Stimu­leren mili­eu­vrien­delijk vervoer


Betrouwbaar, betaalbaar en toegan­kelijk OV

De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer.

Fiets
Woon-werkverkeer met de auto moet worden teruggedrongen en flex- en thuiswerken gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen moet behouden blijven, terwijl de woon-werkaftrek voor auto’s kan worden afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
We willen investeren in veilige fietspaden en in (nieuwe) fietssnelwegen. Bestaande fietspaden dienen goed te worden onderhouden. Verkeerslichten moeten zo worden afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen.

Openbaar vervoer
Vanuit elke woonkern moeten de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk.
Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet.
Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.

Auto
Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. In 2025 zouden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht.
Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden zouden minder belasting moeten betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing dient gepaard te gaan met strikte privacywaarborgen.
De maximumsnelheid op autosnelwegen is vanwege de stikstofdepositie teruggebracht naar 100 km per uur: dat moet zo blijven, en op ringwegen moet die worden teruggebracht naar maximaal 80 km per uur. In het centrum geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.
Gemeenten en provincies die een milieuzone instellen moeten op actieve ondersteuning kunnen rekenen. Er moet worden gewerkt aan verduurzaming van het goederenvervoer door de stad om stadsinfarcten tegen te gaan.

Luchtvaart
De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.
Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, moeten worden afgeschaft. Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Internationale treinverbindingen binnen Europa moeten goedkoper, sneller en comfortabeler en worden daarmee een meer aantrekkelijke keuze dan het vliegtuig.

Zie ook onze standpunten over asfalt, kilometerbeprijzing en luchtvaart.

Het standpunt Stimuleren milieuvriendelijk vervoer is onderdeel van: Vervoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws