Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het eutha­na­seren van pups wegens te hoge kosten


Indiendatum: aug. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie over het euthanaseren van pups wegens te hoge kosten

1. Kent u het bericht 'Spuitje voor pitbullpups - Justitie laat acht hondjes inslapen vanwege te hoge zorgkosten' (1)?

2. Is het waar dat het Openbaar Ministerie de pups heeft laten euthanaseren voordat de rechter een uitspraak heeft kunnen doen of er al dan niet sprake is van een verboden soort? Zo neen, wat is dan de achtergrond voor het doen inslapen van deze jonge dieren en wie heeft hiertoe opdracht gegeven?

3. Is het waar dat het als gevolg van deze handelwijze van het Openbaar Ministerie onmogelijk is geworden vast te stellen of er al dan niet sprake is van een verboden hondenras, omdat deze vaststelling niet eerder plaatsvindt dan bij een leeftijd van 6 maanden?

4. Acht u deze gang van zaken toelaatbaar in het licht van de Regeling Agressieve Dieren? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid het Openbaar Ministerie hierin terecht te wijzen en op welke wijze wilt u voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw voor zal doen?

5. Is het waar dat de kosten van verzorging de reden zijn geweest de dieren direct na inbeslagname te doen doden? Zo ja, in hoeveel gevallen vormen de kosten jaarlijks aanleiding voor het doden van gezonde in beslag genomen dieren? Zo neen, wat is dan de reden geweest?

6. Keurt u het beëindigen van levens van jonge dieren uit louter kostenoverwegingen goed? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze wilt u voorkomen dat deze handelswijze zich in de toekomst vaker voordoet?

7. Is deze handelwijze ingegeven door wetgeving of anderszins vastgesteld beleid? Zo ja, welke wetgeving of welk beleid? Zo neen, hoe vindt de controle plaats op de besluitvorming bij zaken in het kader van de Regeling Agressieve Dieren en op welke wijze wilt u voorkomen dat deze handelswijze zich in de toekomst vaker voordoet?

8. Bent u bereid het Openbaar Ministerie zodanige instructies te geven dat de rechtsgang niet wordt belemmerd door de euthanasiepraktijk rond in beslag genomen dieren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

9. Bent u bereid het beleid rond inbeslagnames zodanig te wijzigen dat euthanasie van gezonde dieren louter op praktische gronden niet langer zal plaatsvinden? Zo ja, op welke wijze zal dit worden meegenomen in de evaluatie van de Regeling Agressieve Dieren? Zo neen, waarom niet?

10. Kunt u aangeven of het Openbaar Ministerie vaker overgaat tot euthanasie van in beslag genomen dieren waar de eigenaar nog in afwachting is van het oordeel van de rechter? Hoe vaak zijn dergelijke voorvallen voorgekomen in de afgelopen 3 jaar en kunt u aangeven in welke gevallen?

(1) AD/Haagsche Courant d.d. 25-08-07

Indiendatum: aug. 2007
Antwoorddatum: 30 okt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het euthanaseren van pups wegens te hoge kosten.

1
Kent u het bericht 'Spuitje voor pitbullpups - Justitie laat acht hondjes inslapen vanwege te hoge zorgkosten'?

Ja.

2
Is het waar dat het Openbaar Ministerie de pups heeft laten euthanaseren voordat de rechter een uitspraak heeft kunnen doen of er al dan niet sprake is van een verboden soort? Zo neen, wat is dan de reden voor het doen inslapen van deze jonge dieren? Wie heeft hiertoe opdracht gegeven?

3
Is het waar dat het als gevolg van deze handelswijze van het Openbaar Ministerie onmogelijk is geworden vast te stellen of er al dan niet sprake is van een verboden hondenras, omdat deze vaststelling pas kan plaatsvinden als de pups 6 maanden oud zijn?

5
Is het waar dat de kosten van verzorging de reden zijn geweest de dieren direct na inbeslagname te doen doden?

7
Is deze handelswijze ingegeven door wetgeving of anderszins vastgesteld beleid? Zo ja, welke wetgeving of welk beleid? Zo neen, hoe vindt controle plaats op de besluitvorming bij zaken in het kader van de Regeling Agressieve Dieren?

De politie heeft op 17 april j.l. een moederhond en haar pups inbeslaggenomen aangezien een wettelijk erkende stamboom ontbrak en het vermoeden bestond dat de moederhond tot het pitbull-terriër-type kon worden gerekend. Vervolgens heeft een door mij aangewezen deskundige vastgesteld dat de moederhond behoort tot het pitbull-terriër-type. Ingevolge artikel 73, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het verboden met dit type hond te fokken. De pups zijn, gelet op dit artikel, in strijd met het fokverbod ter wereld gekomen.
Ingevolge artikel 117, tweede lid, Wetboek van Strafvordering juncto artikel 10, tweede lid, van het Besluit Inbeslaggenomen voorwerpen, heeft de officier van justitie de bevoegdheid om, vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak, de bewaarder de opdracht te geven een inbeslaggenomen dier te laten inslapen. Dit kan alleen indien het dier niet geschikt is voor opslag, dan wel indien de kosten van de bewaring niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het dier.

Gelet op de vastgestelde zittingsdatum met betrekking tot de strafzaak tegen de eigenaresse van de moederhond en de pups, te weten 12 september j.l., heeft het Openbaar Ministerie ten aanzien van de pups besloten de rechterlijke uitspraak niet af te wachten en gebruik te maken van de in artikel 117, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering neergelegde bevoegdheid. De reden hiervoor is dat de kosten van een voortdurende bewaring hoog zijn en deze jonge dieren ongeschikt zijn voor langdurige opslag in een dierenpension. De honden, die behoren tot het pitbull-achtige-type, zijn fysiek sterke dieren en hebben door het fokken een sterke aanleg voor vechtgedrag, dan wel agressief gedrag. Het vechtgedrag en de agressie worden versterkt indien een pup wordt opgesloten in een dierenpension. Het is met name voor dit type hond van belang dat deze in zijn socialisatiefase – bij voorkeur in een huiselijke omgeving – leert om te gaan met andere dieren, mensen en onbekende factoren. Door opsluiting ontbeert een pup deze vaardigheden en is de kans op vechtgedrag, dan wel agressief gedrag groot. De beslissing van het openbaar ministerie om de pups te laten inslapen, diende ter voorkoming van onnodig hoge kosten en het onderbrengen in een pension van dieren die daar niet geschikt voor zijn.

4
Acht u deze gang van zaken toelaatbaar in het licht van de Regeling Agressieve Dieren? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid het Openbaar Ministerie hierin terecht te wijzen? Op welke wijze wilt u voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw zal
voordoen?


Ja, ik acht deze gang van zaken toelaatbaar. Het is uit het oogpunt van dierenwelzijn onwenselijk om pups van het pitbull-terriër-type langere tijd in opslag te houden. Jonge dieren van deze soort zijn daarvoor niet geschikt, zoals ik heb aangegeven in antwoord op vragen 2, 3, 5 en 7.

6
Keurt u het beëindigen van levens van jonge dieren uit louter kostenoverwegingen goed? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze wilt u voorkomen dat deze handelswijze zich in de toekomst vaker voordoet?

Het beëindigen van levens van jonge dieren louter uit kostenoverwegingen keur ik niet goed. Dit is echter bij deze pups niet aan de orde.

8
Bent u bereid het Openbaar Ministerie zodanige instructies te geven dat de rechtsgang niet wordt belemmerd door de euthanasiepraktijk rond in beslag genomen dieren? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Het OM is bekend met de Regeling Agressieve Dieren (RAD) en behoeft geen separate instructie om deze naar behoren uit te oefenen.

9
Bent u bereid het beleid rond inbeslagnames zodanig te wijzigen dat euthanasie van gezonde dieren louter op praktische gronden niet langer zal plaatsvinden? Zo ja, op welke wijze zal dit worden meegenomen in de evaluatie van de Regeling Agressieve Dieren? Zo neen, waarom niet?

Zoals bij u bekend zal de Commissie van Wijzen RAD zich buigen over de evaluatie van de RAD. Ik wacht het rapport van deze commissie af, alvorens hierover een uitspraak te doen.

10
Kunt u aangeven of het Openbaar Ministerie vaker overgaat tot euthanasie van inbeslaggenomen dieren, waar de eigenaar nog in afwachting is van het oordeel van de rechter? Hoe vaak zijn dergelijke voorvallen voorgekomen in de afgelopen drie jaar en kunt u aangeven in welke gevallen?

Binnen het Openbaar Ministerie wordt niet centraal geregistreerd hoe vaak wordt besloten inbeslaggenomen dieren te laten inslapen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over een structurele preventie en aanpak van blauwtong uitbraken

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de risico’s van giftige vlamvertragers voor dier en mens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer