Kamer­vragen aan de minister van LNV over het navolgen van het Noorse voorbeeld voor een totaal­verbod op de vangst van paling


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het navolgen van het Noorse voorbeeld voor een totaalverbod op de vangst van paling

1. Hoe beoordeelt u het door Noorwegen aangekondigde totaalverbod op de vangst van paling met ingang van 2010?

2. Kunt u aangeven op basis van welke wetenschappelijke gegevens u bent gekomen tot een vangstverbod voor paling voor drie maanden per jaar? Hoe verhoudt een sluiting van de palingvisserij voor drie maanden per jaar zich tot de berekeningen van Imares waaruit blijkt dat zelfs als alle Europese lidstaten de visserij compleet sluiten, het nog 60 tot 200 jaar zal duren voordat de palingstand in Europa is hersteld1?

3. Kunt u aangeven welke mate van herstel u met uw maatregelen denkt te realiseren, en in welk tempo? Hoe groot acht u de kans dat de palingstand weer op een gezond niveau komt als het door u aangekondigde beleid wordt uitgevoerd? En als die kans al aanwezig is, op welke termijn zou dat dan moeten plaatsvinden?

4. Kunt u aangeven waardoor het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieraal te laag is ingeschat?

5. Wat is de beoogde omvang van de door u aangekondigde sanering van de palingvisserij? Kunt u aangeven wat uw doelstellingen zijn voor de inkrimping van de vangstcapaciteit?

6. Op welke wijze gaat u de sanering vormgeven en welke waarborgen kunt u geven voor een daadwerkelijke afname van de palingvangst, gezien de teleurstellende resultaten van eerdere saneringen in de visserijsector waar de Algemene Rekenkamer laatst nog op gewezen heeft 2?

7. Kunt u toelichten waarom de jarenlange waarschuwingen van visdeskundigen voor de nu aangebroken palingcrisis zijn genegeerd terwijl ze de basis hadden kunnen zijn voor een gefaseerde sanering met afbouwtermijnen, tijdige duidelijkheid voor de sector en een betere bescherming van de palingstand? Bent u van mening dat de overheid hierin zorgvuldig en adequaat heeft geopereerd? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, welke consequenties verbindt u aan dat oordeel?

8. Bent u bereid om een voorbeeld te nemen aan zowel Ierland als Noorwegen die gezien de nijpende toestand waarin de paling zich bevindt beide een totaalvangstverbod hebben afgekondigd? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, op welke manier denkt u dan een serieuze bijdrage te leveren aan het herstel van de paling waardoor deze diersoort kans maakt om te overleven?

1 http://www.trouw.nl/groen/article2063499.ece/_rsquo_Paling__wordt__een_zeldzaamheid_rsquo__.html
2 Rapport Algemene Rekenkamer, Duurzame visserij, okt. 2008

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 19 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het navolgen van het Noorse voorbeeld van een totaalverbod op de vangst van paling.

Vraag 1
Hoe beoordeelt u het door Noorwegen aangekondigde totaalverbod op de vangst van paling met ingang van 2010?

Antwoord
Ik heb kennisgenomen van dit besluit. De aalvisserij in Noorwegen kan niet vergeleken worden met de aalvisserij in Nederland. In Noorwegen is geen gerichte visserij op aal. Alleen in de gemengde kustvisserij wordt aal bijgevangen. Deze vangsten bedragen ongeveer 20% van de vangsten in Nederland. De sociaal-economische context verschilt dus met de Nederlandse situatie.

Vraag 2+3
Kunt u uiteenzetten op basis van welke wetenschappelijke gegevens u bent gekomen tot een vangstverbod op paling voor drie maanden per jaar? Hoe verhoudt een sluiting van de palingvisserij voor drie maanden per jaar zich tot de berekeningen van Imares waaruit blijkt dat, zelfs als alle Europese lidstaten de visserij compleet sluiten, het nog 60 tot 200 jaar zal duren voordat de palingstand in Europa is hersteld? 1)

Kunt u uiteenzetten welke mate van herstel u met uw maatregelen denkt te realiseren en in welk tempo? Hoe groot acht u de kans dat de palingstand weer op een gezond niveau komt als het door u aangekondig-de beleid wordt uitgevoerd? Als die kans al aanwezig is, op welke termijn zou dat dan moeten plaatsvinden?

Antwoord
Het vangstverbod is één van de maatregelen uit mijn aalbeheerplan.
Alle maatregelen samen resulteren in een zodanige toename van de hoeveelheid schieraal die uit Nederland wegtrekt, dat Nederland in ongeveer 6 tot 7 aal¬generaties kan voldoen aan de doelstelling van de Europese Aalverordening
((EG) nr. 1100/2007). Deze berekeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke publicaties .

Voor het herstel van de paling moet rekening gehouden worden met het feit dat er sprake is van één Europees bestand. Herstel van de Europese paling moet op de lange termijn worden bereikt. De door mij gehanteerde herstelperiode is in lijn met die van andere Lidstaten en voldoet volgens de Europese Commissie en ICES aan de doelstelling van de Aalverordening. De maatregelen van alle Lidstaten samen zullen naar waarschijnlijkheid resulteren in een herstel over 80-100 jaar. Omdat dit een lange periode is voorziet de Aalverordening in een evaluatie¬systematiek. Het eerstkomende evaluatiemoment is 2012.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten waardoor het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieraal te laag is ingeschat?

Antwoord
Het streefbeeld, zoals opgenomen in het aalbeheerplan van april 2009, is vastgesteld naar aanleiding van het advies van de commissie Eijsackers en de discussie met uw Kamer (zie ook mijn brief aan uw Kamer van 16 maart 2009 (Viss/2009/934)). Volgens ICES zijn de dichtheidsafhankelijke factoren en de draagkracht van het ecosysteem van minder belang dan dat door de commissie Eijsackers werd beargumenteerd.

Vraag 5+6
Wat is de beoogde omvang van de door u aangekondigde sanering van
de palingvisserij en kunt u uiteenzetten wat uw doelstellingen zijn voor
de inkrimping van de vangstcapaciteit?

Op welke wijze gaat u de sanering vormgeven? Welke waarborgen kunt u geven voor een daadwerkelijke afname van de palingvangst, gezien de teleurstellende resultaten van eerdere saneringen in de visserijsector, waar de Algemene Reken¬kamer op gewezen heeft?

Antwoord
Ik heb geen sanering aangekondigd, maar gezegd dat ik bij commissaris Borg zal pleiten voor verruiming van de mogelijkheden voor sanering met ondersteuning van Europese fondsen. Voor het overige verwijs ik u graag naar mijn bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer (Tweede Kamer, vergader¬jaar 2008-2009, 31 924 IXV, nr. 4) bij het jaarverslag van LNV over 2008.

Vraag 7
Kunt u toelichten waarom de jarenlange waarschuwingen van visdeskundigen voor de nu aangebroken palingcrisis zijn genegeerd, terwijl ze de basis hadden kunnen zijn voor een gefaseerde sanering met afbouwtermijnen, tijdige duidelijkheid voor de sector en een betere bescherming van de palingstand? Bent u van mening dat de overheid hierin zorgvuldig en adequaat heeft geopereerd? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, welke consequenties verbindt u aan dat oordeel?

Antwoord
De Europese aal heeft een groot verspreidingsgebied. Maatregelen om de aalstand te herstellen hebben dan ook alleen effect (en draagvlak) indien deze op Europees niveau worden getroffen. Het Gemeenschappelijk Europees Visserijbeleid richt zich primair op bestanden in de communautaire wateren. De binnenwateren zijn hiervan uitgesloten.
Het is mede dankzij inspanningen van Nederland dat de Commissie toch heeft besloten tot Europese herstelmaatregelen voor de aal. Met de vaststelling van de Aalverordening is het juiste kader geschapen voor het nemen van herstelmaat¬regelen. Ik ben dus van mening dat de overheid zorgvuldig heeft geopereerd.

Vraag 8
Bent u bereid om een voorbeeld te nemen aan zowel Ierland als Noorwegen die, gezien de nijpende toestand waarin de paling zich bevindt, beide een totaal¬vangst¬¬verbod hebben afgekondigd? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, op welke manier denkt u een serieuze bijdrage te leveren aan het herstel van de paling zodat deze diersoort kans maakt om te overleven?

Antwoord
Nee, ik ga niet over tot een totaal vangstverbod. Ik ben van mening dat mijn pakket van maatregelen zoals beschreven in het aalbeheerplan van juli 2009 voldoende garanties biedt voor een herstel van de aalstand.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer