Cijfers zijn niet zalig­makend


De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs niet alleen focust op het ontwikkelen van kennis, maar ook op andere talenten zoals sociale, emotionele, motorische en creatieve vaardigheden. Scholen moeten niet gericht zijn op winst, controle en concurrentie, maar op de groei van elke leerling. Dit vraagt om investeringen in leraren en scholen, zoals minder werkdruk, meer regie voor leraren, hogere salarissen en kleinere klassen.

We moeten meer geld vrijmaken voor het verminderen van werkdruk, het geven van meer ruimte aan leraren voor hun ontwikkeling en het verkleinen van klassen. Ook moeten we ervoor zorgen dat leraren voldoende tijd hebben voor het voorbereiden en nakijken van lessen, het begeleiden van leerlingen en het ontwikkelen van zichzelf en hun vak. We willen de uitstroom van nieuwe leerkrachten verminderen door betere begeleiding en coaching. Niet alleen op alle basis- en middelbare scholen. Ook bij docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, op hogescholen en universiteiten is de werkdruk nu te hoog.

Verder streven we ernaar om de focus van de Onderwijsinspectie te verleggen. Niet enkel naar toetsresultaten kijken, maar juist naar een breder beeld van hoe scholen presteren en hoe leerlingen zich ontwikkelen. We promoten brede brugklassen en het gezamenlijk bepalen van schoolbeleid door leraren, leerlingen en ouders. Dit geeft leerlingen inspraak in hun curriculum en leraren de mogelijkheid om een deel van het lesprogramma zelf in te vullen, gebaseerd op hun expertise en interesses.

(Digitale) mediawijsheid
In het onderwijs worden belangrijke vaardigheden zoals kritisch denken, digitale kennis en mediawijsheid opgenomen. Dit helpt leerlingen om goed om te gaan met internet en media, inclusief het herkennen van nepnieuws. We vinden het belangrijk dat naast lichamelijke groei, ook de mentale ontwikkeling in het onderwijs wordt gestimuleerd.

Kleinere klassen
Tot slot werken we toe naar kleinere klassen met maximaal 21 leerlingen en meer ondersteunend personeel. Dit zal de werkdruk van leraren verder verlagen en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarnaast worden flexcontracten en tijdelijke aanstellingen in het onderwijs ontmoedigd. We streven naar meer vaste aanstellingen voor onderwijspersoneel. Ten slotte willen we de basisvoorzieningen, zoals scholen, culturele instellingen en zorgvoorzieningen, in dunbevolkte gebieden behouden om iedereen toegang te bieden tot essentiƫle voorzieningen.

Het standpunt Cijfers zijn niet zaligmakend is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer