Kamer­vragen aan de minister van LNV over de bescherming van de wolf


Indiendatum: jun. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bescherming van de wolf

1. Bent u bekend met de aankondiging van het Ministerie van milieu in Saksen-Anhalt dat een jager strafrechtelijk zal worden vervolgd voor het doodschieten van een wolf 1?

2. Wat vindt u van de Duitse strafmaat voor het opzettelijk doden van een wolf, te weten: een boete van maximaal vijftigduizend euro en een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar?

3. Kunt u aangeven welke strafrechtelijke maatregelen in Nederland (kunnen) worden opgelegd voor het opzettelijk doden van een beschermde diersoort wanneer daar geen ontheffing voor is verleend? Acht u deze voldoende? Kunt u aangeven hoe vaak een dergelijke maatregel de afgelopen vijf jaar is opgelegd?

4. Kunt u toezeggen dat u wolven, die zich mogelijk binnen enkele jaren op eigen kracht in Nederland zullen vestigen, adequate bescherming zult bieden2 ? Zo ja, op welke wijze?

5. Bent u bereid om de wolf op te nemen in de lijst met beschermde inheemse diersoorten op grond van de Flora- en faunawet, gelet op het feit dat de kans dat er binnen niet al te lange tijd op eigen kracht wolven in Nederland verschijnen vrij groot is?

6. Bent u bereid strafrechtelijke maatregelen zoals in Duitsland te nemen om wolven en andere beschermde diersoorten daadwerkelijk te kunnen beschermen?

1 www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2781264.ece/Duitser_vervolgd_voor_afschieten_wolf.html
2 http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/4148680/Duitse-wolf-nadert-Nederlandse-grens.ece

Indiendatum: jun. 2009
Antwoorddatum: 25 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mede namens de Minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de bescherming van de wolf. Deze vragen werden mij toegestuurd op 2 juli 2009 onder nummer 2009Z13055.

1. Bent u bekend met de aankondiging van het ministerie van Milieu in Saksen-Anhalt dat een jager strafrechtelijk zal worden vervolgd voor het doodschieten van een wolf?

Ja

2. Wat vindt u van de Duitse strafmaat voor het opzettelijk doden van een wolf, te weten: een boete van maximaal vijftigduizend euro en een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar?

Ik ga over de status van beschermde dieren in Nederland. Daarop zal ik nader ingaan in de beantwoording op de navolgende vragen. U vraagt mijn mening over een strafmaat die vastgesteld is door de Duitse overheid. De vaststelling daarvan ligt niet binnen mijn verantwoordelijkheid.

3. Kunt u uiteenzetten welke strafrechtelijke maatregelen in Nederland (kunnen) worden opgelegd voor het opzettelijk doden van een beschermde diersoort wanneer daar geen ontheffing voor is verleend? Acht u deze voldoende en kunt u uiteenzetten hoe vaak een dergelijke maatregel de afgelopen vijf jaar is opgelegd?

Op grond van artikel 9 van de Flora- en faunawet is het verboden om een dier, behorende tot een aangewezen beschermde inheemse diersoort te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. De opzettelijke overtreding van dit verbod is een economisch delict dat op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten wordt aangemerkt als een misdrijf. Tegen een dergelijk misdrijf kan een straf van maximaal twee jaar hechtenis of een maximale boete van de vierde categorie (€ 7.400,00) worden geëist. Deze strafmaat acht ik afdoende.

Op basis van genoemd artikel hebben in de afgelopen jaren jaarlijks enkele tientallen veroordelingen door de rechter plaatsgevonden.

4. en 5.
Kunt u toezeggen dat u wolven, die zich mogelijk binnen enkele jaren op eigen kracht in Nederland zullen vestigen, adequate bescherming zult bieden? Zo ja, op welke wijze?

Bent u bereid de wolf op te nemen in de lijst met beschermde inheemse diersoorten op grond van de Flora- en faunawet, gelet op het feit dat de kans dat er binnen niet al te lange tijd op eigen kracht wolven in Nederland verschijnen, vrij groot is?


De wolf is aangewezen als beschermde uitheemse diersoort krachtens aanwijzing in de habitatrichtlijn. Daarvoor geldt dat je deze niet mag uitzetten in bezit mag hebben of mag verhandelen. De wolf behoort niet tot de in Nederland beschermde inheemse diersoorten. Op de eventuele spontane vestiging van deze soort wil ik niet vooruit lopen.

6. Bent u bereid strafrechtelijke maatregelen zoals in Duitsland te nemen om wolven en andere beschermde diersoorten daadwerkelijk te beschermen?

Indien het Openbaar Ministerie dat opportuun vindt, wordt daadwerkelijk vervolging ingesteld indien er sprake is van overtreding van art. 9 van de Flora- en Faunawet. Of vervolging aan de orde is, zal van geval tot geval worden beoordeeld. Daarop is niet in zijn algemeenheid vooruit te lopen.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer