Inbreng feite­lijke vragen Partij voor de Dieren over evaluatie Subsi­die­re­geling maat­schap­pe­lijke orga­ni­saties en milieu


Indiendatum: jun. 2010

1. Is er een maximum aan het aantal aanvragen dat een organisatie kan indienen? Zo ja, waarom en hoeveel?

2. s er een maximum aan het aantal aanvragen dat een organisatie kan indienen? Zo ja, waarom en hoeveel?

3. Is er een maximum aan het aantal aanvragen van een zelfde organisatie dat in de praktijk gehonoreerd wordt? Zo ja, waarom en hoeveel?

4. Bent u van mening dat aanvragen die nu onder SMOM gedaan worden ook door andere regelingen gehonoreerd zouden kunnen worden waardoor er meer geld beschikbaar is voor projecten gericht op het agenderen van duurzaamheidsproblemen?

5. Op welke wijze worden organisaties ondersteund om projectvoorstellen dusdanig te schrijven en in te dienen dat de kans toeneemt dat zij wel gehonoreerd worden?

6. Deelt u de mening dat het beter zou zijn inhoudelijk goede voorstellen te honoreren dan voorstellen die op papier aan alle eisen voldoen? Is daar een spanningsveld tussen? Zo ja, kunt u dit nader duiden en mogelijke oplossingen hiervoor aangeven?

7. Kunt u een toelichting geven bij de zin “Projecten op het gebied van klimaat en duurzaam produceren scoorden gemiddeld hoger op de beoordelingscriteria”. Bedoelt u hiermee dat u minder waarde hecht aan projecten gericht op natuur en biodiversiteit? Zo ja, waarom?

8. U noemt dat projecten gericht op bewustwording relatief lager scoorden op de beoordelingscriteria dan projecten gericht op duurzame productontwikkeling en dat dit lijkt aan te sluiten op het streven naar projecten met een innovatief, oplossingsgericht karakter. Deelt u de mening dat dit een cirkelredenering is omdat dit in de criteria zelf naar voren komt?

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de uitlatingen dat hij Sea Shepherd de Nederlandse vlag wil ontnemen

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van Justitie en LNV over de malafide paardenhandel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer