Planning en profielen kandi­daat­stelling verkie­zingen 2023: Provin­ciale Staten, water­schappen en Eerste Kamer


Planning

Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 2023

Publicatie profielschets (zie verder op deze pagina):
2 april 2022

Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst:
2 april 2022 tot en met 5 mei 2022

Congres waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten worden vastgesteld:
November 2022

Kandidatenlijst Eerste Kamer

Publicatie profielschets (zie verder op deze pagina):
6 mei 2022

Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst:
6 mei 2022 tot en met 29 mei 2022

Congres waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld:
November 2022

Voor vragen of toelichtingen op deze informatie kan contact opgenomen worden met het partijbureau via info@partijvoordedieren.nl


Profielen

Eerste Kamer

(solliciteren kon tot en met 29 mei)

In 2023 wordt de Eerste Kamer gekozen door de leden van Provinciale Staten.

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij in de wereldgeschiedenis met een planeetbrede visie. Waar voor alle andere politieke partijen menscentraal denken het uitgangspunt vormt, wil de Partij voor de Dieren dat de belangen van alle levende wezens op deze planeet behartigd worden. Deze bijzondere positie in het politieke spectrum brengt niet geringe uitdagingen met zich mee. Omdat veel andere politici de partij als een vreemde eend in de bijt zien, is het van groot belang dat kandidaten bereid en in staat zijn eensgezind te werken aan het realiseren van de missie: het dichterbij brengen van een samenleving die respectvol omgaat met de belangen van dieren, natuur en milieu. De politieke lijn wordt hierbij steeds weer geijkt aan de uitgangspunten van de partij: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Kandidaten moeten in staat zijn het unieke politieke geluid van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer te laten klinken. We zoeken kandidaten met gedegen kennis van het Nederlandse politieke systeem en kennis van en ervaring met het wetgevingsproces, of op zijn minst een zeer goede kijk hierop. We verwachten volledige instemming met de doelstellingen en koers van onze partij en dienstbaarheid aan de grote idealen van de emancipatiebeweging die ons wereldwijd voor ogen staat. Kandidaten die al geruime tijd lid zijn van en (politiek) actief zijn voor de Partij voor de Dieren genieten de voorkeur.

Gelet op de rol van ‘chambre de reflection’ van de Eerste Kamer, verwachten we ruime relevante levenservaring, een academisch denk- en werkniveau en zeer goede contactuele eigenschappen, een goede pen en een vlotte communicatiestijl.

Aangezien het lidmaatschap van de Eerste Kamer een deeltijdfunctie is (één vergaderdag per week), verwachten we van kandidaten dat hun overige bezigheden/werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van onze partij en bij voorkeur in het verlengde liggen van onze doelstellingen.

Kandidaten herkennen zich in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar de overstijgende belangen van dieren, natuur en milieu te vertegenwoordigen.

Kandidaten verklaren niets te doen wat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of wat in strijd is met de landelijk overeengekomen koers van de partij.

Wanneer kandidaten in de Eerste Kamer gekozen zijn als vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren, kunnen zij geen lid zijn van andere politieke partijen.

Daarnaast moeten kandidaten de bereidheid hebben om mee te werken aan de schenkingsregeling van de bruto-schadeloosstelling voor volksvertegenwoordigers aan de vereniging Partij voor de Dieren;

Kandidaten dienen de gedragscode van de Partij voor de Dieren te ondertekenen.

Van kandidaten voor de functie van lijsttrekker verwachten we bovendien dat zij:

 • Minstens vier jaar ervaring hebben als vertegenwoordiger bij de Partij voor de Dieren;
 • een stevige persoonlijkheid en inspirerende spreker zijn;
 • goed uit de verf komen in de media;
 • leiding kunnen geven aan een fractie;
 • uitmuntende politiek-strategische vaardigheden hebben.

Procedure

Alvorens u kandidaat te stellen vragen wij u de vragenlijst zelfassessment integriteit in te vullen. Deze vindt u hier.

Een psychologisch onderzoek, assessment en antecedentenonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Kandidaten dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers te kunnen overleggen.

Kandidaten kunnen zich melden door een korte motivatiebrief en CV te delen met de kandidatencommissie.

U kunt deze richten aan Rosalie Mooijaart, secretaris van de kandidatencommissie. U kunt uw sollicitatie tot en met 29 mei uploaden in onze GoodCloud, klik hier om te solliciteren.

De kandidatencommissie maakt op basis van de brieven een selectie om met kandidaten een gesprek te voeren.


Waterschapsverkiezingen

(Solliciteren kon tot en met 5 mei)

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij in de wereldgeschiedenis met een planeetbrede visie. Waar voor alle andere politieke partijen menscentraal denken het uitgangspunt vormt, wil de Partij voor de Dieren dat de belangen van alle levende wezens op deze planeet behartigd worden. Deze bijzondere positie in het politieke spectrum brengt niet geringe uitdagingen met zich mee. Omdat veel andere politici de partij als een vreemde eend in de bijt zien, is het van groot belang dat kandidaten bereid en in staat zijn eensgezind te werken aan het realiseren van de missie: het dichterbij brengen van een samenleving die respectvol omgaat met de belangen van dieren, natuur en milieu. De politieke lijn wordt hierbij steeds weer geijkt aan de uitgangspunten van de partij: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 is de Partij voor de Dieren op zoek naar leden met hart voor dieren, natuur en milieu die de partij op overtuigende wijze in het waterschap kunnen vertegenwoordigen. Belangrijke thema's die in waterschappen spelen zijn onder andere muskusratten, de aanpak van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, (natuurvriendelijke) oevers, microplastics en (het diervriendelijk maken van) stuwen, maaibeleid en evacuatieplannen. Het is een prachtige kans om als waterschapsbestuurder de belangen van dieren, natuur en milieu te vertalen naar politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voor deelname aan de verkiezingen in een waterschap is het van essentieel belang dat er voldoende geschikte kandidaten zijn om een lijst te vormen.

Profiel van de kandidaten

Kandidaten kunnen volledig instemmen met de doelstellingen van de partij en met het partijprogramma, en zij kunnen deze helder uitdragen. Zij hebben zich de expressieve politieke stijl van de Partij voor de Dieren eigen gemaakt en kunnen die met overtuiging neerzetten. Bovendien herkennen zij zich in de keuze om niet in termen van links of rechts te opereren, maar om zich dienstbaar te maken aan het alles overstijgende belang van dieren, natuur en milieu.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

 • een duidelijke visie hebben op de rol van de partij binnen en buiten het waterschap en de succesfactoren die daarbij van belang zijn;
 • doorzettings- en uithoudingsvermogen hebben;
 • creatief en innovatief onze standpunten, waar nodig in een andere verpakking, steeds weer naar voren kunnen brengen;
 • over sterke analytische en strategische kwaliteiten beschikken en inzicht hebben in politieke processen;
 • vanuit eigen ervaring en expertise zicht hebben op actuele politieke ontwikkelingen en oog hebben voor de context waarbinnen besluiten vallen;
 • de inspiratie en het enthousiasme hebben om het werk van het waterschap zichtbaar te maken voor een brede doelgroep;
 • een brede algemene ontwikkeling hebben en basiskennis over wetgeving en overheidsfinanciën;
 • op de hoogte zijn van wat er in het betreffende waterschap speelt op de kernthema's van onze partij: dieren, natuur, milieu - en ook op andere beleidsterreinen;
 • het vermogen hebben om veel informatie te verwerken en hoofdzaken van details te onderscheiden;
 • beschikken over krachtige schriftelijke en verbale vaardigheden, waarbij ervaring met perswoordvoering en debatteren tot aanbeveling strekt;
 • met diverse (oude en nieuwe) media kunnen omgaan;
 • representatief en zelfstandig zijn en beschikken over collegialiteit, sociale intelligentie, flexibiliteit, vasthoudendheid en stressbestendigheid;
 • een goede relatie kunnen opbouwen en onderhouden met leden van de partij, deze kunnen onderhouden;
 • waar nodig en mogelijk samenwerken en afstemmen met andere waterschapsfracties, met Statenfracties, met gemeenteraadsfracties binnen de provincie(s) en met de Tweede Kamerfractie;
 • de bereidheid hebben om mee te werken aan de schenkingsregeling van de bruto-schadeloosstelling voor volksvertegenwoordigers aan de vereniging Partij voor de Dieren;
 • de gedragscode van de Partij voor de Dieren onderschrijven.

Van kandidaten voor de functie van lijsttrekker verwachten we bovendien dat zij:

 • een fractie kunnen opbouwen en bestendigen met de (veelal beperkte) middelen die daarvoor beschikbaar zijn;
 • praktische en inhoudelijke ondersteuning kunnen organiseren en in goede samenwerking een teamkunnen stimuleren en motiveren;
 • een stevige en inspirerende persoonlijkheid hebben, die in de media en voor groepen sterk uit de verf komt;
 • uitmuntende politiek-strategische vaardigheden hebben;
 • kiezers weten te overtuigen van de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren.

Aantoonbare ervaring binnen de partij strekt tot aanbeveling.

Aanvullende eisen

 • Kandidaten dienen woonachtig te zijn in het waterschap waarvoor zij zich willen kandideren. Je kan hier opzoeken in welk waterschap je woont;
 • Kandidaten verklaren niets te doen of te hebben gedaan dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijke koers van de partij;
 • Kandidaten zijn op 1 mei 2022 ten minste 1 jaar lid van de partij. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor dispensatie worden verkregen van het landelijk bestuur;
 • Wanneer kandidaten in het algemeen bestuur van een waterschap zijn gekozen als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, kunnen zij geen lid zijn van andere politieke partijen;
 • Kandidaten zijn bereid zitting te nemen in het bestuur van de ondersteuningsstichting voor de fractie en als zo'n stichting er nog niet is, zo nodig een ondersteuningsstichting op te richten;
 • Van kandidaat-waterschapsbestuurders op de hoogste plaatsen verwachten wij dat zij deelnemen aan relevante trainingen en workshops van de partij en dat zij tijd vrijmaken om actief campagne te voeren (met name in de periode januari tot en met maart 2023).
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich – ook als zij zelf niet gekozen worden in het waterschap – na de verkiezingen actief betrokken willen blijven bij de fractie, bijvoorbeeld als commissielid.

Wettelijke vereisten

Kandidaten moeten - om benoemd te kunnen worden als lid van het algemeen bestuur - 18 jaar of ouder zijn, wonen in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt, en mogen niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. De toetsdatum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot het algemeen bestuur. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de toelating tot het algemeen bestuur van een waterschap. Alleen de voorzitter van het algemeen bestuur moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Als een kandidaat is benoemd, controleert het algemeen bestuur in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet.

Meer informatie over de waterschappen en de verkiezingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid, de site voor politieke ambtsdragers, ProDemos of bij het waterschap in jouw regio.

Tijdsinvestering

Voor de uitoefening van het lidmaatschap van het waterschap moet worden gerekend op een tijdsinvestering van ongeveer 8 uur per week. Daarnaast verwachten wij van onze vertegenwoordigers dat zij deelnemen aan partijbijeenkomsten voor vertegenwoordigers, tussentijdse workshops, activiteiten/vergaderingen van de afdeling en dergelijke. Voor commissieleden geldt een tijdsinvestering van ongeveer 4 uur per week.

Vergoedingen

Een waterschapsbestuurder ontvangt een bescheiden vergoeding. Meer informatie over de hoogte hiervan vindt je hier.

Procedure

Alvorens je kandidaat te stellen vragen wij je de vragenlijst zelfassessment integriteit in te vullen. Deze vind je hier. Dit document hoef je niet in te sturen en is enkel om tijdig een eerste inschatting te maken of er mogelijk integriteitsconflicten kunnen ontstaan op het moment dat je voor de Partij voor de Dieren in een waterschap zou zitten.

Hier kan je de vacatures vinden (let op, dit is niet langer mogelijk). Je kan je kandidaat stellen door je motivatie en cv te uploaden in ons sollicitatiesysteem. Deze procedure geldt ook voor kandidaten die reeds actief (geweest) zijn als waterschapsbestuurder of commissielid. We willen je vragen de volgende zaken te benoemen of toe te lichten in je motivatiebrief of cv:

 • Voor wat voor positie op de lijst solliciteer je? Denk bijvoorbeeld aan volksvertegenwoordiger (waterschapsbestuurder), op een andere manier actief bijdragen (zoals burgerlid, commissievolger of fractieondersteuner) of lijstduwer.
 • Op wat voor manieren heb je je al voor de Partij voor de Dieren ingezet? Denk hierbij aan deelname aan een lokale werkgroep of geholpen met een campagne.
 • Heb je trainingen of workshops gevolgd die jou kunnen helpen in het werk als waterschapsbestuurder?
 • Solliciteer je ook voor een ander waterschap of de provincie? Geef dit dan aan in je brief.

Je sollicitatie dient uiterlijk 5 mei 2022 bij ons binnen te zijn.

Het ondertekenen van de gedragscode van de Partij voor de Dieren en het invullen van een vragenlijst integriteit maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure en kandidaten kunnen worden gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag voor politieke ambtsdragers (VOG) te overleggen. Kijk voor meer informatie in onze privacyverklaring.
Ook een psychologisch onderzoek of een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gesprekken vinden plaats in de periode mei tot en met september 2022. De kandidatencommissie maakt een selectie van uit te nodigen kandidaten op basis van de reacties. De kandidatencommissie brengt aan de hand van de brieven en cv's, de gevoerde gesprekken en een eventueel assessment een advies uit over de invulling van de kandidatenlijst. Het congres stemt najaar 2022 over de voorgestelde kandidatenlijsten.

Vacatures overige waterschappen

De waterschappen waar we momenteel al vertegenwoordigd zijn worden in het online sollicitatiesysteem met naam genoemd. Wil je je voor een ander waterschap kandidaat stellen? Dan kan je reageren op de vacature ‘kandidatenlijst waterschapsverkiezingen 2023 van één van de overige waterschappen’. Een overzicht van alle waterschappen vind je hier.

Om in een waterschap deel te nemen aan de verkiezingen moeten er voldoende geschikte kandidaten zijn om een solide lijst te kunnen vormen. Gekeken wordt naar het aantal binnengekomen reacties voor een waterschap, naar de ervaring die kandidaten hebben binnen de Partij voor de Dieren, en naar hun politieke ervaring in het algemeen. Vervolgens zal het sollicitatieproces verder voortgezet worden, of zal worden geadviseerd geen lijst samen te stellen voor het betreffende waterschap.


Provinciale Statenverkiezingen

(Solliciteren kon tot en met 5 mei)

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij in de wereldgeschiedenis met een planeetbrede visie. Waar voor alle andere politieke partijen menscentraal denken het uitgangspunt vormt, wil de Partij voor de Dieren dat de belangen van alle levende wezens op deze planeet behartigd worden. Deze bijzondere positie in het politieke spectrum brengt niet geringe uitdagingen met zich mee. Omdat veel andere politici de partij als een vreemde eend in de bijt zien, is het van groot belang dat kandidaten bereid en in staat zijn eensgezind te werken aan het realiseren van de missie: het dichterbij brengen van een samenleving die respectvol omgaat met de belangen van dieren, natuur en milieu. De politieke lijn wordt hierbij steeds weer geijkt aan de uitgangspunten van de partij: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 is de Partij voor de Dieren op zoek naar leden met hart voor dieren, natuur en milieu die de partij op overtuigende wijze in de Provinciale Staten kunnen vertegenwoordigen. Belangrijke thema's die op provinciaal niveau spelen zijn onder andere stikstof, jacht, natuurbeleid en megastallen. Het is een prachtige kans om als Statenlid de belangen van dieren, natuur en milieu te vertalen naar politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voor deelname aan de verkiezingen in een provincie is het van essentieel belang dat er voldoende geschikte kandidaten zijn.

Profiel van de kandidaten

Kandidaten kunnen volledig instemmen met de doelstellingen van de partij en met het partijprogramma, en zij kunnen deze helder uitdragen. Zij hebben zich de expressieve politieke stijl van de Partij voor de Dieren eigen gemaakt en kunnen die met overtuiging neerzetten. Bovendien herkennen zij zich in de keuze om niet in termen van links of rechts te opereren, maar om zich dienstbaar te maken aan het alles overstijgende belang van dieren, natuur en milieu.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

 • een duidelijke visie hebben op de rol van de partij binnen en buiten de Provinciale Staten en de succesfactoren die daarbij van belang zijn;
 • doorzettings- en uithoudingsvermogen hebben;
 • creatief en innovatief onze standpunten, waar nodig in een andere verpakking, steeds weer naar voren kunnen brengen;
 • over sterke analytische en strategische kwaliteiten beschikken en inzicht hebben in politieke processen;
 • vanuit eigen ervaring en expertise zicht hebben op actuele politieke ontwikkelingen en oog hebben voor de context waarbinnen besluiten vallen;
 • de inspiratie, het enthousiasme en het inschattingsvermogen hebben om acties te bedenken en organiseren die het werk in de Provinciale Staten kracht bijzetten;
 • een brede algemene ontwikkeling hebben en basiskennis over wetgeving en overheidsfinanciën;
 • op de hoogte zijn van wat er in de betreffende provincies speelt op de kernthema's van onze partij: dieren, natuur, milieu - en ook op andere beleidsterreinen;
 • het vermogen hebben om veel informatie te verwerken en hoofdzaken van details te onderscheiden;
 • beschikken over krachtige schriftelijke en verbale vaardigheden, waarbij ervaring met perswoordvoering en debatteren tot aanbeveling strekt;
 • met diverse (oude en nieuwe) media kunnen omgaan;
 • representatief en zelfstandig zijn en beschikken over collegialiteit, sociale intelligentie, flexibiliteit, vasthoudendheid en stressbestendigheid;
 • een goede relatie kunnen opbouwen en onderhouden met leden van de partij, deze kunnen onderhouden;
 • waar nodig en mogelijk samenwerken en afstemmen met andere Statenfracties, met waterschapsfracties, met gemeenteraadsfracties binnen de provincie en met de Tweede Kamerfractie;
 • de bereidheid hebben om mee te werken aan de schenkingsregeling van de bruto-schadeloosstelling voor volksvertegenwoordigers aan de vereniging Partij voor de Dieren;
 • de gedragscode van de Partij voor de Dieren onderschrijven.

Van kandidaten voor de functie van lijsttrekker verwachten we bovendien dat zij:

 • een fractie kunnen opbouwen en bestendigen met de (veelal beperkte) middelen die daarvoor beschikbaar zijn;
 • praktische en inhoudelijke ondersteuning kunnen organiseren en in goede samenwerking een team kunnen stimuleren en motiveren;
 • een stevige en inspirerende persoonlijkheid hebben, die in de media en voor groepen sterk uit de verf komt;
 • uitmuntende politiek-strategische vaardigheden hebben;
 • kiezers weten te overtuigen van de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren.

Aantoonbare ervaring binnen de partij strekt tot aanbeveling.

Aanvullende eisen

 • Kandidaten verklaren niets te doen of te hebben gedaan dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijke koers van de partij;
 • Kandidaten zijn op 1 mei 2022 ten minste 1 jaar lid van de partij. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor dispensatie worden verkregen van het landelijk bestuur;
 • Wanneer kandidaten in de Provinciale Staten gekozen zijn als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, kunnen zij geen lid zijn van andere politieke partijen;
 • Kandidaten zijn bereid zitting te nemen in het bestuur van de ondersteuningsstichting;
 • Van kandidaat-statenleden op de hoogste plaatsen verwachten wij dat zij deelnemen aan relevante trainingen en workshops van de partij en dat zij tijd vrijmaken om actief campagne te voeren (met name in de periode januari tot en met maart 2023);
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich – ook als zij zelf niet gekozen worden tot lid van de Provinciale Staten – na de verkiezingen actief betrokken willen blijven bij de fractie, bijvoorbeeld als (duo-)commissielid/burgerlid.

Wettelijke vereisten

Kandidaten moeten - om benoemd te kunnen worden als lid van Provinciale Staten - beschikken over de Nederlandse nationaliteit, 18 jaar of ouder zijn, wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

De toetsing van de vereisten voor het lidmaatschap wordt door de ‘oude’ Provinciale Staten uitgevoerd bij het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek.

Meer informatie over de Provinciale Staten en de verkiezingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid, de site voor politieke ambtsdragers, ProDemos of bij de Provinciale Staten in je provincie.

Tijdsinvestering

Voor de uitoefening van het lidmaatschap van de Provinciale Staten moet worden gerekend op een tijdsinvestering van ongeveer 20-24 uur per week. Daarnaast verwachten wij van onze vertegenwoordigers dat zij deelnemen aan partijbijeenkomsten voor vertegenwoordigers, tussentijdse workshops, activiteiten/vergaderingen van de afdeling en dergelijke. Voor (duo-)commissieleden/burgerleden geldt een tijdsinvestering van 2 à 3 dagdelen per week.

Vergoedingen

De vergoeding die een Statenlid ontvangt bedraagt per 1 januari 2022 € 1.311,03 bruto per maand. Van kandidaten verwachten we dat ze mee werken aan de schenkingsregeling van de Partij voor de Dieren. Daarnaast krijgt een Statenlid een onkostenvergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op de site voor politieke ambtsdrager, in dit rechtspositiebesluit en in de Staatscourant.

Procedure

Alvorens je kandidaat te stellen vragen wij je de korte vragenlijst zelfassessment integriteit in te vullen. Deze vind je hier. Dit document hoef je niet in te sturen en is enkel om tijdig een eerste inschatting te maken of er mogelijk integriteitsconflicten kunnen ontstaan op het moment dat je voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten zou zitten.

Hier kan je de vacatures per provincie vinden (let op, dit is niet langer mogelijk). Je kan je kandidaat stellen door je motivatie en cv te uploaden in ons sollicitatiesysteem. Deze procedure geldt ook voor kandidaten die reeds actief (geweest) zijn als Statenlid of (duo-)commissielid/burgerlid. We willen je vragen de volgende zaken te benoemen of toe te lichten in je motivatiebrief of cv:

 • Voor wat voor positie op de lijst solliciteer je? Denk bijvoorbeeld aan volksvertegenwoordiger (Statenlid), op een andere manier actief bijdragen (zoals burgerlid, commissievolger of fractieondersteuner) of lijstduwer.
 • Op wat voor manieren heb je je al voor de Partij voor de Dieren ingezet? Denk hierbij aan deelname aan een lokale werkgroep of geholpen met een campagne.
 • Heb je trainingen of workshops gevolgd die jou kunnen helpen in het werk als Statenlid?
 • Solliciteer je ook voor een andere provincie of een waterschap? Geef dit dan aan in je brief.

Je sollicitatie dient uiterlijk 5 mei 2022 bij ons binnen te zijn.

Het ondertekenen van de gedragscode van de Partij voor de Dieren en het invullen van een vragenlijst integriteit maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure en kandidaten kunnen worden gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag voor politieke ambtsdragers (VOG) te overleggen. Kijk voor meer informatie in onze privacyverklaring.
Ook een psychologisch onderzoek of een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gesprekken vinden plaats in de periode mei tot en met september 2022. De gespreksrondes worden per provincie georganiseerd. De kandidatencommissie maakt een selectie van uit te nodigen kandidaten op basis van de reacties. De kandidatencommissie brengt aan de hand van de brieven en cv's, de gevoerde gesprekken en een eventueel assessment een advies uit over de invulling van de kandidatenlijst. Het congres stemt najaar 2022 over de voorgestelde kandidatenlijsten.