Kamer­vragen aan de minister van LNV over verwaar­lozing, illegale handel en sterf­te­ge­vallen bij opvang­centrum voor exotische vogels


Indiendatum: jan. 2009

 1. Herkent u het beeld dat naar voren is gekomen uit de uitzending van Radar over het papegaaienopvangcentrum in Veldhoven ? Zo neen, kunt u dit toelichten?
 2. Denkt u dat u uw verantwoordelijk voor het welzijn van in beslag genomen dieren wel kunt waarmaken? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, welke consequenties verbindt u hier aan?
 3. Bent u bereid de Kamer het rapport te doen toekomen van het onderzoek dat in 1997 door de AID is uitgevoerd naar de praktijken bij de Stichting NOP, waaruit in de uitzending geciteerd werd? Zo neen, waarom niet?
 4. Bent u voornemens de samenwerking met Stichting NOP te beëindigen? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, kunt u dit toelichten?
 5. Kunt u aangeven aan welke kwaliteitscriteria opvangcentra die door Dienst Regelingen worden ingezet om in beslaggenomen dieren op te vangen moeten voldoen en hoe wordt toegezien op de naleving hiervan? Worden er andere eisen gesteld voor schaarse gespecialiseerde opvangcentra, zoals voor vogels en exotische dieren, dan voor opvangcentra voor honden en katten waar een groter aanbod van bestaat? Zo ja, waar bestaan deze verschillen uit?
 6. Kunt u inzicht geven in de aanbestedingsronde die nu loopt voor de opslaghouders van in beslag genomen dieren? Op welke wijze vindt de weging plaats van de prijs- en kwaliteitsaspecten in de opvang van dieren? Hoe wordt hierbij het welzijn van de opgevangen dieren gegarandeerd? Hoe wordt hierbij voorkomen dat alleen grootschalige opvangcentra in aanmerking komen als opslaghouder?
 7. Is het waar dat de opslaghouders worden geacht een groot aantal hokken beschikbaar te houden voor de eventuele komst van in beslag genomen dieren? Worden kleinschalige opvangcentra hiervoor gecompenseerd? Zo ja, hoe?
 8. Deelt u de mening dat het houden van exotische vogels door particulieren regelmatig leidt tot ernstige welzijnsaantasting van deze dieren?
 9. Bent u bereid de handel in exotische dieren, waaronder vogels, in te perken zoals verzocht wordt in de aangenomen motie Ouwehand c.s. ? Zo ja, op welke termijn bent u voornemens de Kamer hierover te berichten?
 10. Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de aangenomen motie Ouwehand over een plan van aanpak om de fraudegevoeligheid van het huidige vergunningensysteem dat wordt gehanteerd in de handel in dieren aan te pakken?
 11. Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de aangenomen motie Ouwehand over een plan van aanpak om de transparantie in de handel in dieren te bevorderen?

1 Uitzending Radar d.d. 12 januari 2009
2 31700 XIV, nr. 108
3 31200 XIV, nr. 16
4 31200 XIV, nr. 5

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 4 mrt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over verwaarlozing, illegale handel en sterftegevallen bij opvangcentrum voor exotische vogels.

1
Herkent u het beeld dat naar voren is gekomen uit de uitzending van Radar over het papegaaienopvangcentrum in Veldhoven? 1) Zo nee, kunt u dit toelichten?

Zie het antwoord op vraag 1 van de vragen van het lid Ormel (CDA) over dit onderwerp, ingediend op 14 januari 2009 (2080909640).

2
Denkt u dat u uw verantwoordelijkheid voor het welzijn van inbeslaggenomen dieren wel kunt waarmaken? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, welke consequenties verbindt u hieraan?

Ja.

In de contracten die Dienst Regelingen met opslaghouders is aangegaan voor de opslag van dieren, zijn duidelijke bepalingen opgenomen ter waarborging van het welzijn van in beslaggenomen dieren.

De opvangcentra worden gecontroleerd door AID en/of de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op onder andere welzijnsaspecten.

3
Bent u bereid de Kamer het rapport te doen toekomen van het onderzoek dat in 1997 door de Algemene Inspectiedienst (AID) is uitgevoerd naar de praktijken bij de Stichting NOP, waaruit in de uitzending geciteerd werd? Zo nee, waarom niet?

Zoals te doen gebruikelijk, zal ik dergelijke informatie over een individuele zaak niet openbaar maken door toezending aan uw Kamer. De officier van justitie heeft destijds geen aanleiding gezien om betrokkene te vervolgen.

Nadat de officier van justitie alle betrokkenen heeft gesproken is de zaak onder voorwaarden geseponeerd. De voorwaarden strekten ertoe om de verschillende activiteiten die het N.O.P. uitvoert goed te scheiden en daar transparant over te zijn.

4
Bent u voornemens de samenwerking met Stichting NOP te beëindigen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Nee. Voor het onderbrengen van inbeslaggenomen dieren hebben we goede ervaringen met het N.O.P. Uit onderzoek van de AID, uitgevoerd in 2008, is gebleken dat de welzijns­eisen bij het N.O.P. naar behoren worden nageleefd. Ik zie thans geen aanleiding de samenwerking met het N.O.P. te beëindigen.


5
Kunt u aangeven aan welke kwaliteitscriteria opvangcentra die door de Dienst Regelingen worden ingezet om inbeslaggenomen dieren op te vangen moeten voldoen en hoe wordt toegezien op de naleving hiervan? Worden er andere eisen gesteld voor schaarse gespecialiseerde opvangcentra, zoals voor vogels en exotische dieren, dan voor opvang­centra voor honden en katten waar een groter aanbod van bestaat? Zo ja, waar bestaan deze verschillen uit?

Er is helder met de opvangcentra afgesproken welke (wettelijke) eisen van toepassing zijn en waaraan zij moeten voldoen. Hierbij moet u denken aan de Flora- en faunawet, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en aan milieueisen. Het N.O.P. voldoet aan deze eisen.
Het opvangen van exotische dieren kan specifieke voorzieningen en kennis vereisen om bij voorbeeld aan de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te voldoen. Ook hier voldoet het N.O.P. aan.

6
Kunt u inzicht geven in de aanbestedingsprocedure die nu loopt voor de opslaghouders van inbeslaggenomen dieren? Op welke wijze vindt de weging plaats van de prijs- en kwaliteitsaspecten in de opvang van dieren? Hoe wordt hierbij het welzijn van de opgevangen dieren gegarandeerd? Hoe wordt hierbij voorkomen dat alleen grootschalige opvangcentra in aanmerking komen als opslaghouder?

De aanbestedingsprocedure voor gezelschapsdieren is afgerond. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor vee. Er zijn basiskwaliteitseisen, onder andere ten aanzien van welzijn. Als hieraan voldaan is, is prijs de bepalende factor. Daar waar sprake is van een groot aanbod van opvangcentra, kan een minimaal volume één van de kwaliteitseisen zijn.

7
Is het waar dat de opslaghouders worden geacht een groot aantal hokken beschikbaar te houden voor de eventuele komst van inbeslaggenomen dieren? Worden kleinschalige opvangcentra hiervoor gecompenseerd? Zo ja, hoe?

Dit verschilt per diersoort. Er wordt geen leegstandsvergoeding verstrekt.

8
Deelt u de mening dat het houden van exotische vogels door particulieren regelmatig leidt tot ernstige welzijnsaantasting van deze dieren?

Mijn beeld is niet dat het houden van exotische vogels door particulieren regelmatig leidt tot ernstige welzijnsaantasting van deze dieren.

9
Bent u bereid de handel in exotische dieren, waaronder vogels, in te perken zoals verzocht wordt in de aangenomen motie-Ouwehand c.s.? 2) Zo ja, op welke termijn bent u voornemens de Kamer hierover te berichten?

In mijn brief van 1 juli 2008 (Kamerstuk 31 378,nr. 3) heb ik u het Convenant Naleving­strategie Natuurwetgeving aangeboden. Hierin heb ik mijn beleid om de illegale handel in exotische dieren, waaronder vogels, in te beperken, uiteengezet. Voor de beantwoording van de vraag verwijs ik derhalve naar die brief.

10 en 11
Kunt u uiteenzetten welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de aangenomen motie-Ouwehand 3) over een plan van aanpak om de fraudegevoeligheid van het huidige vergunningensysteem dat wordt gehanteerd in de handel in dieren aan te pakken?

Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de aangenomen motie-Ouwehand 4) over een plan van aanpak om de transparantie in de handel in dieren te bevorderen?

In mijn brief van 21 april 2008 (Kamerstukken II 2007/2008, 31379, nr. 2) heb ik u geïnfor­meerd over het Programmatisch Handhaven. In deze brief heb ik twee actiepunten met name genoemd, een elektronisch vergunningen systeem (CITES) en een digitaal keten­dossier (uitvoering en handhaving).

Aansluitend heb ik u, in mijn brief van 1 juli 2008 (Kamerstukken II, 2007/2008, 31379, nr. 3), bericht dat ik een convenant met de handhavingspartners - provincies, het openbaar ministerie, de politie en de douane - heb gesloten. De interventie strategie CITES maakt hier onderdeel van uit. Voor de inhoudelijke uitleg verwijs ik u naar deze brieven.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van OCW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Elfstedentocht en de Nieuwjaarsduik

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VROM en LNV over gemeentelijke tegenwerking bij het plaatsen van schuilhutten voor dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer