Cijfers zijn niet zalig­makend


De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, maar ook op de ontplooiing van overige talenten, zoals sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens, die niet in cijfers zijn uit te drukken.

Scholen horen bij uitstek niet gericht te zijn op rendement, standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen, maar op de ontwikkeling van de individuele leerling. Dat vergt op korte termijn investeringen en komt op langere termijn iedereen ten goede. Doorstromen naar een volgende opleiding wordt makkelijker gemaakt in plaats van moeilijker.

Er moet worden geïnvesteerd in leerkrachten en scholen. De Partij voor de Dieren vindt dat er structureel extra geld moet worden vrijgemaakt ten bate van de werkdruk, meer regie voor leraren over hun werk, het creëren van extra ontwikkelingsmogelijkheden, hogere salarissen en kleinere klassen. Niet alleen op alle basis- en middelbare scholen, ook bij docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, op hogescholen en universiteiten is de werkdruk nu te hoog.

Leerkrachten in ieder onderwijstype dienen weer voldoende tijd te krijgen om lessen voor te bereiden en na te kijken, leerlingen te begeleiden en zichzelf en hun vak te ontwikkelen. De uitstroom van nieuwe leerkrachten is nu te hoog. Dat is jammer, gelet op alle energie die in een opleiding is gestoken, en het wordt onnodig als er meer tijd is voor begeleiding en coaching.

Verder streven we ernaar om de focus van de Onderwijsinspectie te verleggen van enkel toetsresultaten naar een breder beeld van hoe scholen presteren en hoe leerlingen zich ontwikkelen. We promoten brede brugklassen en het gezamenlijk bepalen van schoolbeleid door leraren, leerlingen en ouders. Dit geeft leerlingen inspraak in hun curriculum en leraren de mogelijkheid om een deel van het lesprogramma zelf in te vullen, gebaseerd op hun expertise en interesses.

(Digitale) mediawijsheid

In de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs worden kritisch denken, digitale vaardigheden en mediawijsheid geïntegreerd. Dit is van belang om leerlingen te leren omgaan met internet en andere media, waaronder het herkennen van nepnieuws. We benadrukken dat naast de lichamelijke ontwikkeling, ook de geestelijke ontwikkeling in het hele onderwijsproces moet worden gestimuleerd.

Kleinere klassen

Tot slot werken we toe naar kleinere klassen met maximaal 21 leerlingen en meer ondersteunend personeel. Dit zal de werkdruk van leraren verder verlagen en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarnaast worden flexcontracten en tijdelijke aanstellingen in het onderwijs ontmoedigd, en we streven naar meer vaste aanstellingen voor onderwijspersoneel. Ten slotte willen we de basisvoorzieningen, zoals scholen, culturele instellingen en zorgvoorzieningen, in dunbevolkte gebieden behouden om iedereen toegang te bieden tot essentiële voorzieningen.

Het standpunt Cijfers zijn niet zaligmakend is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer