Kamer­vragen aan de minister van LNV over een subsidie van 2,9 miljoen euro voor een promo­tie­cam­pagne voor pluim­vee­vlees


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een subsidie van 2,9 miljoen euro voor een promotiecampagne voor pluimveevlees

1. Is het waar dat de Europese Commissie 2,9 miljoen euro gaat investeren in een Nederlandse promotiecampagne voor pluimveevlees (1), (2)?

2. Is het waar dat deze subsidie een cofinanciering is van vijftig procent en dat de totale kosten voor deze campagne 5,8 miljoen euro zullen gaan bedragen? Zo ja, hoe zal de overige 2,9 miljoen euro gefinancierd worden?

3. Hoe verhoudt dit bedrag zich volgens u tot de 0,4 cent die er in Nederland per productiedier wordt uitgegeven aan (het verbeteren van) dierenwelzijn?

4. Kunt u aangeven op welke wijze het ministerie van LNV betrokken zal zijn bij de uitvoering van deze campagne en/of het toezicht hierop?

5. Kunt u aangeven of in de geplande promotiecampagne voor pluimveevlees aandacht zal zijn voor het welzijn van de dieren in de pluimveesector? Zo ja, op welke wijze zal dit worden vormgegeven en welke partijen zullen hierbij betrokken zijn? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of in de geplande promotiecampagne voor pluimveevlees aandacht zal zijn voor de omstandigheden waarin dieren in de pluimveesector worden gehouden? Zo ja, op welke wijze zal dit worden vormgegeven en welke partijen zullen hierbij betrokken zijn? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u van mening dat het wenselijk is om een subsidie van deze omvang te verstrekken voor een promotiecampagne van een sector die in toenemende mate te kampen heeft met bacteriën als salmonella, campylobacter en E.coli en dierziekten als de vogelpest en zodoende op verschillende manieren gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, welke maatregelen bent u voornemens hier tegen te treffen?

(1) Nieuwe Oogst, 14-7-2007

(2) Persbericht ministerie van LNV, http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=22552

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 13 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over een subsidie van 2,9 miljoen euro voor een promotiecampagne voor pluimveevlees.

1
Is het waar dat de Europese Commissie 2,9 miljoen euro gaat investeren in een Nederlandse promotiecampagne voor pluimveevlees?

Ja.

2
Is het waar dat deze subsidie een cofinanciering is van vijftig procent en dat de totale kosten voor deze campagne 5,8 miljoen euro zullen gaan bedragen? Zo ja, hoe zal de overige 2,9 miljoen euro gefinancierd worden?

Ja. De totale kosten bedragen 5,8 miljoen euro, waarvan vijftig procent Brusselse cofinanciering. De andere helft wordt gefinancierd door de pluimveeslachterijen via het Productschap Pluimvee en Eieren.

3
Hoe verhoudt dit bedrag zich volgens u tot de 0,4 cent die er in Nederland per productiedier wordt uitgegeven aan (het verbeteren van) dierenwelzijn?

Ik zal mijn beleidsambities inzake dierenwelzijn eind van dit jaar presenteren in de nota Dierenwelzijn.

4
Kunt u aangeven op welke wijze het ministerie van LNV betrokken zal zijn bij de uitvoering van deze campagne en/of het toezicht hierop?

Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van LNV ziet erop toe dat het programma wordt uitgevoerd conform de Brusselse goedkeuring.
Eventuele wijzigingen dienen vooraf ter goedkeuring aan DR te worden voorgelegd. Alle uitingen (in woord en beeld) moeten voordat zij mogen worden gebruikt voor goedkeuring aan DR worden voorgelegd. De uitingen worden door DR getoetst op de programma-eisen.
Naast dit toezicht vooraf vinden er ook achteraf controles plaats door DR zelf of, waar nodig, door de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV.
Tevens vindt een keer per jaar het volgcomité plaats, waarbij de organisaties een presentatie geven van het verloop van hun programma’s. Aan de bijeenkomsten van het volgcomité, dat wordt voorgezeten door LNV, wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van DR en de Europese Commissie.

5 en 6
Kunt u aangeven of in de geplande promotiecampagne voor pluimveevlees aandacht zal zijn voor het welzijn van de dieren in de pluimveesector? Zo ja, op welke wijze zal dit worden vormgegeven en welke partijen zullen hierbij betrokken zijn? Zo neen, waarom niet?

Kunt u aangeven of in de geplande promotiecampagne voor pluimveevlees aandacht zal zijn voor de omstandigheden waarin dieren in de pluimveesector worden gehouden? Zo ja, op welke wijze zal dit worden vormgegeven en welke partijen zullen hierbij betrokken zijn? Zo neen, waarom niet?

De doelstelling van het programma is conform Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie, namelijk het verstrekken van informatie over de communautaire en de nationale productiesystemen, de handelsnormen en de voedselveiligheid. Dierenwelzijn komt hierbij aan de orde als onderdeel van de informatie over de productiesystemen.
Betrokken partij is het Productschap Pluimvee en Eieren, dat het programma heeft ingediend.

7
Bent u van mening dat het wenselijk is om een subsidie van deze omvang te verstrekken voor een promotiecampagne van een sector die in toenemende mate te kampen heeft met bacteriën als salmonella, campylobacter en E.coli en dierziekten als de vogelpest en zodoende op verschillende manieren gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, welke maatregelen bent u voornemens hier tegen te treffen?

Het uitbreken van Aviaire Influenza (AI) en de vondst van met AI besmette wilde vogels in het voorjaar van 2006 in diverse lidstaten heeft een forse reductie van de consumptie van pluimveevlees in de Europese Unie tot gevolg gehad. De Europese Commissie heeft daarop besloten, na raadpleging van het Beheerscomité Promotie, om de mogelijkheid te scheppen voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s voor pluimveevlees in te dienen. Bedoeling van de programma’s moet zijn het vertrouwen van de Europese consument in pluimveevlees terug te winnen door deze te informeren over de communautaire en nationale productiesystemen, de handelsnormen en de voedselveiligheid.
Met het ingediende programma voldoet het Productschap Pluimvee en Eieren aan de Europese Regelgeving.
Overigens ben ik van mening dat de pluimveevleessector op basis van Europese richtlijnen grote inspanningen verricht om besmettingen met zoönosen als Salmonella en Campylo¬bacter tot een minimum terug te brengen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer