Stimu­leren basis­in­komen en armoede bestrijden


De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Wij willen dat pilots op dit gebied gestimuleerd worden.

De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, een negatieve inkomstenbelasting, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen. De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen. Het huidige systeem is vastgelopen waardoor mensen, dieren, de natuur en het milieu de dupe worden. We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis. De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. Ook moeten mensen die langdurig werkloos zijn financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

Het basisinkomen is bovendien een middel om meer macht neer te leggen bij de burger. We zien dat bedrijven, en met name multinationals, steeds meer macht naar zich hebben toegetrokken ten koste van mens, milieu en dier. Wanneer burgers recht hebben op een basisinkomen, krijgen ze een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van bedrijven. De alsmaar dalende arbeidsinkomensquote, die weergeeft welk gedeelte van het geld dat in een land verdiend wordt als loon naar werknemers gaat (het andere gedeelte gaat als rendement naar de bezitters van kapitaal), toont aan dat de positie van burgers ten opzichte van multinationals steeds zwakker wordt. Het basisinkomen is een van de manieren om dit proces tegen te gaan, omdat het meer onderhandelingsmacht bij de individuele burger neerlegt.

Armoede bestrijden

De overheid moet armoede actiever gaan bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en eventuele omschakeling. De Partij voor de Dieren wil dat de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu, er komt geen inkomenstoets per huishouden. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen. De PvdD wil dat de overheid voedselbanken veel meer gaat ondersteunen. Vrijwilligerswerk bij voedselbanken door uitkeringsgerechtigden moet door de overheid gestimuleerd worden.

Het standpunt Stimuleren basisinkomen en armoede bestrijden is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer