Vervolg­vragen over het bericht 'NVWA veegt fouten onder het tapijt' (2013D06803)


Indiendatum: aug. 2014

1. Hoe beoordeelt u het rapport van de Nationale Ombudsman (2013/204) waar uit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken niet transparant is geweest in het verstrekken van gegevens over besmette varkens door het hormoon Medroxyprogesterone-acetaat in varkensvoer?

2. Kunt u aangeven of u de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman hebt opgevolgd en of u met de desbetreffende varkenshouder in gesprek bent geweest? Zo ja, kunt u aangeven wat de uitkomsten waren van dit gesprek? Zo nee, waarom niet en bent u nog voornemen om dit gesprek te voeren? Bent u naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman bereid om alsnog openheid te geven in de testresultaten? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven, naar aanleiding van uw brief aan de Kamer (28286-727) wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek van de NVWA naar de mogelijke fraude in het gebruik van illegale hormonen? Wanneer bent u voornemens de resultaten hiervan naar de Kamer te sturen?

Indiendatum: aug. 2014
Antwoorddatum: 4 aug. 2014

Antwoord van Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 27 augustus 2014).


Vraag 1
Hoe beoordeelt u het rapport van de Nationale ombudsman (2013/204) waaruit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken niet transparant is geweest in het verstrekken van gegevens over besmette varkens door het hormoon Medroxyprogesterone-acetaat in varkensvoer?

Antwoord 1
De Nationale ombudsman voert zijn werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig uit. Het is niet aan mij om te oordelen over de inhoud van rapporten van de Nationale ombudsman.

Vraag 2
Kunt u aangeven of u de aanbevelingen van de Nationale ombudsman hebt opgevolgd en of u met de desbetreffende varkenshouder in gesprek bent geweest? Zo ja, kunt u aangeven wat de uitkomsten waren van dit gesprek? Zo nee, waarom niet en bent u nog voornemens om dit gesprek te voeren?

Antwoord 2
De aanbeveling van de Nationale ombudsman is opgevolgd. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de betreffende varkenshouder in bijzijn van een medewerker van de Nationale ombudsman. De uitkomst hiervan is vertrouwelijk. Op basis van dit gesprek heeft de Nationale ombudsman het onderzoek afgerond.

Vraag 3
Bent u naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale ombudsman bereid om alsnog opening van zaken te geven over de testresultaten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Alle beschikbare informatie is gedeeld, ik verwijs hiervoor dan ook naar de beantwoording op Kamervragen1 2, 3, 4, 5 en 8 van 7 maart 2013.

Vraag 4
Kunt u aangeven, naar aanleiding van uw brief aan de Kamer dd. 27 maart 20142, wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de mogelijke fraude in het gebruik van illegale hormonen? Wanneer bent u voornemens de resultaten hiervan naar de Kamer te sturen?

Antwoord 4
Het onderzoek naar de handel in en het gebruik van illegale groeibevorderaars is gaande. Eén van de resultaten van dit onderzoek is de vondst van het verboden antibioticum furazolidon in de veehouderij, waarover uw Kamer 26 juni3 jl. voor het eerst is geïnformeerd. Op dit moment zijn er geen andere resultaten te melden uit het lopende onderzoek naar de handel in en het
gebruik van illegale groeibevorderaars. Indien er resultaten zijn zal ik de Kamer hierover informeren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer