Kamer­vragen aan de minister van LNV over de waar­schuwing van Rijks­wa­ter­staat voor wilde zwijnen


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de waarschuwing van Rijkswaterstaat voor wilde zwijnen

1. Kent u het bericht 'Rijkswaterstaat waarschuwt voor zwijnen' (1)?

2. Is het waar dat Rijkswaterstaat de bron is van dit bericht waarin onjuiste uitspraken worden gedaan als de bewering dat zwijnen niet meer bejaagd mogen worden in Nederland, het wilde zwijn in Nederland geen natuurlijke vijanden meer heeft, zwijnen oprukken vanuit Duitsland, zwijnen veel schade kunnen aanrichten aan de landbouw en zwijnen een gevaar vormen voor het verkeer? Zo ja, heeft u tevoren overleg gehad met Rijkswaterstaat over deze sterk gekleurde berichtgeving? Zo neen, kunt u aangeven welke informatie Rijkswaterstaat dan naar buiten gebracht heeft?

3. Is het waar dat de gemeente Nunspeet (onder meer tijdens het rondetafelgesprek over de jacht, d.d. 9 oktober 2007) heeft aangegeven dat Rijkswaterstaat in gebreke blijft bij het herstel van gaten in de hekken langs snelwegen zoals de A28 en de A50? Zo neen, hoe luidde dan de klacht van de gemeente Nunspeet?

4. Is het waar dat de A50 en de A28 via provinciale wegen en opritten vrij toegankelijk zijn voor in het wilde levende dieren, doordat Rijkswaterstaat geen wildroosters en rasters in de nabijheid van opritten in gebieden met veel grote hoefdieren geplaatst heeft (Nunspeet, Harderwijk, ’t Harde, Ermelo, Putten, Wezep,Loenen, Hoenderloo, Beekbergen, Vaassen, Epe)? Zo ja, om welke reden zijn hier geen wildroosters en rasters geplaatst?

5. Bent u bereid Rijkswaterstaat op te dragen versneld rasters en wildroosters in de bewuste gebieden aan te leggen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Heeft het ministerie zich op enigerlei wijze bemoeid met de standpuntbepaling rond vermeende zwijnenproblematiek bij Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat? Zo ja, op welke wijze heeft u invloed uitgeoefend op de standpuntbepaling van beide organisaties? Zo neen, hoe verklaart u de plotselinge standpuntwijziging ten aanzien van de urgentie en wenselijkheid van (beperkte) drukjacht van beide organisaties?

7. Wie acht u aansprakelijk voor eventuele verkeersongelukken wanneer blijkt dat Rijkswaterstaat in gebreke is gebleven bij aanleg en/of onderhoud van wildroosters en rasters in de buurt van snelwegen en jagers hun zelfopgelegde afschotdoelstellingen niet gehaald hebben voorafgaand aan het mastseizoen?

8. Kunt u een compleet overzicht geven van plaatsen waar grote hoefdieren onbelemmerd over opritten en provinciale wegen snelwegen op kunnen wandelen?

9. Bent u bereid spoedig met een plan van aanpak te komen om aan deze onwenselijke situatie een einde te maken?

(1) http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/10/23/231007_zwijnen.html

Indiendatum: okt. 2007
Antwoorddatum: 25 okt. 2007

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de waarschuwing van Rijkswaterstaat voor wilde zwijnen.

1. Ja.

2. Rijkswaterstaat is de bron van het bericht waar u naar verwijst.

3. De gemeente Nunspeet heeft zich niet met een dergelijke klacht tot mij gewend. Mij is wel bekend dat er in de gemeente Nunspeet problemen zijn met schade en overlast door wilde zwijnen.

4 en 5. Ja. Ter voorkoming van versnippering van het leefgebied van de in het wild levende hoefdieren streven de provincie Gelderland en de grote terreinbeheerders naar een Veluwe met zo min mogelijk hekken. Bij een normale stand van de wilde zwijnen is er geen reden om het beleid met betrekking tot rasters en roosters te herzien. Provincie Gelderland is evenwel thans, gelet op de uitzonderlijke situatie, in overleg met de terreinbeheerders en met Rijkswaterstaat over waar verbeteringen kunnen worden aangebracht en lekken kunnen worden gedicht. Ik heb daar bij de provincie en Rijkswaterstaat op aangedrongen.

6. Nee. Ik heb met Rijkswaterstaat over de één-op-één methode geen overleg gehad. Het standpunt van Staatsbosbeheer is u bekend. Staatsbosbeheer is van mening dat voor haar eigen terreinen toestaan van de methode van één-op-één drijven niet nodig is.

7. Uitspraken over wettelijke aansprakelijkheid zijn in voorkomende gevallen aan de rechter.

8. Nee. Ik beschik niet over dergelijke informatie. Zie verder mijn antwoord op vraag 4 en 5. Het betreft hier een verantwoordelijkheid van de provincie, Rijkswaterstaat en de terrein¬beheerders.

9. Zie mijn antwoord op vraag 4 en 5.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer