Uitbreiding melk­quotum is slecht voor natuur, klimaat en dieren­welzijn


18 november 2008

De zorg van de Partij voor de Dieren dat uitbreiding van het melkquotum negatieve gevolgen heeft voor natuur, klimaat en dierenwelzijn, werd vandaag bevestigd door onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). De partij heeft landbouwminister Verburg al vele malen verzocht haar lobby in Brussel voor verhoging van de Nederlandse productie van melk te staken. Het verhogen van de melkproductie leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen en hogere emissies van ammoniakgassen welke kwetsbare natuurgebieden aantasten. De Partij voor de Dieren vreest dat maatregelen die worden genomen om deze negatieve effecten van productieverhoging terug te dringen ook zullen leiden tot aantasting van het welzijn van melkkoeien. Bijvoorbeeld doordat zij vaker permanent op stal worden gehouden of meer melk per dier moeten produceren.

Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren heeft milieuminister Cramer het CLM opdracht gegeven de effecten van de verruiming van het melkquotum op de kwaliteit van water, bodem, lucht en klimaat te meten. Het rapport (LINK) is vandaag verschenen. De conclusies van het CLM over de gevolgen van de verhoging van de melkproductie met 8-10% zijn helder:

  • Er zal er onvoldoende landbouwgrond zijn om mest op een verantwoorde manier af te zetten. Grote hoeveelheden mest moeten worden verwerkt of geĆ«xporteerd.
  • De ammoniakuitstoot zal 70% van de natuur in Nederland aantasten.
  • De sector kan niet voldoen aan de broeikasgasreductiedoelstellingen, ook niet als de productie per koe wordt opgevoerd.

Het CLM adviseert de lobby van de landbouwminister voor verdere uitbreiding van het melkquotum te stoppen omdat de milieuruimte onvoldoende is. Uitbreiding gaat gepaard met vergaand en kostbaar milieubeleid. Zij stellen ook dat snelle actie gewenst is om aanvullende milieumaatregelen te nemen. Morgen zal Esther Ouwehand tijdens het plenaire debat over de VROM begroting de minister oproepen strenge aanvullende maatregelen te nemen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief