Kamer­vragen aan de ministers van VWS, Jeugd en Gezin en LNV over voor­lichting aan ouders over vege­ta­rische voeding bij kinderen


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de ministersvan Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Jeugd en Gezin en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over voorlichting aan ouders over vegetarische voeding bij kinderen

1. Kent u het bericht ‘Zielig voor de dieren- Steeds meer kinderen zijn vegetariër’ (1)?

2. Kunt u zich vinden in de constatering dat er sprake is van een groeiende groep kinderen die een vegetarisch eetpatroon willen aannemen? Zo neen, waar baseert u dat op? Zo ja, kunt u inzicht geven in de omvang en groei van deze groep over de afgelopen vijf jaar?

3. Wat is uw mening over de constatering dat ouders die hun kinderen vegetarisch opvoeden “stevig in hun schoenen moeten staan” en steevast geconfronteerd worden met vleespromotie via zwangerschapsbladen en scholen? Welke conclusies verbindt hieraan?

4. Deelt u de mening van onder andere het Voedingscentrum dat het weglaten van vlees uit de maaltijd voor kinderen niet bezwaarlijk is? Zo neen, kunt u dit toelichten?

5. Kunt u aangeven of en in welke mate ouders objectieve voorlichting krijgen over de voedingsbehoeften van kinderen met daarbij de mogelijkheid van een vegetarisch eetpatroon? Acht u de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen?

6. Op welke wijze wordt de voorlichting over voedingsbehoeften van en vegetarisme bij kinderen vormgegeven en wat zijn hiervoor de verantwoordelijke instanties? Wat ziet u hierbij als taak van de overheid?

7. Bent u bereid een voorlichtingscampagne over vegetarisme bij kinderen te initiëren, gezien de geconstateerde groei in informatiebehoefte? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) NRC Handelsblad, Zaterdag &cetera, 2-2-2008

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 13 mrt. 2008

Hierbij zend ik u, mede namens de ministers voor Jeugd en Gezin en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over voorlichting aan ouders over vegetarische voeding bij kinderen (2070811620).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink
1
Kent u het bericht ‘Zielig voor de dieren- Steeds meer kinderen zijn vegetariër’?

Ja.

2
Kunt u zich vinden in de constatering dat er sprake is van een groeiende groep kinderen die een vegetarisch eetpatroon willen aannemen? Zo neen, waar baseert u dat op? Zo ja, kunt u inzicht geven in de omvang en groei van deze groep over de afgelopen vijf jaar?

Nee. Uit gegevens van het Voedingscentrum blijkt dat het aantal vragen van ongeruste ouders van kinderen die opeens geen vlees meer willen eten ongeveer stabiel blijft. Er is zeker geen sprake van een grote toename in de laatste tijd. Daarnaast laat de voedselconsumptiepeiling bij jonge kinderen, die het RIVM heeft uitgevoerd in 2005/2006, zien dat het percentage kinderen met een vegetarisch voedingspatroon niet is toegenomen en zelfs minder dan één procent bedraagt.

3
Wat is uw mening over de constatering dat ouders, die hun kinderen vegetarisch opvoeden, “stevig in hun schoenen moeten staan” en steevast geconfronteerd worden met vleespromotie via zwangerschapsbladen en scholen? Welke conclusies verbindt u hieraan?

Consumenten, in dit geval de ouders/kinderen, zijn zelf verantwoordelijk voor hun voedselkeuze en voedingspatroon. Ook als men kiest voor een vegetarisch voedingspatroon. Ik vind het van groot belang dat hierbij onafhankelijke informatie voor consumenten beschikbaar is. De ministeries van LNV en VWS financieren het Voedingscentrum dat wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie en voorlichting geeft over gezonde voeding aan de consument. Hét communicatiemiddel voor een gezond voedingspatroon is de zogenaamde Schijf van Vijf. In deze schijf staan vijf vakken met de productgroepen die gezamenlijk de basis vormen voor een gezonde voeding. In vak 3 staan de producten zuivel, vlees(waren), vis, ei en vleesvervangers die belangrijk zijn vanwege de inname aan eiwit, mineralen zoals ijzer en calcium, B-vitamines en visvetzuren. Bij gebruik van vleesvervangers wordt gewezen op het belang van een voldoende inname aan voornamelijk ijzer en B-vitamines. Een voldoende gevarieerd vegetarisch voedingspatroon kan voldoende voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft.

4
Deelt u de mening van onder andere het Voedingscentrum dat het weglaten van vlees uit de maaltijd voor kinderen niet bezwaarlijk is? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Zie mijn antwoord op vraag 3.

5
Kunt u aangeven of en in welke mate ouders objectieve voorlichting krijgen over de voedingsbehoeften van kinderen, met daarbij de mogelijkheid van een vegetarisch eetpatroon? Acht u de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen?

Zie mijn antwoord op vraag 3.

6
Op welke wijze wordt de voorlichting over voedingsbehoeften van en vegetarisme bij kinderen vormgegeven, en wat zijn hiervoor de verantwoordelijke instanties? Wat ziet u hierbij als uw taak?

Zie mijn antwoord op vraag 3.

7
Bent u bereid een voorlichtingscampagne over vegetarisme bij kinderen te initiëren, gezien de geconstateerde groei in informatiebehoefte? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee. Ik ben van mening dat de huidige informatievoorziening vanuit het Voedingscentrum afdoende is. Wel heb ik met het Voedingscentrum afgesproken dat de informatie op de website over een vegetarisch voedingspatroon en kinderen beter geclusterd kan worden om het meer toegankelijk te maken. Momenteel werkt het Voedingscentrum aan een herstructurering van de website die naar verwachting voor de zomer gereed zal zijn.


1) NRC Handelsblad, Zaterdag &cetera, 2 februari 2008

Interessant voor jou

Kamervragen aan minister van OCW over keuzevrijheid in het onderwijs

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het transactiebeleid van dierentuinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer