Welvaart anders meten


De Partij voor de Dieren wil dat de overheid de Monitor Brede Welvaart gaat gebruiken om beleid te bepalen en te sturen. Dit instrument geeft een completer beeld van het welzijn van mensen en dieren, de kwaliteit van onze leefomgeving, biodiversiteit, innovatie, gemeenschapszin, enzovoort.

Het bruto binnenlands product (BBP) en het bruto nationaal product (BNP) zijn geen goede maatstaven voor welzijn. Ze houden geen rekening met zaken als geluk, gezondheid, onderwijskwaliteit en een gezonde leefomgeving. Ook wordt onbetaalde arbeid, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, niet meegerekend.

Daarnaast worden alle uitgaven - zelfs die voor het opruimen van milieuvervuiling, het herstellen van schade na een dijkdoorbraak en het ruimen van boerderijen bij een dierziektecrisis - gezien als positieve bijdragen aan het BBP/BNP. Deze cijfers zeggen ook niets over duurzaamheid en eerlijke verdeling van welvaart.

De Partij voor de Dieren pleit voor eerlijke, duurzame en solidaire meetinstrumenten, zoals de Monitor Brede Welvaart, die ook de impact elders en in de toekomst meenemen. En om een andere kijk op de economie te krijgen en rekening te houden met mensen, dieren en de natuur. Dit zorgt voor een beter begrip van de economie en een rechtvaardiger gebruik van natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

Het standpunt Welvaart anders meten is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer