Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over gesmok­kelde apen in Maleisië


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gesmokkelde apen in Maleisië

1. Kent u het bericht ‘Grote vangst gesmokkelde apen in Maleisië’ (1)?

2. Is het waar dat een deel van deze apen bestemd was voor Nederlandse proefdiercentra? Zo ja, welke? Zo neen, is het waar dat een deel van deze apen bestemd was voor invoer in Nederland naar een ander soort instelling of bedrijf? Zo ja, welke instelling of bedrijf is dit, via welke landen zou het transport hebben moeten verlopen en waar zouden de apen de EU zijn binnengekomen?

3. Is het waar dat het hier een groep apen betreft die in Maleisië op illegale wijze in de handel terecht zijn gekomen?

4. Heeft de Nederlandse overheid in dit geval een vergunning afgegeven om deze apen uit Maleisië in te voeren? Zo neen, hoe wordt er voorkomen dat apen uit het wild illegaal in Nederland worden ingevoerd? Zo ja, aan welk bedrijf of instelling is de importvergunning verleend, welk bedrijf of instelling heeft de apen uit Maleisië geëxporteerd en is daar een exportvergunning voor verleend? Zo ja, bestaat er in Maleisië een exportquotum voor java-apen?

5. Heeft de Nederlandse overheid in dit geval een vergunning afgegeven om de dieren af te leveren bij een proefdiercentrum? Zo ja, aan welk bedrijf of instelling is deze vergunning afgegeven?

6. Welke waarborgen bestaan er om te garanderen dat er geen Nederlandse vergunningen worden afgegeven voor het importeren van apen die op illegale wijze op de markt zijn gebracht in het land van herkomst?

7. Bent u van mening dat de bestaande waarborgen voldoende effectief zijn in het voorkomen van import van illegaal verhandelde apen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid aanvullende maatregelen te nemen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

8. Wat is op dit moment de inzet bij de handhavingsdiensten voor het verhinderen van illegale import van apen en de import van in het land van herkomst illegaal verhandelde apen? Wat zijn in recente jaren de resultaten geweest van deze inzet? Acht u deze inzet effectief en afdoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

9. Hoe gaat de EU, en Nederland in het bijzonder, om met transporten van dieren die op Bijlage 2 van het CITES-verdrag staan en waarbij het transport niet overeenkomstig de behoeften van de dieren is, waarmee het welzijn van de dieren wordt geschaad? Worden de dieren in zo’n geval in beslag genomen en zo ja, wat gebeurt er met de in beslag genomen dieren en is er voldoende capaciteit voor opvang? Worden in een geval van welzijnsschadelijk transport van dieren die op Bijlage 2 van het CITES-verdrag staan de betrokken importeurs en exporteurs vervolgd?

10. Hoe vaak zijn in de afgelopen vijf jaar in de EU, en in Nederland in het bijzonder, gevallen geconstateerd van transporten van dieren die op Bijlage 2 van het CITES-verdrag staan, waarbij het transport niet overeenkomstig de behoeften van de dieren was zodat het welzijn van de dieren werd geschaad? Heeft dit tot veroordelingen geleid en zo ja, hoeveel?

(1) http://www.ad.nl/buitenland/article1495133.ece

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 17 okt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over gesmokkelde apen in Maleisië.

1
Is het waar dat een deel van deze apen 1) bestemd was voor invoer in Nederland naar een instelling of bedrijf? Zo ja, welke instelling of bedrijf is dit, via welke landen zou het transport hebben moeten verlopen en waar zouden de apen de EU zijn binnengekomen?

Zover dit te beoordelen valt, is dit niet waar.

2
Is het waar dat het hier een groep apen betreft die in Maleisië op illegale wijze in de handel terecht zijn gekomen?

Het betreft in totaal 788 primaten van de soort Macaca fascicularis. De autoriteiten in Maleisië hebben aangegeven dat deze illegaal uit het wild verkregen zijn. Maleisië geeft momenteel geen exportcertificaten af voor deze soort. Voor deze groep waren ook geen CITES-certificaten afgegeven.

3, 5 en 6
Heeft het kabinet in dit geval een vergunning afgegeven om deze apen uit Maleisië in te voeren? Zo neen, hoe wordt er voorkomen dat apen uit het wild illegaal in Nederland worden ingevoerd? Zo ja, aan welk bedrijf of instelling is de importvergunning verleend, welk bedrijf of instelling heeft de apen uit Maleisië geëxporteerd en is daar een export¬vergunning voor verleend? Zo ja, bestaat er in Maleisië een exportquotum voor Java-apen?

Heeft het kabinet in dit geval een vergunning afgegeven om de dieren af te leveren bij een proefdiercentrum? Zo ja, aan welk bedrijf of instelling is deze vergunning afgegeven?

Welke waarborgen bestaan er om te garanderen dat er geen Nederlandse vergunningen worden afgegeven voor het importeren van apen die op illegale wijze op de markt zijn gebracht in het land van herkomst?

Er is geen vergunning afgegeven voor invoer van een groep primaten uit Maleisië. Voor deze groep primaten is door de Maleisische autoriteiten geen vergunning verstrekt, in Nederland is nooit een aanvraag ingediend.

7 en 8
Bent u van mening dat de bestaande waarborgen voldoende effectief zijn in het voorkomen van import van illegaal verhandelde apen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid aanvullende maatregelen te nemen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Wat is op dit moment de inzet bij de handhavingsdiensten voor het verhinderen van illegale import van apen en de import van in het land van herkomst illegaal verhandelde apen? Wat zijn in recente jaren de resultaten geweest van deze inzet? Acht u deze inzet effectief en afdoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

Ja.
Voor het houden van apen dient men in bezit te zijn van een bezitsontheffing. Er is nauw contact tussen de VWA, die jaarlijks meerdere malen instellingen controleert die primaten voor dierproeven houden, en het CITES-bureau. Deze controlemogelijkheid geeft voldoende waarborgen om illegale apen op te sporen.

De handhavings- en opsporingsinzet voor het verhinderen van illegale import van apen maakt deel uit van de totale inzet van handhaving van CITES in Nederland. Voor de beantwoording van deze vraag verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen 7 en 26, die uw Kamer stelde naar aanleiding van het rapport van het Wereld Natuurfonds (WNF) (Kamerstuk 30 800 XIV nr. 108).

In 2007 werd er tot nu toe 1 aap in beslag genomen. Voor de jaren 2006, 2005, 2004 en 2003 bedroegen die aantallen respectievelijk 3, 9 , 6 en 5.

9
Hoe gaat de EU, en Nederland in het bijzonder, om met transporten van dieren die op Bijlage 2 van het CITES-verdrag staan en waarbij het transport niet overeenkomstig de behoeften van de dieren is, waarmee het welzijn van de dieren wordt geschaad? Worden de dieren in zo’n geval in beslag genomen? Zo ja, wat gebeurt er met de in beslag genomen dieren en is er voldoende capaciteit voor opvang? Worden in een geval van welzijnsschadelijk transport van dieren die op Bijlage 2 van het CITES-verdrag staan de betrokken importeurs en exporteurs vervolgd?

Indien geconstateerd wordt dat het welzijn van dieren in het geding is, wordt overgegaan tot inbeslagname en wordt vervolgens proces-verbaal opgemaakt tegen de overtreder. Voor de opvang van dieren zijn afspraken gemaakt met verschillende opslaghouders. In de contracten is onder andere opgemaakt hoeveel dieren een houder kan opnemen. Indien er ruimte tekort is worden de reserve opslaghouders ingeschakeld, dat zijn de dierentuinen. Ik heb geen signalen ontvangen dat er onvoldoende capaciteit is om de inbeslaggenomen dieren op te vangen.

10
Hoe vaak zijn in de afgelopen vijf jaar in de EU, en in Nederland in het bijzonder, gevallen geconstateerd van transporten van dieren die op Bijlage 2 van het CITES-verdrag staan, waarbij het transport niet overeenkomstig de behoeften van de dieren was zodat het welzijn van de dieren werd geschaad? Heeft dit tot veroordelingen geleid? Zo ja, hoeveel?

Op het transport door de lucht zijn de zogeheten IATA-regels van toepassing. Deze regels dragen zorg voor het welzijn van dieren bij transporten door de lucht. De AID heeft in 2003 11 overtredingen vastgesteld. In 2004, 2005 en 2006 bedroegen deze aantallen respectievelijk 9, 15 en 20.
Ik beschik niet over de cijfers over de aantallen inbeslagnames van de afgelopen vijf jaar in de EU.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer