Motie Van Raan over het beëin­digen van scha­de­lijke extrac­tieve indu­striële acti­vi­teiten in beschermde Europese zeege­bieden


12 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit een analyse van de Wereld Meteorologische Organisatie blijkt dat de kans steeds groter wordt dat de kritieke grens van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk al binnen vijf jaar wordt overschreden;

constaterende dat de huidige geplande wereldwijde fossiele brandstofpro-ductie ruimschoots de limiet overschrijdt die nodig is om klimaatop-warming te beperken tot maximaal 1,5 graad;

constaterende dat het Europees parlement op 10 mei 2022 een amendement heeft aangenomen op het rapport «A sustainable blue economy in the EU: The role of fisheries and aquaculture», waarin het oproept om in beschermde zeegebieden te stoppen met alle milieuscha-delijke extractieve industriële activiteiten, in het bijzonder met mijnbouw en het boren naar fossiele brandstoffen;

verzoekt de regering om zich in te zetten voor het beëindigen van schadelijke extractieve industriële activiteiten in beschermde Europese zeegebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, PVV, VVD, SGP