het terug­plaatsen van orka Morgan


Indiendatum: mrt. 2011

Vervolgvragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het terugplaatsen van orka Morgan

1. Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om Orka Morgan de vrijheid te hergeven (Aanhangsel 2010-2011 nr. 344)? [1]

2. Kunt u alsnog een inhoudelijke reactie geven op dit plan van de organisatie “Free Morgan”, waarin wordt aangegeven hoe Morgan in het wild kan worden terug geplaatst? Zo nee, waarom niet?

3. Aan welke criteria heeft u het besluit van het dolfinarium, om Morgan niet terug te plaatsen in het wild, getoetst? Kunt u aangeven of, en zo ja op welke wijze en met welk resultaat het plan tot het terugplaatsen van de orka in deze toets serieus is betrokken? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe beoordeelt u het welzijn van orka’s in gevangenschap en in amusementsparken en op basis van welke (wetenschappelijke) inzichten komt u tot dit oordeel. Hoe verhoudt uw oordeel zich tot de gevangenschap van Morgan in het Dolfinarium?

5. Klopt het dat volgens het huidige protocol “Opvang en rehabilitatie op het dolfinarium, Doel, beleid en knelpunten” van 2002 het dolfinarium Morgan alleen mag verplaatsen voor educatieve of wetenschappelijke doeleinden? Zo ja, wat wordt er precies en concreet verstaan onder educatief?

6. Vindt u een amusementspark als het dolfinarium Harderwijk of Sea World in Californie ook onder wetenschappelijke doeleinden vallen? Zo ja, wat is het wetenschappelijke aspect hiervan?

7. Vindt u een amusementspark als het dolfinarium Harderwijk of Sea World in Californie ook onder educatieve doeleinden vallen? Zo ja, wat is het educatieve aspect hiervan?

8. Klopt het dat voor verplaatsing van Morgan naar het buitenland een Cites-ontheffing is vereist? Zo ja, wat zijn de criteria om voor zo'n ontheffing in aanmerking te komen?

9. Kunt u toezeggen dat u geen ontheffing zult verlenen voor verplaatsing van Morgan naar het buitenland, in elk geval niet voordat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich uit te spreken over eventuele voornemens daartoe? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.freemorgan.nl/Free_Morgan_01_release_plan.pdf
[2]http://beta.dolfinarium.nl/nl/dolfinarium/dierenpark/nieuws/Morgan_gaat_niet_terug_naar_zee.html

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 20 apr. 2011

2. Kunt u alsnog een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie “Free Morgan, waarin wordt aangegeven hoe Morgan in het wild kan worden teruggeplaatst? Zo nee, waarom niet?

3. Aan welke criteria hebt u het besluit van het Dolfinarium, om Morgan niet terug te plaatsen in het wild, getoetst? Kunt u uiteenzetten of, en zo ja op welke wijze en met welk resultaat het plan tot het terugplaatsen van de orka in deze toets serieus is betrokken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2 en 3

Ik verwijs voor een antwoord op deze vragen naar mijn brief van 25 maart jl. waarin ik reageer op het wetenschappelijk rapport over de orka Morgan (Kamerstuk 28286, nr. 496).

4. Hoe beoordeelt u het welzijn van orka’s in gevangenschap en in amusements­parken en op basis van welke wetenschappelijke inzichten komt u tot dit oordeel? Hoe verhoudt uw oordeel zich tot de gevangenschap van Morgan in het Dolfinarium?

5. Klopt het dat volgens het huidige protocol “opvang en rehabilitatie op het Dolfinarium, doel, beleid en knelpunten” uit 2002 het Dolfinarium Morgan alleen mag verplaatsen voor educatieve of wetenschappelijke doeleinden vallen? Zo ja, wat wordt er precies en concreet verstaan onder educatie?

6. Vindt u een amusementspark als het Dolfinarium Harderwijk of Sea World in California ook onder wetenschappelijke doeleinden vallen? Zo ja, wat is het wetenschappelijk aspect hiervan?

7. Vindt u een amusementspark als het als het Dolfinarium Harderwijk of Sea World in California ook onder educatieve doeleinden vallen? Zo ja, wat is het educatieve aspect hiervan?

8. Klopt het dat voor de verplaatsing van Morgan naar het buitenland een ontheffing inzake de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) is vereist? Zo ja, wat zijn de criteria om voor zo’n ontheffing in aanmerking te komen?

9. Kunt u toezeggen dat u geen ontheffing zult verlenen voor verplaatsing van Morgan naar het buitenland, in elk geval niet voordat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich uit te spreken over eventuele voornemens daartoe? Zo neem waarom niet?

Antwoord op de vragen 4, 5, 6, 7 en 8

Het Dolfinarium in Harderwijk is de enige organisatie in Nederland die orka’s tijdelijk mag houden of opvangen. Daarvoor moet het Dolfinarium voldoen aan vereisten uit de Flora en faunawet en Diergezondheids- en welzijnswet. Met die vereisten wordt dus ook invulling gegeven aan welzijnseisen, ongeacht of de orka voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden wordt gehouden of opgevangen.

Het Dolfinarium heeft met veel zorg en veterinaire deskundigheid de orka Morgan opgevangen. Het herstel van de orka verloopt voorspoedig en het dier oogt gezond. De faciliteiten van het Dolfinarium zijn echter onvoldoende voor een permanent verblijf van de orka Morgan. Om die reden is het Dolfinarium op zoek naar een verblijf dat wel de geschikte faciliteiten heeft en dat vervolgens invulling kan geven aan een wetenschappelijke en educatieve rol voor de orka.

Voor verplaatsing van de orka Morgan naar het buitenland is een CITES-vergunning of EG-certificaat vereist. Beide documenten worden gebaseerd op het advies van de bevoegde onafhankelijke wetenschappelijke autoriteit, zoals voorgeschreven door het CITES-verdrag en de relevante Europese verordeningen. De aanvrager dient bij vervoer aan de internationale wetgeving voldoen. Ingeval bij vervoer door de lucht dient aan de vervoerseisen uit de IATA-richtlijn te worden voldaan. Verder dient het dier rechtmatig verkregen te zijn.

Ik acht het niet nodig dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over voornemens tot verplaatsing en vertrouw op het oordeel van de CITES autoriteiten. Uiteraard zal ik uw Kamer wel informeren.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1] http://www.freemorgan.nl/Free_Morgan_01_release_plan.pdf
[2] http://beta.dolfinarium.nl/nl/dolfinarium/dierenpark/nieuws/Morgan_gaat_niet_terug_naar_zee.html

Interessant voor jou

Vragen over nieuwe pathogenen in genetisch gemanipuleerde gewassen

Lees verder

Vragen over nieuwe gevallen van Q-koorts op melkgeitenbedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer