Vernieuwing arbeids­markt


We verspillen veel van onze arbeidskracht. Aan banen waar we niet gelukkig van worden. Aan bazen die ons uitbuiten. Aan bedrijven die de wereld niet beter maar slechter maken. Terwijl we meer mensen nodig hebben in de zorg, de kinderopvang, voor het isoleren van huizen, voor een duurzame landbouw en zoveel meer. Ook moet er meer ruimte zijn voor mensen die meer vrije tijd willen, vaker met het gezin willen zijn, of vrijwilligerswerk willen doen.

De discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt is gebaseerd op het huidige systeem waarin arbeid duur is. Dit systeem is onlogisch en reeds lange tijd vastgelopen. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid verlaagd wordt, als onderdeel van vergroening van het belastingstelsel. De PvdD wil milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten, en de inkomstenbelasting verlagen. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen en kan Nederland banen behouden en creëren. Daarnaast kunnen kortere werkweken bijdragen aan een betere verdeling van het beschikbare werk en tegelijkertijd de werkeloosheid en de milieudruk verlagen. Een betaalde baan wordt zo ook beter te combineren met mantelzorg of vrijwilligerswerk. De Partij voor de Dieren vindt dat de ontslagbescherming zou moeten blijven. De ontslagvergoeding moet worden gekoppeld aan de reëel geleden schade door de werknemer en diens positie op de arbeidsmarkt. Bij- en herscholing moet worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, ook door het aanbieden van stageplaatsen. Mensen die langdurig werkloos zijn moeten financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

 • Voor onze transformatie naar een duurzame, regionale economie is heel veel menskracht nodig. Het levert volop groene banen op waarmee je bijdraagt aan een betere wereld, voor een fatsoenlijk salaris en met goede arbeidsomstandigheden. Het geeft werkende mensen de mogelijkheid om over te stappen van banen waar ze niet tevreden zijn. Mensen die nu werken in vervuilende sectoren bieden we omscholingstrajecten, coaching en andere vormen van persoonlijk maatwerk aan, om zo met behoud van inkomen de overstap te kunnen maken naar passend werk met meer toekomstperspectief.
 • We beperken het aantal verschillende arbeidscontracten tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.
 • Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. We bestrijden schijnzelfstandigheid en het dwingen van medewerkers om zzp’er te worden.
 • We voeren een vergunningsplicht in voor uitzendbureaus om de wildgroei van uitzendbureaus met een bedenkelijke manier van werken een halt toe te roepen.
 • De arbeidsinspectie geven we een breder mandaat om zelf onderzoek te doen en te handhaven op de naleving van cao-lonen, discriminatie en sociale veiligheid. De arbeidsinspectie gaat daarbij ook nadrukkelijk in gesprek met medewerkers.
 • Binnen organisaties is er geen verschil in arbeidsloon tussen personen in vergelijkbare posities. De genderloonkloof wordt gedicht. Voor bedrijven wordt een Wet Gelijke Beloning ingevoerd ter implementatie van de Europese wet Loontransparantie. Hierbij wordt de bewijslast voor ongelijke beloning omgedraaid: de werkgever moet aantonen dat er geen sprake is van loondiscriminatie. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten aantonen dat er bij hen geen sprake is van een loonkloof.
 • Zolang er sprake is van flexwerk, richten we een landelijk fonds op voor de flexwerkers van platformbedrijven. Uit dit fonds worden de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen van de flexwerkers betaald. Het fonds wordt grotendeels door platformbedrijven gevuld en aangevuld door het Rijk. (Inter)nationale platformbedrijven die deze voorwaarden niet accepteren, wordt de toegang tot de Nederlandse markt geweigerd. Relevante wet- en regelgeving wordt aangepast, of indien nodig gemaakt.
 • Werkzoekenden kunnen makkelijker vrijwilligerswerk en stages doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt is gericht. Deze activiteiten tellen voortaan mee als zinvolle voorbereiding op terugkeer naar de arbeidsmarkt.
 • De sollicitatieplicht voor 60-plussers schaffen we af. Het staat 60-plussers vrij vrijwilligerswerk te doen, voor kleinkinderen te zorgen of te mantelzorgen. De sollicitatieplicht voor werklozen komt te vervallen indien zij mantelzorg verrichten.
 • We onderzoeken hoe mensen ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, door het verrichten van maatschappelijk zinvol geachte activiteiten, dat ze in kunnen zetten om basisbehoeften als eten en woonruimte te ‘betalen’.
 • Elke werknemer verdient het recht om buiten werkuren zonder gevolgen offline en niet bereikbaar te zijn. Daarom gaan we 'recht op onbereikbaarheid' wettelijk vastleggen.
 • De verlofregeling voor ouders verruimen we: de bestaande verlofregeling van negen weken, deels betaald, wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor alle ouders wordt mogelijk.
 • Zwangerschapsverlof en partnerverlof worden gelijkgetrokken, dus even lang en 100% betaald.
 • Wanneer een huisdier overlijdt, moeten werknemers een vrije dag kunnen opnemen om dit te verwerken.
 • We voeren betaald mantelzorgverlof en betaald rouwverlof in.
 • Er komt een recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking en een nieuw type sociale werkvoorziening die zorgt voor betekenisvol werk dicht bij huis, met voldoende begeleiding en een volwaardig inkomen. We zorgen ervoor dat gemeenten niet hoeven te bezuinigen op sociaal werk en kunnen zorgen voor kwaliteit en continuïteit. Er komt ook aandacht voor neurodiversiteit op de werkvloer en het geschikt maken van de werkvloer voor neurodivergente mensen.
 • Sterke vakbonden zijn belangrijk om uitbuiting van werkenden te voorkomen. Daarom verbieden we dat bedrijven onafhankelijke vakbonden aan de kant schuiven in ruil voor een schijnvakbond die door het bedrijf zelf is opgericht. Alleen onafhankelijke vakbonden mogen een cao afsluiten.
 • In grote bedrijven krijgen werknemers meer zeggenschap over belangrijke beslissingen, zoals fusies, het opkopen van eigen aandelen, overnames, reorganisaties en de verdeling van de winst. De positie van werknemers in de ondernemingsraad wordt versterkt.
 • De wet erkent sekswerk als werk. Sekswerkers hebben dezelfde rechten als andere mensen en mogen niet gediscrimineerd worden op basis van hun werk.

Het standpunt Vernieuwing arbeidsmarkt is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer