Meer regels finan­ciële sector


De Partij voor de Dieren is voorstander van meer regels voor de financiële sector. Banken en andere financiële dienstverleners hebben grote invloed op de maatschappij en kunnen de samenleving ontwrichten door onverantwoord financieel beheer (bankencrisis). De bonuscultuur, speculatieve handel en andere uitwassen kunnen zo worden tegengegaan. Tegelijkertijd moet verduurzaming worden bevorderd, zowel qua belonings- als investeringsbeleid. Ook moet de diversiteit in de bankensector vergroot worden. Een pluriform bankenlandschap geeft risicospreiding en gezonde concurrentie. We moeten af van onbegrijpelijke en versluierde financiële producten. Er moeten banken komen die zich alleen op traditionele financiële dienstverlening richten, zoals sparen, lenen en betalen. Financiële instellingen die andere producten aanbieden moeten duidelijk herkenbaar worden en onder streng toezicht gebracht worden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Banken die door de Nederlandse overheid zijn of worden gered van faillissement moeten wat de Partij voor de Dieren betreft voldoen aan stevige verduurzamingseisen voor hun belonings- en investeringsbeleid. En op hun beurt moeten deze banken ook duurzaamheidscriteria stellen als zij zelf kredieten verlenen.

Wij stellen dit voor:

  • Banken worden opgedeeld in nutsbanken, voor betalingsverkeer, spaargeld en lokale kredietverlening, en zakenbanken. In geval van calamiteiten zijn de publieke functies dan eenvoudiger overeind te houden, zonder dat zakenbanken gered hoeven te worden met belastinggeld.
  • Nederland moet ervoor zorgen dat het binnen de EU de mogelijkheid behoudt om de banken strengere regels op te leggen dan internationaal is overeengekomen.
  • De kapitaalbuffers (eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het bedrag aan geïnvesteerd geld) van Nederlandse banken moeten veel hoger worden dan momenteel het geval is: drie of vier procent is te laag, het streefcijfer moet vijftien zijn.
  • Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid. In samenwerking met private groene banken kan zo geïnvesteerd worden in een duurzame en solidaire economie. De groene investeringsbank maakt het voor het midden- en kleinbedrijf en groene start-ups makkelijker om aan kapitaal te komen.
  • Banken worden verplicht om investeringen, beleggingen en speculaties transparant te maken.
  • Vanuit haar platformfunctie bevordert de EU een gecoördineerde totstandkoming van bankenbelastingen en belastingen op financiële transacties in de lidstaten.
  • Banken mogen geen risico’s nemen die los staan van het klantbelang. Handel voor eigen rekening wordt verboden. Wij willen af van complexe financiële producten.
  • Commerciële banken hebben te veel macht over het creëren van geld en ze houden de schuldeneconomie in stand. Er moet worden onderzocht hoe een nieuw democratisch, transparant systeem van geldcreatie kan worden ingevoerd.
  • Er wordt onderzocht of het systeem van dubbele aansprakelijkheid voor aandeelhouders van banken kan worden ingevoerd, als aanvulling op de regels van Basel III.

Uitkeren bonussen

De Partij voor de Dieren is tegen het uitkeren van bonussen door banken. De cultuur in de bankensector is steeds gericht geweest op winstmaximalisatie en hoge bonussen. Dit gedrag, in combinatie met een tekortschietend toezicht, heeft tot een diepe economische crisis geleid. De bankensector moet daarom worden hervormd, zodat banken weer ten dienste komen te staan van de samenleving. De Nederlandse regering moet afspraken maken met de banken om niet langer bonussen uit te keren, om salarisplafonds in te stellen voor bankbestuurders en om aandeelhouders van banken een deel van de verliezen voor hun rekening te laten nemen.

Een mogelijkheid die hierbij onderzocht kan worden, is de zogenaamde ‘dubbele aansprakelijkheid’ van aandeelhouders van banken. Binnen dit systeem lopen aandeelhouders niet alleen het risico het geld te verliezen dat ze in aandelen van de bank hebben geïnvesteerd, maar worden ze nog voor een extra bedrag aansprakelijk gesteld wanneer de bank failliet gaat. Op deze wijze zijn het niet de rekeninghouders van een bank die grotendeels verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van een bank, zoals dat nu wel in principe gebeurt, maar worden de eigenaren van een bank, de aandeelhouders, verantwoordelijk gehouden. Bovendien zullen beleggers alleen in banken willen investeren indien deze prudent beleid voeren, wat zal leiden tot minder risicovolle investeringen van banken. Het systeem van dubbele aansprakelijkheid voor bankkapitaal heeft voor lange tijd bestaan in de VS in het begin van de vorige eeuw.

Nieuw systeem geldcreatie

Commerciële banken hebben te veel macht over het creëren van geld en ze houden de schuldeneconomie in stand. De Partij voor de Dieren vindt dat onderzocht moet worden hoe een nieuw democratisch, transparant systeem van geldcreatie kan worden ingevoerd.

Het standpunt Meer regels financiële sector is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer