Inter­pel­latie Eerste Kamer over uitblijven AMvB Melk­veewet


17 maart 2015

Niko Koffeman, senator voor de Partij voor de Dieren, zal vandaag een interpellatie hebben met de staatssecretaris van EL&I over het uitblijven van een AMvB in het kader van de Melkveewet. De Eerste Kamer behandelde de Melkveewet onder grote druk van het kabinet voor 1 januari, maar vervolgens verzuimde de staatssecretaris daaraan de beoogde en beloofde invulling te geven, kennelijk wegens meningsverschillen in de coalitie tussen PvdA en VVD.

Wegens het vervallen van het melkquotum per 1 april lijkt een vacuüm te ontstaan waarin melkveehouders ongebreideld hun bedrijven kunnen uitbreiden, zonder eisen van grondgebondendheid.

Staatssecretaris Dijksma had toegezegd voor 1 maart 2015 een AMvB in werking te laten treden, maar deze is nog steeds niet voorgelegd aan het parlement. Het steeds maar vooruit schuiven van een beslissing daarover vormt een groot probleem. De staatssecretaris heeft laten weten dat het uitstel geen gevolgen heeft voor de melkveehouders, omdat 'in alle gevallen geldt dat de beperkingen die in de AMvB worden gesteld, pas gelden nadat de AMvB van kracht is geworden.’ De facto geeft ze dus een carte blanche voor uitbreiding van de melkveesector die sterke groeiambities heeft en steeds vaker dieren jaarrond op stal houdt.

Grondgebondenheid is van groot belang voor melkveehouderij. In de brief van 12 december 2013 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris haar waardering uitgesproken voor het initiatief van het bedrijfsleven en het principe van grondgebonden melkproductie: ‘Het bedrijfsleven ziet grondgebondenheid van de melkveehouderij als een vereiste’. De trend is echter omgekeerd. De ontwikkelingen gaan in tegen de gemaakte afspraken, zowel voor wat betreft de mestoverschotten, ammoniakemissies als weidegang. En de druk op de mestmarkt neemt toe, wat ingaat tegen het uitgangspunt van het mestbeleid.

De interpellatie zal plaatsvinden van 13.45-14.25u in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief