Verkie­zings­pro­gramma Europees Parlement 2019


Plan B voor Europa

Plan B voor Europa

Kunnen groene en progressieve ideeën samengaan met een kritische houding tegenover Brussel en Straatsburg? Jazeker! En dat is hard nodig ook. Want de Europese Unie doet er alles aan om de sympathie van kiezers te winnen met populaire maatregelen, zoals overal in Europa goedkoop bellen en mobiel internetten en Europese studiebeurzen. Maar tegelijkertijd verzuimt de EU in actie te komen tegen de bedreiging van onze toekomst: klimaatverandering. Wij hebben de morele plicht om de klimaatcrisis af te wenden en de aarde te behouden voor komende generaties. Voor mens en dier. Brussel lijkt die plicht onvoldoende te voelen.

Samenwerken voor méér democratie
Kritiek op de Europese Unie betekent niet dat de Partij voor de Dieren tegen internationale samenwerking is. Het is niet voor niets dat er inmiddels 20 partijen voor de dieren wereldwijd zijn, geïnspireerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren. Zeker tien van hen doen mee aan de Europese parlementsverkiezingen in mei. Samen met hen willen we Europa veranderen. Wel zijn wij zeer kritisch over de huidige, ondemocratische vorm van de Europese Unie. Veel mensen in Europa hebben een ongemakkelijk gevoel bij de invloed van de EU op hun land. Bij de aangescherpte begrotingsnormen van de eurozone, die lidstaten verplichten te snijden in publieke voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. En bij de 2600 miljard euro aan ongedekte cheques, die de voorzitter van de Europese Bank Mario Draghi in de Europese financiële sector heeft gepompt, waarmee mensen werd wijsgemaakt dat het weer goed zou komen met de economie. De Partij voor de Dieren deelt dat ongemak met steeds meer burgers. Samenwerking tussen democratische regeringen kan verbeteringen opleveren voor mensen, dieren, natuur en milieu. Maar dat is niet wat Brussel doet.

Landbouwsubsidies en vrijhandel kosten meer dan ons lief is
In de huidige Europese Unie is alle ruimte voor megastallen, sterven planten- en diersoorten uit, gaat de overbevissing onverminderd door en worden ecosystemen ontwricht. De grootste kostenposten van de EU zijn al sinds jaar en dag de gigantische landbouw- en visserijsubsidies. De plofkippenindustrie voerde er promotiecampagnes mee en het stierenvechten wordt ermee in stand gehouden. Op kosten van belastingbetalers worden de zeeën leeggevist. Ontwikkelingslanden komen in de problemen, doordat gesubsidieerde en dus spotgoedkope Europese producten op hun markten worden gedumpt.

Vrijhandelsverdragen als met Oekraïne zorgen voor valse concurrentie voor boeren in de EU met plofkippen en legbatterij-eieren. En dat terwijl lidstaten steeds meer van hun bevoegdheden aan Brussel kwijtraken, zonder dat burgers daarin worden gekend. Ooit was economische integratie het middel om voor vrede tussen landen te zorgen; nu is de EU uitgegroeid tot een technocratische machine die ten dienste staat van economische kortetermijnbelangen. Europa vaart blind op economische groei en laat het debat gijzelen door menselijke kortetermijnbelangen. De EU reduceert burgers tot consumenten en belastingbetalers, en dieren tot consumptieartikelen.

De EU is slecht voor dierenwelzijn
Een tweede zorg voor de Partij voor de Dieren is de wijze waarop Eurocraten hun droom van een Verenigde Staten van Europa er doorheen proberen te duwen, zonder te luisteren naar wat burgers willen. Is daarmee alles wat de Europese Unie doet automatisch slecht? Natuurlijk niet. Europese samenwerking kan zeer nuttig zijn. Bijvoorbeeld bij het beschermen van wateren, natuurgebieden en dieren in het wild door middel van Europese regelgeving, waarbij Nederland nog steeds grote moeite heeft om te voldoen aan de Europese normen voor flora en fauna in het water. Ook op het gebied van dierenwelzijn heeft de EU stappen gezet, zoals het verbod op legbatterijen en de inperking van het gebruik van stroomstoottechnieken in de visserij. Maar vergeleken met de enorme industrialisering en schaalvergroting in de landbouw, die Europa met zijn eenzijdige focus op productie verhoging heeft gestimuleerd, zijn het wel heel dunne doekjes voor het bloeden. De traditionele legbatterij mag dan verboden zijn, Europa vindt het prima dat kippen massaal in ‘verrijkte’ kooien worden gehouden: de legbatterij met een behangetje. En het eindeloze gesleep met dieren in overvolle veewagens is een rechtstreeks gevolg van de doorgeslagen vrijhandel. De meeste besluiten die in het belang waren van dieren, natuur en milieu zijn bovendien vooral genomen in de jaren negentig, toen de EU nog maar vijftien lidstaten telde. Met achtentwintig, overwegend conservatieve lidstaten, zijn de Europese ambities voor goede, strenge regels op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu vrijwel geheel verdwenen.

Verlamming van ambities
Na eerder aanjager te zijn geweest voor goede wereldwijde klimaatafspraken zijn de bedroevend lage klimaatdoelstellingen die het huidige Europa zichzelf nu stelt een trieste illustratie van het gebrek aan ambitie en oplossingsgerichtheid. Kortom, hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. We leven in een Europa van het minimum. Het probleem is dat lidstaten Europa als excuus gebruiken om zelf niks te doen. Zoals dat in het politieke taalgebruik heet: ‘geen nationale koppen op Europees beleid.’ Daarmee verlamt de EU het beleid op nationaal niveau en worden verdergaande ambities van lidstaten de kop ingedrukt. In sommige gevallen verbiedt de EU lidstaten zelfs om vooruitstrevende maatregelen te nemen.

Een nieuwe, duurzame koers voor Europa
Het roer moet dus om. Een nieuwe koers voor Europa, met ándere vormen van Europese samenwerking: dáár maakt de Partij voor de Dieren zich in het Europees Parlement sterk voor. Samenwerking die is gericht op de verwezenlijking van idealen: duurzaamheid, mededogen, vrijheid en verantwoordelijkheid. En niet op het behartigen van economische kortetermijnbelangen. De Partij voor de Dieren wil een Europa dat zowel mensen als dieren de mogelijkheid geeft een goed en volwaardig leven te leiden.

Zo’n Europa bestaat uit zelfstandige landen, die democratisch besluiten om grensoverschrijdende afspraken te maken. Die belangrijke waarden delen en afspreken die samen hoog te houden - en elkaar daarmee helpen en elkaar daaraan houden. In zo’n samenwerking trekken landen zich aan elkaar op om te komen tot een betere samenleving, in harmonie met de leefomgeving. Dat kan alleen als we economische groei niet langer beschouwen als heilige graal, maar werken aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

We moeten het hebben over de vraag wat voor samenleving we willen, gebaseerd op welke waarden, wat voor leven we willen leiden en hoe we onszelf en anderen − mensen en dieren − daartoe in staat kunnen stellen, nu en op de lange termijn. De Europese samenleving die de Partij voor de Dieren voorstaat stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en Brusselse lobbyisten.

De groene haas in de marathon
Kan een nu nog kleine partij als de Partij voor de Dieren een verschil maken in de Europese Unie? Ja, dat kan! In de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren al bewezen met vijf zetels buitenproportioneel veel invloed te hebben op het debat en zo verandering in gang te kunnen zetten. Zo gaat het ook in Europa. Want ook daar stelt de Partij voor de Dieren problemen aan de kaak waar niemand anders het over heeft. Als haas in de marathon zullen we onverminderd doorgaan anderen te stimuleren, te inspireren en uit te dagen om harder te lopen dan ze zelf voor mogelijk hielden. Onze kritiek op de Europese Unie in haar huidige vorm is groen en progressief. Een nieuw fenomeen wars van nationalisme of het kortetermijneigenbelang van de mens, maar geworteld in de planeetbrede belangen van duurzaamheid en mededogen. Met een groene haas in de marathon is ook de Europese Unie in beweging te krijgen.

Alleen een buitengewone partij als de Partij voor de Dieren kan met haar onconventionele acties, stoutmoedige voorstellen en tegendraadse geluid Brussel en Straatsburg wakker schudden.

Er is een wereld te winnen. Hou vast aan je idealen. Kies Partij voor de Dieren.