'Vervuiler betaalt'- principe consistent invoeren


19 september 2007

Den Haag, 20 september 2007- Vandaag vond de tweede termijn van de Algemene Beschouwingen plaats. Hieronder vindt u de bijdrage van de Partij voor de Dieren.

'Vervuiler betaalt'- principe consistent invoeren


Voorzitter. Onze minister president lijkt toch niet helemaal van doordrongen te zijn van de urgentie om nu drastische maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan en de uitputting van onze aarde te stoppen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat hij de tijd nam stil staan bij pijler drie duurzaamheid, naar de mening van de Partij voor de Dieren veruit de meest urgente pijler van een toekomstgericht beleid.

Ook moet ik constateren dat het kabinet onvoldoende doordrongen is van het feit dat de veehouderij en de daarmee gepaarde vleesconsumptie aanzienlijk klimaatonvriendelijker is dan verkeer en vervoer samen. Bovendien worden enorme oppervlaktes tropisch regenwoud gekapt voor het verbouwen van het voer van Nederlands vee.

‘De vervuiler betaalt’ is een van de credo’s van dit kabinet. Een kabinet dat zegt duurzaamheid te willen wil uitstralen in haar beleid, lijkt dit in haar plannen vooral selectief in te vullen. Vliegen en autorijden worden beboet, want in de ogen van dit kabinet zijn niet alle milieukosten verrekend in de huidige prijs.

Voor het eten van vlees lijkt het kabinet haar mooie credo niet in te durven zetten. Dat is niet alleen een gemiste kans, maar een zeer inconsistente invulling van het ‘vervuiler betaalt’ principe. Want dit kabinet zei vanmorgen nog te kiezen voor een gezondere en milieubewuste samenleving. Aan een milieuheffing op dierlijke producten is vanuit die optiek niet te ontkomen.
Voorzitter, het kan niet genoeg benadrukt worden,, ook voor CDA fractievoorzitter van Geel die in zijn vorige rol vlees nog betitelde als het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket, en PvdAfractievoorzitter Tichelaar die de discussie over een duurzame toekomst vooral wil overlaten aan zijn landbouwwoordvoerder. De veehouderij is een van de grootste veroorzakers van de klimaatramp die zich over ons aan het voltrekken is.

Het is daarom onbegrijpelijk, laakbaar, inconsequent en het getuigt van zeer selectieve verontwaardiging wanneer het kabinet de veehouderijsector en het eten van dierlijke producten geheel buiten beschouwing laat in de aanpak van het klimaatprobleem.

In de schriftelijke reactie op onze vraag hoe dit kabinet het vervuiler betaalt principe relateert aan het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket te weten vlees, komt zij met de belofte om een onderzoek te doen naar vervangingsstrategieën voor vlees.

Dat is natuurlijk geweldig, maar geen antwoord op onze vraag of het kabinet bereid is om ook accijns te heffen op vlees om zodoende de milieukosten te verdisconteren in de prijs. Net zoals zij dat doet voor milieuvervuilende producten als vliegtickets of het autogebruik (de kilometerheffing). Een heffing op vlees kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzame en diervriendelijke landbouw.

Wij dienen daarom de volgende moties in:

Motie lid Thieme over de consistente invoering van het beprijzen van emissies (‘vervuiler betaalt principe’)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering aangeeft dat klimaatverandering het grootste en meest wijdverbreide marktfalen in de geschiedenis kenmerkt en dat het beprijzen van emissies het belangrijkste element vormt in het emissiebeperkingsbeleid van deze regering,

constaterende, dat door de regering het beprijzen van emissies slechts selectief wordt toegepast zoals milieuheffingen met betrekking tot verkeer en vervoer (kilometerheffing, vliegtax en BPM),

van mening, dat het beprijzen van emissies consistent zou moeten worden toegepast voor alle goederen en diensten die emissies veroorzaken,

verzoekt de regering om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen waarin het beprijzen van substantiële emissies veroorzaakt door de productie en consumptie van andere goederen en diensten nader wordt uitgewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Motie van het lid Thieme over de invoering van een klimaatheffing op dierlijke producten

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering kiest voor de invoering van ‘het vervuiler betaalt principe’ als belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid,

constaterende, dat burgers en bedrijven via ‘het vervuiler betaalt principe’ moeten meebetalen aan de milieukosten die worden veroorzaakt door de consumptie en productie van goederen en diensten,

constaterende, dat de regering het ‘vervuiler betaalt principe’ nu slechts selectief toepast en daarbij de productie en consumptie van het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket buiten beschouwing laat, namelijk producten van dierlijke oorsprong, meer in het bijzonder vlees;

verzoekt de regering om binnen een half jaar te komen met een voorstel voor een milieuheffing op dierlijke producten, meer in het bijzonder vlees


en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Burger vraagt om regie overheid in maatschappelijke vraagstukken
Voorzitter. Minister president Balkenende lijkt een andere kijk te hebben op de roep van burgers om een centrale regierol vanuit de overheid als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Het kabinet wil niet verder gaan dan een aanjaagfunctie: mensen aansporen tot milieubewust gedrag met wat promotie en voorlichtingscampagnes.
Dat terwijl uit onafhankelijk onderzoek (uit de milieubalans) blijkt dat een meerderheid van de burgers vindt dat producten die in de winkel liggen gewoon door wettelijke eisen duurzaam zijn. De burger vraagt de overheid met financiele prikkels en wettelijke verplichtingen het aankoopgedrag te verduurzamen omdat het te moeilijk is die keuze zelf voor het schap te maken.

Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet persoonlijke keuzes zoals bij zwangerschappen, bij de opvoeding van kinderen en bij al dan niet zelf gekozen levensbeëindiging lijkt te willen collectiviseren. Terwijl datzelfde kabinet juist de collectieve problemen én uitdagingen van dit moment, échte halszaken zoals de opwarming van de aarde, bij de individuele burger op het bordje laat liggen.
Terwijl die burger juist vraagt om meer regie.

Ik wil hierover dan ook de volgende motie indienen.


Motie van het lid Thieme over een sterke regierol van de regering inzake maatschappelijke vraagstukken


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onafhankelijk onderzoek uitwijst dat 70% van de Nederlandse burgers vindt dat de overheid het voortouw moet nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, en dat een meerderheid van de burgers daarbij vindt dat producten in de winkel op basis van wettelijke randvoorwaarden afdoende duurzaam zouden moeten zijn,

voorts constaterende, dat het Milieu- en Natuurplanbureau aangeeft dat een substantiële verduurzaming van het consumptiepakket niet tot stand zal komen zonder verplichtingen of aanzienlijke financiële prikkels,

constaterende dat een ruime meerderheid van de Nederlanders een pakket maatregelen dat leidt tot een extra CO2 reductie van10%, met bijbehorende kosten, verkiest boven het handhaven van het huidige beleid,

verzoekt de regering om binnen een half jaar te komen met een plan van aanpak waarbij zij haar regierol ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken nader heeft uitgewerkt, inclusief een voorstel tot het aanscherpen van de verplichtingen en het implementeren van financiële prikkels om het consumptiepakket te verduurzamen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Gerelateerd nieuws

"De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht"

Den Haag, 19 september 2007- Vandaag vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Die...

Lees verder

Partij voor de Dieren eist einde ophokplicht in spoeddebat

Den Haag, 24 september 2007- De Partij voor de Dieren wil dat minister Verburg van Landbouw per direct de ophokplicht voor co...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief