Mili­eu­ef­fecten meenemen in belas­tings- en inves­te­rings­ver­dragen


De vele belasting- en investeringsverdragen die Nederland heeft afgesloten, moeten worden bekeken op hun effecten op het milieu. Ook moet er gekeken worden naar de toenemende concurrentie tussen landen om bedrijven aan te trekken, wat uiteindelijk nadelig is voor de burgers.

Natuur- en milieueffecten veehouderij toetsen
De natuur in Nederland wordt het meest bedreigd door de uitstoot van ammoniak uit de veehouderij en intensieve landbouw. Bijna alle natuurgebieden in Nederland lijden hieronder. Ook het verlagen van waterstanden voor de landbouw is slecht voor de natuur. De Partij voor de Dieren vindt dat we de waterstanden moeten aanpassen aan de natuur, niet aan de landbouw. De invloed van de landbouwlobby heeft het natuurbeschermingsbeleid steeds meer ondermijnd. We willen deze bedreigingen voor de natuur aanpakken en de kosten voor natuurbehoud verlagen. Daarom moeten we de vee-industrie rondom natuurgebieden snel afbouwen en het geld gebruiken voor sanering, niet voor verplaatsing van de vee-industrie. Ook moeten we stoppen met het betalen van de vee-industrie met geld dat eigenlijk voor natuurherstel bedoeld is. We willen ook geen subsidies meer voor apparaten die de uitstoot verminderen. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd voor luchtwassers of emissiearme stalsystemen. De overheid heeft de afgelopen jaren veel activiteiten, vooral uitbreidingen van veestallen, toegestaan of gedoogd zonder eerst te kijken naar de effecten op de natuur. We willen dat deze effecten worden beoordeeld voor (bedrijfs)activiteiten die nog geen goede vergunning hebben gekregen.

Het standpunt Milieueffecten meenemen in belastings- en investeringsverdragen is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen